ב"ה

לקט שיחות בעניני התקשרות ו"הוא בחיים!" *

 

סיום ד"ה באתי לגני, י' שבט ה'תשי"א

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דאָ למטה אין אַ גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו"

ב' חלקים מהתוועדות י' שבט ה'תשי"א

כוונה הפנימית שבכל עניני השליחות היא הפצת תורת החסידות; את השליחות שהרבי הטיל על כאו"א צריך כ"א לקיים בעצמו בפועל ממש.

ב' חלקים מהתוועדות י"ב תמוז ה'תשי"א

גם עכשיו עומד הרבי בראש ומנהיג את כל הענינים!

ב' חלקים מהתוועדות כ"ד טבת ה'תשי"ב

"תביעה" של הרביים היא גם מחייבת; הרבי "ממוצע המחבר"

סיום ד"ה באתי לגני ה'תשי"ב

הנתינת-כח על עבודת הקרבנות היא מ"אתשפטותא דמשה (ש)בכל דרא"

משיחת י' שבט ה'תשי"ד

מעלות ההשתטחות על קברי צדיקים

א' השיחות דהתוועדות י"ט כסלו ה'תשט"ז

רבותינו נשיאינו מסרו נפשם עבורנו ומוכנים לגאולה ואילו אנו מצדנו "עסן עסט זיך וכו'"...

משיחת י' שבט ה'תשי"ז

"יעקב אבינו לא מת.. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"

משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ז

כל כוחות הנפש צ"ל מקושרים אל הרבי

ב' חלקים משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ח

שיטת חב"ד עבודה בכח עצמו; נשיא הדור קובע את צורת העבודה הנדרשת

ב' חלקים משיחת יו"ד שבט ה'תשכ"א

מזמן לזמן היו רבותינו נשיאנו נזכרים על ה"מקושרים" שלהם ומתבוננים בהתקשרותם אליהם

משיחת י' שבט ה'תשכ"א

נשיא הדור - "ממוצע המחבר"

ב' חלקים משיחת י' שבט ה'תשכ"ב

נשיא ישראל כולל כל נשמות הדור ופועל על כל אנשי הדור!

משיחת י' שבט ה'תשכ"ב

התקשרות ע"י לימוד תורתו וקיום הוראותיו

ג' חלקים משיחת י' שבט ה'תשכ"ג

"יעקב אבינו לא מת.. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"

ב' חלקים מהתוועדות מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשכ"ד

רועה נאמן "לא יעזוב את צאן מרעיתו"; להשפיע על הזולת עד שגם הוא ילך בדרך אשר הורנו רבותינו נשיאנו

ג' חלקים משיחת י' שבט ה'תשכ"ו

"יעקב אבינו לא מת.. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"

ב' חלקים מהתוועדות כ"ף מנחם-אב ה'תשל"א

"יעקב אבינו לא מת.. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"

משיחת י' שבט ה'תשל"ה

"הוא בחיים" בעוה"ז!

משיחת י"ב תמוז ה'תשמ"ה

" הוא בחיים ממש דאָ למטה מעשרה טפחים!"

משיחת אור לט"ו תמוז ה'תשמ"ה

קיום הוראתיו מדגיש ש"הוא בחיים"; "ר"ל צוזאָגן אַז ס'שוין 35 יאָר אַז ער איז ניטאָ, ס'פונקט דער היפך, דאָס איז אַ שקר גמור, דער היפך איז אמת און אמת לאמיתו"

ב' חלקים מהתוועדות ט"ו תמוז ה'תשמ"ה

"זרעו בחיים" ראי' ובירור ש"הוא בחיים"

משיחת ג' תמוז ה'תשמ"ט

ג' תמוז הוא התחלת ופתיחת הגאולה (לגמרי) של כ"ק מו"ח אדמו"ר

משיחת אור לכ"ח ה'תנש"א

"איך גיב דאָס איבער יעדערן פון אייך און טוט אַלץ וואָס איר קענט און זעט אַראָפבריינגן משיח תיכף ומיד ממש"

משיחת ג' שבט ה'תשנ"ב

להוסיף בלימוד תורת נשיא דורנו באופן שעל ידו תתמלא המניעה שהיתה אצל נשיא דורנו

 

* השיחות לוקטו מתוך השיחות שנשמעו במסגרת מבצע "השיחה היומית" העולמי בשנים האחרונות, ומובן שהוא לקט חלקי בלבד

מוגש ע"י מערכת מבצע "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

תגובות