ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי ש"פ חיי-שרה, בחדרו, תשל"ח

 

תוכן השיחה

ה"אל תירא עבדי יעקב" מתבטא בכך שיישבו את כל גבולות ושטחי ארץ ישראל — שזוהי גם הדרך ‏ל"ונתתי שלום בארץ".‏


האזן לשיחה

א. כדי לפעול את האמור - צריך להיות "אל תירא עבדי יעקב", לא לפחד ולא להתפעל מכל מיני בלבולים, שכן (כאמור לעיל) כל מציאותו של עשיו (כולל כל ההעלמות וההסתרים) היא רק כדי שיוכל יעקב לבצע את שליחותו.

ומכך באה גם התוצאה בנוגע לארצנו הקדושה, כפי שדובר כבר שעל בני-ישראל להתיישב בכל שטחי ארץ ישראל באותו אופן שקיים זאת אברהם אבינו ועשה "סימן לבנים" - "ויבן שם מזבח לה'" - שבכל המקומות יבנו מקום תורה ומקום תפלה (ש"משחרב בית-המקדש [עד ביאת המשיח, שרק אז יהי' בית-המקדש השלישי, לא לפני זה, כפסק דינו הברור של הרמב"ם בזה] אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה - מקום תורה; ועל-דרך-זה בנוגע למקום תפלה, שתפלות הן הרי כנגד קרבנות [מזבח]), וכן מקוה-טהרה, שזה נוגע גם לאנשים, שכדי שהתפלות תהיינה כדבעי נוגע שתהי' טהרה [וכתשובת הרמב"ם הידועה, שאף-על-פי שהוא פוסק שאין הטבילה מעכבת ו"בטלה תקנה זו" - לא ביטל אף פעם טבילת עזרא], ובפרט לפי ביאורו של רבנו הזקן,

ועל-אחת-כמה-וכמה שזהו הכרח גמור לטהרת בנות-ישראל. ובפרט שזה הרי נוגע ל"יכלו כל נשמות שב(אוצר הקרוי) גוף" שאז "בן דוד בא".

ועל-ידי ההתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל (ובאופן האמור) - יפעלו (כנ"ל) גם על אומות-העולם, שיסייעו בזה. שכן, גם הם "ירגישו" (מצד "מזלייהו חזו") שמציאותו של עשיו היא כדי לסייע ליעקב.

ויהי' בכך משום הכנה קרובה לקיבוץ כל בני ובנות ישראל - שלימות העם - לארץ ישראל השלימה, בביאת (ועל-ידי) משיח צדקנו, שלאחר מכן יהי' "ירחיב ה' אלקיך את גבולך" - שארץ ישראל השלימה תהי' בהרחבה, על ידי שיתווספו קיני קניזי וקדמוני.

ב. מאחר וכל הענינים שלעתיד נפעלים על ידי מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות - נתבע מכל יהודי, שעבודתו תהי' (בהוספה על "שלימות", גם) באופן של "ירחיב": נוסף על מה שמחוייבים על-פי דין ועל-פי ציווי רבותינו נשיאנו (שנהיו כבר בגדר דין ו"דבר משנה" [כפסק-דין הידוע]) - יוסיף עוד מדילי', "לפנים משורת הדין".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM