ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי ש"פ אחרי תשל"ח

 

תוכן השיחה

ישנו פסק-דין ברור שאפי' כשיש ספק-ספיקא שעכו"ם ילכדו את הארץ — יוצאים עליהם בכלי-זיין, כ"ש וק"ו ‏היום — שיש ידיעה ברורה, שהם רוצים לכבוש את הארץ — הרי ברור שיש לעמוד בתוקף ולא למסור אף ‏שעל!! * ובמיוחד עתה, שכל ערי ישראל הן בגדר "עיר הסמוכה לספר"!‏


האזן לשיחה

א. כמדובר כמה פעמים, כל גדולי ישראל בדורות הקודמים (שמהם יצאו כל גדולי ישראל שבדורנו או אלו שחושבים שהם "גדולים") אמרו דבר ברור בנוגע ל"שלימות הארץ", עד שבנדון-דידן יש פסק-דין ברור בתורה (בשולחן ערוך) שכאשר יודעים שעכו"ם "ממשמשים לבוא" - צריכים לקחת כלי-נשק ולעמוד בגבולות, ולסגור את הגבולות, עם כל הפרטים שצריכים בשביל זה.

ובזה לא שייך הענין של "אל תתגרה בגוי קטן", שהרי גם התורה ידעה שישנו דין של "אל תתגרה בגוי קטן" (ועל-אחת-כמה-וכמה בגוי גדול), ושצריך להיות "ודרשו את שלום העיר וגו'" וש"דינא דמלכותא דינא" - ואף-על-פי-כן התורה פסקה שכשיש מידע שעכו"ם "ממשמשים לבוא" - "יוצאים עליהם בכלי-זיין וכו'".

וכמדובר כמה פעמים, שבנוגע לפיקוח-נפש לא זקוקים למידע ברור דוקא, אלא מספיקה ידיעה שהיא בגדר ספק, מכיון שספק פיקוח-נפש לחומרא, ולא רק ספק אחד, אלא אפילו ספק-ספיקא עד למאה ספיקות [אין הכוונה דוקא למאה ולא מאה ואחד, רק תפסו מספר בדרך גוזמא שזה כולל את כל המספרים];

על-אחת-כמה-וכמה שכעת אין זו ידיעה שהיא בגדר ספק, אלא ידיעה ברורה שעכו"ם "ממשמשים לבוא"; ולא רק שישנה ידיעה ברורה, אלא יתירה מזו: כשהתנהגו לא לפי הפסק-דין הברור של התורה - יודעים את התוצאות שבאו מכך, כמה קרבנות (רחמנא ליצלן) זה גבה, שהרי אפילו "נפש אחת מישראל" היא "עולם מלא", על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר על כמה וכמה נפשות מישראל.

וכל אלו ש"משחקים" עם זה, ומפני טעמים שונים ומשונים אומרים באופן אחר - שידעו (על-כל-פנים מכאן ולהבא) שזו לא סתם שאלה באורח-חיים, יורה-דעה, אבן-העזר וחושן משפט, אלא זו שאלה שקשורה בפיקוח-נפש ממש למטה מעשרה טפחים, הי'-לא-תהיה!

ב. וכאמור לעיל, שעל-כל-פנים מצידי - ובודאי שזוהי דעתם של כל הנמצאים כאן - פסק-דין ברור הוא בשולחן ערוך שבכל מקום שנמצאים יהודים, הן בארץ הקודש והן בחוץ-לארץ, כאשר שומעים שעכו"ם "ממשמשים לבוא", אפילו כשהם באים רק "על עסקי תבן וקש", ואפילו כשזה רק ספק וספק-ספיקא (וכאמור לעיל, שלצערינו המצב כעת הוא שזה לא ספק אלא ישנה ידיעה ברורה, ובפרט שראו בפועל יותר משלש פעמים עם מי יש לנו עסק) - הדין הוא ש"יוצאים עליהם בכלי-זיין כו', שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם", עם כל האחריות הכרוכה בזה.

וכמדובר כמה פעמים, ש"תורת אמת" - שהיא גם "תורת חיים", הוראה בחיים - מציבה כהקדמה לכל השולחן-ערוך את הענין של "אל יבוש מפני בני-אדם המלעיגים" וענין זה נעשה הקדמה לכל השולחן ערוך, כולל גם להלכות תלמוד-תורה, הלכות תפילה, הלכות שבת וההלכות הקשורות ב"דינא דמלכותא דינא" - שבשולחן ערוך ישנו גם הדין הקשור עם פיקוח-נפש, שבכל מקום שיהודים נמצאים בו, הן בארץ הקודש והן בחוץ-לארץ, והיא "עיר הסמוכה לספר" [שכעת זה כל ישוב של בני ישראל] - כשמתקבל מידע (אפילו על הספק) שעכו"ם "ממשמשים לבוא", ואפילו כשהם באים רק "על עסקי תבן וקש" - "יוצאים עליהם בכלי-זיין וכו'".

ובודאי שכל יהודי וכל בני ישראל יתנהגו ע"פ השו"ע, ויתנהגו באופן ד"קדושים תהיו" (כפי שהתחילו לקרוא בתפילת מנחה דשבת זו), ולא רק "קדושים" כקדושתם של הנבראים, אלא "כי קדוש אני", כיון שקשורים לקדושתו של הקב"ה, שאזי ימשכו כל הברכות הקשורות לזה.

ג. כדי שזה יהי' בשמחה ובטוב לבב - ינגנו עתה את הניגון "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל".

כבר מזמן יודעים שהעצה והדברים של אוה"ע הם "רגשו גויים ולאומים יהגו (לא יותר מאשר) ריק", אבל עדיין צריכים להבטיח בנוגע ל"עוצו עצה" ו"דברו דבר" של אלו ההולכים נגד פס"ד ברור בתורה (מאיזה טעם שיהי') -

הקב"ה בודאי יראה איך ש"עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום (כיון ש-) כי עמנו א-ל", ובחסד וברחמים ובשמחה ובטוב לבב, ובטוב הנראה והנגלה.

ועוד בהיותנו ברגעים האחרונים בגלות, יהי' כבר הענין ד"ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה".

וכל ענינים אלו יהיו באופן ד"מלכתחילה אריבער" - כיון ששבת "מיני' מתברכין כולהו יומי'", כולל גם היום הולדת של אדמו"ר המהר"ש, שאזי מזלו עוזר לו - והרי ידוע הניגון שלו "מלכתחילה אריבער", והפתגם שלו בזה, וההנהגה שלו ברחבות הכי גדולה עוד בזמן הגלות,

- כן תהי' לנו, עי"ז ש"נלכה באורחותיו" וילמדו מתורתו, שהיא מיוסדת וכוללת בתוכה את הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה" דתורת הבעש"ט,

שעי"ז יהי' הענין ד"מלכתחילה אריבער" בכל הענינים עוד בזמן הגלות, ובאופן ד"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", שבני ישראל יתעסקו בלימוד התורה וקיום מצוותי', ובאופן דשלימות התורה ושלימות העם, שזה יביא גם לשלימות הארץ.

ומתוך שמחה וטוב לבב נתכונן, בתוככי כלל ישראל, לקבל פני משיח צדקנו, באופן ד"בחוקותי תלכו (שתהיו עמלים בתורה) ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם",

עד לגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM