לה. ממכתב כ' תשרי, ה'תש"כ

נדפס באגרות-קודש חי"ט ע' כא-כב

במ"ש אודות מניעה מהריון וכו'.

הרי תורתנו – מלשון הוראה – היא תורת חיים (כולל חיים לא רק בעולם-הבא אלא גם בעולם הזה, ואדרבה – הוא העיקר, שהרי לא בשמים היא) והענין דלחץ דם, מלבד שמשתנה מזמן לזמן ותלוי במצב ההתרגשות ובמצב רוח בכלל וכו' והיסח הדעת ממעט בזה כו"כ, הנה גם הרופא יסבירם אשר אלפים ואלפים בלחץ דם יותר על הרגיל, מולידים בנים ובנות באופן הכי טוב וכו'.

ונקודה העיקרית בהאמור, אשר כל התערבות מצד האדם בענינים כהנ"ל השייכים אך ורק לבורא עולם ומנהיגו, הרי זה היפך שכל הפשוט ולא רק היפך השקפת התורה, ויש להוסיף בזה עוד כמה נקודות ולא אביא רק שתים.

(א) מחובת דורנו זה, שכל אחד הוא כאוד מוצל מאש השמדות ל"ע ול"ע ר"ל, למלאות לא רק הנעשה על ידי אלו שנספו על קידוש השם, אלא עיקר הוא למלאות גם מספר בני ישראל כפשוטו.

(ב) בתקופתנו זו שכל אחד מחפש עילות ובנין אב אפילו באופן משונה, ובלבד להקל אורח חייו, יש חשש גדול שהנהגה האמורה תשפיע גם על אחרת לעשות כזה, שהרי אין מפורסמת הסיבה דלחץ דם וגם אין שואלים לסיבה והסברה וכו' כי אם מביאים ראיה מהנהגה בפועל.