ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
פורים תש"ל (מוגה)

 

תוכן השיחה

לכל יהודי יש חלק ונחלה בארץ ישראל * ולכן, אם ביכלתו של יהודי לחוות דעה, שיאמרנה, כי אח"כ הוא ‏ישא באחריות לכך! * אמנם "כבשנו" את ארץ ישראל מידי הגויים, אך היא שייכת לנו עוד מברית-בין-‏הבתרים!‏


האזן לשיחה

א. לכל יהודי - בלי להתחשב במקום מגוריו - יש חלק ונחלה בארץ ישראל, לפחות אמה על אמה.

כפי שדובר מספר פעמים לכל דבר יש ביטוי בהלכה, אף כאן: לגבי פרוזבול נאמר בפסקי הגאונים שכל יהודי רשאי לכתוב פרוזבול - למרות שלשם פרוזבול יש צורך בבעלות על קרקע - שכן לכל יהודי יש קרקע בארץ ישראל.

כן מובן מזה שכל ענין הנעשה בארץ ישראל - לא זו בלבד שהוא ענין של כלל ישראל, אלא שיש לכלל ישראל לחוות דעה עליו, בין אם מתחשבים בדעה זו ובין אם לא. כיון שהיא נחלת עולם מ"אלקי עולם" לעם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, אין מי שיכול לקחת אותה מהם, ואפילו הם עצמם אינם יכולים לוותר עליה - "כל המתנה על מה שכתוב בתורה (ולא חשוב מי המתנה) תנאו בטל".

ממבט ראשון נראה לכאורה שיהודי רשאי לחוות דעה רק על נחלתו הוא, שהיא, כאמור, בגודל אמה על אמה. אבל אין הדבר כן, משום שיש ענינים בארץ ישראל כפי שהיא מהווה נקודה אחת ואחידה. לפיכך ישנם דברים הקשורים בארץ ישראל כשהיא בשלימותה "וכל יושביה עליה", כגון: מצות היובל, שהיא עניין החירות נוהגת רק כאשר כל יושביה עליה, וכן, ל"כיבוש יחיד" בסוריא יש דין "כיבוש רבים" רק כאשר ארץ ישראל בשלימותה.

ב. ברור, איפוא, שאין להתפלא על יהודי המחוה דעה על מה שצריך להיות בארץ ישראל למרות שיש לו בה רק על אמה על אמה; וגם אם אין מצייתים לו - לא זו בלבד שהוא זכאי לחוות דעה, אלא, אדרבה, אם הוא שותק הרי הוא נושא באחריות על כל הדברים הנעשים שם וידועים לו מבלי שיגיב עליהם.

הדברים אמורים גם בכזה "היודע את רבונו ומתכוין למרוד בו", רחמנא ליצלן, והוא מורד בשייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל (שמקורה ב"לקחה מהם ונתנה לנו") וכפי שכותב הרמב"ם באגרת תימן ובאגרת השמד, שירבעם בן נבט נענש על שהעמיד עגלי-זהב בבית-אל ובדן, ובד בבד הוא נענש גם על שלא קיים עירוב תבשילין - שכן גם "היודע את רבונו ומתכוין למרוד בו" כירבעם בן נבט, רחמנא ליצלן, אינו פטור ממצוה כגון עירוב תבשילין, כך גם מי ששייך ל"אל-פאתאח" וכיוצא-בזה - אם אין הוא מחוה דעה ישירה על הטעון תיקון בארץ ישראל, הרי נוסף על כך שייענש על שהוא פוגע בארץ ישראל בסיועו ל"אל-פאתאח" - ייענש גם על זה שלא עמד על כך שבארץ ישראל יתוקן הטעון תיקון.

כן אמורים הדברים גם כאשר היהודי יודע שיתכן שלא ישמעו אליו, וכפי שכתוב בגמרא "אם לפניך גלוי, להם מי גלוי?" - גם כאשר נעשו נסיונות להוכיח ולא הועילו, הרי פסוקה ההלכה: "הוכח תוכיח את עמיתך - אפילו מאה פעמים", ופירוש הדבר הוא - שלאחר שהוכיח תשעים ותשע פעמים, ועשה זאת בכל הפרטים הנדרשים ע"י התורה, ולא הועיל דבר, הרי אם אינו מוכיח גם בפעם המאה עובר הוא בזה על מצוות-עשה מן התורה: "הוכח תוכח את עמיתך". מה לנו הוכחה גדולה יותר שעל-פי התורה על היהודי לעשות את שלו, מבלי להתחשב במידת התועלת שבכך?!

כן מובן מזה, שבין אם דרכו של יהודי בכך ובין אם אין דרכו בכך - הרי אם קיים חשש ששתיקתו תתפרש שלא כראוי, ולכן אין לו ברירה, ובין אם זו דרך נועם ובין אם לאו - חייב הוא לומר דברו, לפחות בקצרה.
>>ג>. נכון אמנם שכבשנו אותה - כפי שרש"י אומר: "אומות העולם אומרים: לסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה אומות" - אך תוקפה של טענת היהודים לזכות על ארץ ישראל, היא - היותה "ארץ אבותינו". אין הכוונה במושג "אבותינו" לבני דור קודם, כי אם לאבות האומה, אברהם יצחק ויעקב וכו', שהרי חלה בינתיים הפסקה של אלף וכמה מאות שנה?!

ואם משום שזו ארצנו אשר נגזלה מאיתנו על-ידי זרים שגירשונו מארצנו, ולכן מגיעה לנו הארץ - הרי לפי זה אפשר גם לגרש את נשיא ארצות הברית מוושינגטון ולהושיב שם אינדיאני, שוושינגטון היתה שייכת לו?! ברם, למרות שכבר באו אינדיאנים לטעון תביעה זו - אין עולה כלל על הדעת להתחשב בה. ההבדל הוא, בזה שכאן ישנה "ברית בין הבתרים", לפיה שייכת ארץ הקודש לעם קדוש.

וכאשר משמיטים את השולחן ערוך ואומרים שהוא שייך לסוג מסויים של יהודים המהווים מיעוט ולא הם הקובעים את סדרי ארץ הקודש שכן אין זו "מדינת הלכה" - והלכה פירושה: תמצית התורה שבכתב והתורה שבעל-פה - כאשר אין קשורים, רחמנא ליצלן, אל התורה שבכתב והתורה שבעל-פה, אין כל מקום לתביעה ולבעלות על ארץ הקודש בכלל. שהיא שייכת, אם-כן, לעמים אחרים שהיו בה עד לפני מאה שנה או שבעים שנה.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM