ב"ה

לקט שיחות בעניני חינוך *

 

ג' חלקים משיחת י' שבט ה'תשט"ו

סדר הלימוד בישיבות היום צ"ל, לכל לראש - לגלות לילד את הקשר בינו לה', ולאח"ז להסביר לו שצריך לקיים בפועל ממש את כל מצוות ה', ולאח"ז לעשות ממנו "למדן"

משיחת י' שבט ה'תשט"ו

הצורך בלימוד הלכות בשו"ע!

ב' חלקים משיחת יו"ד שבט ה'תשט"ו

אין איסור השגת גבול בנוגע ללימוד תשב"ר!

ב' חלקים משיחת פורים ה'תשכ"ב

היתכן שעושים "רעש" כשהילד מצטיין בלימודי חול ולא כשמצטיין בלימודי קודש??!!

משיחת כ"ז סיון ה'תשכ"ד

 מטרת החינוך שהילד עצמו נעשה חדור בתורה!

משיחת כ' מנחם-אב ה'תשכ"ד

המשכורת של מלמדי לימודי קודש צ"ל (עכ"פ) כמו זה של מלמדי לימודי חול לתועלת הילד!

ב' חלקים דהתוועדות ו' תשרי ה'תשכ"ח

חינוך אפי' של בן או בת א' בישראל נוגע לכל המשפחה לכל הדורות עד ביאת המשיח!

ד' חלקים משיחת י"ט כסלו ה'תשכ"ח

לומר לנוער את כל האמת, בלי צביעות, ובדברים היוצאים מן הלב!

משיחת כ' מנ"א ה'תשכ"ח

להשפיע על הילדים שידברו בד"ת "בשבתך בביתך וגו'"

משיחת י"ט כסלו ה'תשל"א

עיקר ההדגשה בחינוך בימינו אלו צ"ל בענין המדות!

משיחת י"ב תמוז ה'תשל"ג

החינוך של כמה קטנים מישראל נוגע לכלל ישראל!

ד' חלקים משיחת יום פורים ה'תשל"ה

לא משנה איזה מקצוע מלמדים - המטרה וההדגשה בכל צ"ל יראת ה' והנהגה ע"פ תורה!

ג' חלקים משיחת אור לאדר"ח אייר ה'תשל"ו

תוכן [חלק] מהי"ב פסוקים ומאחז"ל

משיחת כ"ו סיון ה'תשל"ו

התחלת ימי החינוך של ילד (התוכן של) מודה אני לפניך וכו'!

ב' חלקים מהתוועדות יום ה', פ' עקב, כ"ף מנחם-אב ה'תשל"ז

"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך וגו'"

ב' חלקים משיחת אור לעשרה בטבת ה'תשל"ח

אין "לוותר" על שום דבר, אפי' על קלה שבקלה; דרך הפשרות גורם לחוסר אימון של המחונך במחנך!

משיחת י"ג סיון ה'תשל"ח

"הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה" בקשר לענין החינוך

משיחת כ"ו סיון ה'תשל"ט

 נתינת כח של הקב"ה לכל מחנך!

משיחת אור לי"ג תשרי ה'תש"מ

במה נחשב הוא היגיעה והמרץ והכחות שצריכים לענין החינוך לעומת גודל הענין שפועלים עי"ז?!

משיחת יום ה' פ' חוקת, ה' תמוז ה'תש"מ

על המחנכים "להרגיע" את ה"תינוק הבוכה" על אריכות הגלות!

משיחת י"ט כסלו ה'תשמ"א

הזהירות שצ"ל בחינוך ילדים

ב' חלקים משיחת ו' תשרי ה'תשד"מ

"דוגמא חי'"

משיחת יום ג' פ' ויגש, בדר"ח טבת ה'תשמ"ה

שהילדים יזכרו למשך הרבה שנים מה שמלמדים אותם!

משיחת כ"ב סיון ה'תשמ"ה

 סיפור עניני השגח"פ; חינוך ילד עם עודף מרץ; מעלת החינוך ב"מחנה-קיץ"

ב' חלקים משיחת יום ג' פ' בהעלותך, י"ז סיון ה'תשמ"ו

 חינוך באופן "עד שתהא שלהבת עולה מאלי'"

משיחת ט"ז אדר ה'תשמ"ז ביחידות כללית להאורחים שיחיו

הטירחא והקושי בגידול ילדים מול האושר והזכות

משיחת י"ט סיון ה'תש"נ

 לחנך את המחונכים להיות מוכנים לגאולה!

 

* השיחות לוקטו מתוך השיחות שנשמעו במסגרת מבצע "השיחה היומית" העולמי בשנים האחרונות, ומובן שהוא לקט חלקי בלבד

מוגש ע"י מערכת מבצע "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

תגובות