ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
אור ליום ועש"ק פ' ואתחנן תשל"ח

 

תוכן השיחה

כעת כבר צועקים כולם: למה לא יישבו את השטחים (הגבולות) שנכבשו בתשכ"ז * אלו הצועקים זאת ‏צריכים לומר ללא כל בושה: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לנצח!!‏


האזן לשיחה

א. היות ולאחרונה נהיה רעש, ומצפים לשמוע מה אני יאמר בנוגע למאורעות האחרונים, בנוגע לעיתונים האחרונים, בנוגע לרעש זה ולרעש אחר, בנוגע לצרה זו ולצרה אחרת - אזי חבל על הזמן לדבר על זה.

ומכיון שעניין זה יהיה בפועל רק בעוד שלשה שבועות - אז דבר ודאי הוא, שבינתיים יהיו כמה שינויים שונים ומשונים.

ועד שכבר רואים שינוי אחד לטובה:

כעת כבר צועקים ככרוכיא שחבל שלא יישבו את השטחים קצת זמן לפני-כן, שאז לא היו את כל הצרות-צרורות שישנן עכשיו, לא היו צריכים לתרץ את עצמם ולהתחרט ולהזמין על עצמם לחץ וכו'.

אבל היות ו"היפלא מה' דבר" (בתמי'), אז "יערה (על היהודים שיכולים לפעול בזה) רוח ממרום" "בשעתא חדא וברגעא חדא", וכל אחד מהם יעשה את מה שצריך לעשות כדי לקיים את הפסק-דין הברור בשולחן ערוך אורח-חיים הלכות שבת (שאודותיו דובר כבר כמה פעמים) - ליישב את כל הגבולות כדי שלא יכנס צר, חס-ושלום, אפילו לא "על עסקי תבן וקש",

ושזה יהיה בעגלא דידן ובדרכי נועם ודרכי שלום ובשמחה וטוב לבב, וזה לא יזיק לאף אחד מכיון ש"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", למטה מעשרה טפחים ובעגלא דידן.

ב. ושלא יערבו עניני פוליטיקה - הן אלו שלא יכולים לפעול כלום בזה, ואפילו אלו שיכולים לפעול - אלא יעשו במעשה בפועל ש"המעשה הוא העיקר". ובשעה שיתמסרו לעניין ויעשו את המעשה בפועל - אזי "אין אחר מעשה כלום" וכך זה ישאר בפועל.

ובפרט שזה מיוסד על דיבורו של הקב"ה (ש"דיבורו של הקב"ה חשוב מעשה") בברית בין הבתרים ש"לזרעך נתתי את הארץ הזאת", שכל ארץ ישראל לגבולותיה היא נחלת כל יהודי וכל היהודים, כמדובר כמה פעמים.

רק צריכים לומר ללא בושה שזוהי המציאות, והוא אינו מחדש בכך כלום כי אותו אחד יודע מזה בלאו-הכי, אלא שחושב שאולי אם הוא יפחד מה"גוי'שקייט" שנמצא אצל היהודים (שזה גורם לפחד מה"גוי'שקייט" שנמצא בעולם) - ואז יהי' ה>"אל יבוש מפני בני>-אדם המלעיגים>".<br>
אין זה קשה כל-כך, יש רק לדעת מה שכתוב לפני כן בשולחן ערוך - "שויתי ה' לנגדי תמיד". ובפרט לפי המבואר בצוואת הריב"ש (הצוואה של רבי ישראל בעל שם-טוב) שזה מתחיל עם העניין של "שויתי ה' לנגדי תמיד" עם כל הפירושים שהוא אומר על כך.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM