ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
אור ליום ועש"'ק פ' נח תשל"ז

 

תוכן השיחה

הגוי טוען "כבר יותר מאלף שנה מערת-המכפלה שייכת לנו" — משמע: שלפני האלף שנה, לא הייתה ‏לערבים שום שייכות למערת-המכפלה! * הצרה היא: שרב בישראל שיש לו "סמיכה" לרבנות הציע לחלק ‏את מערת המכפלה, אע"פ שהיא שייכת רק ליהודים!‏


האזן לשיחה

א. [דובר קודם שחברון מבטאת את עניין האחדות של בני ישראל, ושזה מרומז בשם "מערת המכפלה" - לשון יחיד].

מזה מובן עוד יותר, עד כמה מופרכת לגמרי הסברא המבהילה לחלק, חס-ושלום, את מערת המכפלה, שהיא שייכת לאברהם ושרה, ליצחק ורבקה, ליעקב ולאה ולאדם-הראשון וחוה. כמדובר כמה פעמים, שמצד החושך כפול ומכופל בו נמצאים, צריכים ללמוד מגוי ענינים הכי פשוטים - אילו זכינו, היינו לומדים אותם מיד מהתורה, אבל מכיון שלא זכינו, לומדים אותם מהגוי:

כאשר פרסמו את הסברא המבהילה (של חלוקת מערת המכפלה), נעמד ישמעאלי ו"הרעיש" (וזה נדפס שם באותיות מרובעות): היתכן שיחלקו את המערה, ויקחו חלק ממנה - הרי כבר יותר מאלף שנים שהמערה שייכת לפלוני-בן-פלוני, והם (הישמעאלים) התפללו שם - אז היתכן שיקחו מהם חלק ממנה?!

ולפלא וצער הכי גדול, שלא הבינו שזו הוראה מלמעלה ליהודים, כדי שידעו מה לטעון:

- מבואר בכמה מקומות בספרי חקירה וקבלה וחסידות, שלגוי אין בחירה. וכמובן גם מזה שעניין הבחירה הוא מצד זה ש"הן האדם הי' כאחד ממנו" - שזה שייך רק אצל היהודים, מה-שאין-כן אצל גויים הרי "לב מלכים ושרים ביד ה'".

הרי מזה מובן, שכאשר גוי אומר משהו, ויהודי שומע את זה - זו הוראה גלוי' מלמעלה עבורו, כידוע מכמה סיפורים שהיו אצל הבעל-שם-טוב ותלמידיו. ועל-דרך-זה הוא גם בנדון-דידן:

הגוי לא אמר שמערת המכפלה שייכת אליו מתקופת ה"ד' זוגות", אלא הוא אמר "שכבר למעלה מאלף שנה וכו'" - שזה הרי לאחר שהי' בית-המקדש הראשון וגלות בבל ובית-המקדש השני, על-אחת-כמה-וכמה שזה הי' לאחרי שיעקב קבר שם את לאה -

ואם-כן, הרי פשוט וגלוי לעין-כל (וזה כתוב גם בספרי הגויים, והגוי עצמו מודה בזה) - שלפני ה"אלף שנה" וכו' לא היתה לו שום שייכות למערת המכפלה, כל בעלותו היא פחות מאלפיים שנה (אלף וכמה מאות שנים), היות ולפני-כן לא היתה בכלל כל מציאות הדת הישמעאלית, כל מציאותה היא בסך-הכל 1470 שנה. הרי מזה עצמו מובן, שבמשך אלף השנים שלפני-זה (מאז שאברהם אבינו קנה את המערה) הכל מודים שה"בעלי-בתים" היחידים הם היהודים.

מובן שבטענתו של הגוי נמצאת תשובה ברורה שלא שייך לחלק את מערת המכפלה: אם לא יכולים לקחת חלק מהמערה מהישמעאלים בגלל שהם נמצאים שם למעלה מאלף שנה - הרי במכל-שכן וקל-וחומר שלא יכולים לקחת מהיהודים חלק ממערת המכפלה, חס-ושלום, מכיון שבעלותם על מערת המכפלה היא אלף שנה קודם שנהייתה המציאות של דת ישמעאל.

ואם-כן צריך יהודי לבוא ולומר לגוי: אתה עצמך אומר שמזמן אברהם אבינו עד לפני 1400 שנה - היהודים היו ה"בעלי-בתים" היחידים שם, אם-כן במה זה נהי' שלך?! לא "תופסים" כלל שבדיבורים של הגוי נמצאת הטענה הכי ברורה שמערת המכפלה שייכת רק ליהודים!

ב. והחושך כל-כך גדול, שההצעה המבהילה באה מיהודי שיש לו "סמיכה" לרבנות, ובתור רב הציע שצריכים לחלק את מערת המכפלה! כאשר פוליטיקאי אומר כזו הצעה מטעמי פוליטיקה ומצד ש"אין יד ישראל תקיפה וכו'" - זה עניין אחר; והאמת היא, שאפילו מצד פוליטיקה אין מקום להציע כזו הצעה, מכיון שעל-ידי-זה נותנים לגוי מקום לטעון שחצי מהמערה ודאי שייכת לו;

ועל-אחת-כמה-וכמה שהצעה זו באה מיהודי שיש לו "סמיכה" לרבנות, ואומר בתור רב - שחצי מערה שייכת לאינם-יהודים! וכאמור לעיל, אילו זכינו - היינו רואים את זה בתורה, ולא היינו צריכים לחכות עד שיבוא "מופתי" ויאמר את זה;

אבל על-כל-פנים לאחר שהוא כבר אמר את זה - וזה נדפס - הרי מובן שלא שייכת הסברא המשונה שישנו עוד אחד שיש לו איזשהו חלק במערת המכפלה, מאחר והכל מודים שלפני אלפיים שנה (לפני שהייתה המציאות של דת ישמעאל) - היא הייתה שייכת רק ליהודים לבד - "ישראל ומלכא בלחודוהי".

ולכן, הכרח גמור לבטל סברא זו, שמלכתחילה אין לאמירת סברא כזו שייכות לתורת ישראל, רחמנא ליצלן, ולא רק שאין לה כל שייכות לתורת ישראל, אלא אפילו מצד צדק ויושר כפי שהם אצל אומות-העולם - הרי הכל מודים שכאשר מחזיקים בדבר מסויים במשך אלפי שנים - שבמשך כל זמן זה הוא הי' רק בשליטה וממשלה של היהודים - אזי "כן יקום" לעד ולעולמי עולמים.

וכשם שזה נוגע למערת המכפלה, כן הוא גם בנוגע לכל חברון - שהרי תורת אמת אומרת שחברון ניתנה ללויים באופן של "ברית עולם", כמדובר לעיל בארוכה.

ועל-דרך-זה הוא גם בנוגע לשלימות כל ארץ ישראל, כפי שכתוב בבבלי ובירושלמי שכיבוש הארץ החל על-ידי-זה שהקב"ה אמר לאברהם "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה", ואחרי-כן הקב"ה אמר "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" כפי שרש"י מפרש "אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשוי'" -

ואז נעשתה ארץ ישראל נחלת עולם, לעם-עולם - היהודים, באופן של ברית עולם, מכיון שזה מגיע ממלך העולם - כמדובר לעיל ש"אמה" ראשי-תיבות "אלקינו מלך העולם" - ש"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

שזה מדובר על כל ארץ ישראל, מה-שאין-כן על מערת המכפלה אין לאומות-העולם מלכתחילה שום טענה, מכיון שאברהם קנה אותה מבני חת ושילם עבורה "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר", וזה הי' עם כל פרטי הקנין אפילו כפי שזה לפי מנהגי העולם - "דינא דמלכותא".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM