את הספר "קראתי ואין עונה", ובו כל השיחות של הרבי בענין שלימות הארץ, כולל את אלו של ימות השבת וחגים ועוד, מתורגמות ללה"ק, בתוספת הערות ומראי-מקומות וכו', ניתן להשיג אצל המערכת:

ת.ד. 5303 ירושלים

054-309617

067-734770

karati@hotmail.co.il