ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט

 

תוכן השיחה

עוד לפני שנתנו לערבים אוטונומיה וחתמו על ה"ניירות" — כבר הגבילו כניסת יהודים למערת-המכפלה, ‏וכשבאים לדיבורים על מסירת שטחים, הנה אז דרשו הערבים שיורידו שעות נוספות מכניסת היהודים * ‏מזה משתלשל אח"כ שרוצים למסור חלקים מארץ ישראל * כיום כל ילד מיידה אבנים ללא חשש בשוטרים ‏ובחיילי צה"ל, מעשה שלפני שנתיים רעדו הערבים לעשותו * כל הנ"ל הוא מצד הפחד ו"רגש הנחיתות" ‏מהגוי!‏


האזן לשיחה

א. כמדובר כמ"פ שיכולים ללמוד אפילו מאינם-יהודים שאם "עוברי רצונו" עומדים בתוקף על רצונם, ותובעים (ח"ו היל"ת) שיתנו להם ענינים שהינם היפך הצדק והיושר לגמרי - עאכו"כ בנוגע לבני ישראל [ומה שטוענים: היתכן שלומדים מאינם-יהודים? - אומרת הגמ' ש"סור מרע" יכולים ללמוד מכל אחד, וכפי שהגמ' אומרת עה"פ "מלפנו מבהמות ארץ" - ש"אלמלא לא ניתנה התורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'".

ב. ולאחרונה התוסף דבר חדש בנוגע למערת המכפלה: עוד לפני שנתנו להם אוטונומיה, ולפני שחתמו על כל הניירות, ולפני שפחדו שכל הדבר יתבטל ויצטרכו לחשוב מלכתחילה - קבעו את כל ההגבלות (היל"ת, והלואי שהם יתבטלו מיד) - מתי יהודים יכולים להתפלל על קברי אבות, והשעות שבהם לא נותנים להם להתפלל!

ג. הטעם היחיד על כך, הוא: מכיון שזה לא מוצא-חן בעיני הגויים! לא ח"ו חושדים ביהודים שאיכפת להם שיהודי שני יתפלל על קברי אבות, רק זה בגלל שהוא טבול וטבוע בטבע (מלשון "טבעו בארץ שערי") בטבעיות של העולם ואינו יכול להשתחרר מהמחשבה שהוא מוכרח לוותר לגוי.

מאיפה זה מגיע מלכתחילה? - מכך שהתורה אומרת ש"דינא דמלכותא דינא" ו"ודרשו את שלום העיר ההיא כי בשלומה יהי' לכם שלום" - אשר מזה מגיע לאחמ"כ היצר-הרע ומתלבש באיצטלא של ירא-שמים וטוען ש"אל תתגרה בגוי קטן" ועאכו"כ בגוי גדול (שאכן לא צריכים להתגרות - וכנ"ל, ש"דינא דמלכותא דינא" וכו' שזהו דין בתורה).

ולאחמ"כ מגיע רב-פוסק ופוסק כך וזה נעשה אצלו דין, וממילא מ"אל תתגרה בגוי קטן" משתלשל אח"כ הפסק שצריכים למסור חלק מארץ ישראל (וכמאמר רז"ל: "היום אתה אומר לו עשה כך כו'"). ואח"כ אומרים לו - אתה מוסר חלק - תמסור את מערת המכפלה! ומוסרים זאת - היל"ת! (וכנ"ל ששעות רצופות לא נותנים להכניס שום יהודי לשם).

ד. אשר על כך יש לכל-הפחות הסברה שכך קיבלו זאת בירושה מקודם. במילא בזמן הגלות (קודם "אתחלתא דגאולה"), כשנמצאים בחושך כפול ומכופל (הקשור בגלות כפולה ומכופלת) - לקחת בחזרה ולנהל מלחמה בזה הרי - פוסק הרמב"ם שעל מלחמת מצוה - צריכים מלך וסנהדרין וכו', שזה יהי' רק כשיבוא משיח צדקנו, שאז יהי' "והשיבה שופטייך כבראשונה", אבל כשהקב"ה נתן נחלה שעומדת על הספר וכשימסרו שעל אחד או טפח אחד - יפתחו, רח"ל, את כל הארץ - אזי אין צורך במלך וסנהדרין.

ואפילו אם היהודי אינו דתי, רח"ל, אם הוא רוצה לציית לשו"ע - עכ"פ בדין זה - מצוה עליו השו"ע (ו"ה' אלקי הצבאות" נותן לו כח ע"ז) שלא יסמוך על הנס, אלא שיקח נשק ויעמוד על הגבול ולא יכניס אף אחד.

ועד-כדי-כך עשה הקב"ה ברור את הפס"ד - עד שהראה בפירוש מה יהי' אם, רח"ל, יוותרו על שעל - שכשרק דיברו על כך שימסרו [שהלואי שלא היו מדברים כפי שדיברו על כך ב"קעמפ-דייוויד" הידוע, אלא שקרה נס וזה "נשאר" בדיבור (סוכם, שזה ישאר בסוד - וסודות לא מספרים - אבל אני מספר זאת בגלל שזה כבר התגלה לי), ורק על יסוד זה שדיברו שם בדיבור בעלמא, ואח"כ אמרו בצאתם דיבור הפכי] - הם כבר תבעו שיורידו יותר שעות - מאותם שעות שהיהודים הורשו להתפלל במערת המכפלה.

ה. וכבר תבעו את ירושלים העתיקה שהקב"ה נתנה בדרך נס - וכמדובר כמ"פ שאפילו לא היתה מוכנה שום תכנית כיצד לכבוש את ירושלים העתיקה (ולכן גבה הכיבוש הרבה קרבנות), אלא שהי' גנרל שהי' לו אומץ, וראה ש"יד ה' עשתה זאת" ובמילא כשהוא ראה שהוא עומד ליד ירושלים העתיקה - הוא פקד ללכת הלאה וכבשו אותה! (אלא שזה היה היפך הפקודה שמסרו לו).

ואח"כ שלחו שלוחים שרוצים למסור אותה בחזרה, ואח"כ "מצאו" רב שלא סיפרו לו כלל את העניין הזה, אלא רק אמרו לו שזה עניין של כיבוש שטחים וכו' - אין זה כלל עניין של כיבוש שטחים, אלא זה פותח, רח"ל, את כל הארץ בפניהם, שכך אומרים כל המומחים ללא יוצא מן הכלל, אפילו מומחים של הצד שכנגד אומרים שאם הם יקחו את ירושלים זה בגלל שהיא פותחת את כל הארץ בפניהם.

ו. וכשראו שגם זה אינו מועיל, הראו עניין נוסף (שכבר מותר לספרו): בירושלים העתיקה, בחברון, בשכם ובכו"כ מקומות שהיהודים עמדו שם בתוקף - יידו אבנים באנשי-צבא ובשוטרים (שנים לפני האוטונומיה, היל"ת), שלפני שנה או שנתיים הם לא עשו זאת (אע"פ שאז היתה ממשלה שלכאורה היתה יותר וותרנית בנוגע לשטחים), וכעת נהי' זה מעשה בכל שני וחמישי, וילדים עושים זאת!

מדוע זה נהי' כך? - מפני שהם הרגישו (עכ"פ "מזלייהו חזי") שהיהודים נהיו, רח"ל רפויים בבטחון והתחילו לחשוב שזה "כחי ועוצם ידי" וממילא הוא הבעה"ב ובדיוק כשם שהוא כבש את-זה כך הוא יחזיר את - זה.

- אין זה כחו ועוצם ידו, "יד ה' עשתה זאת", וכולם מודים בכך, גם עמי הארץ, ואם הקב"ה נתן את-זה - אף בשר-ודם לא יכול להחזיר את-זה!

רק שהקב"ה נותן בחירה, שממילא יכול הוא לומר שהוא בוחר היפך החיים, היפך רצון הבורא והיפך טובתו הוא - שיורידו אותו מהכסא, ורק אז לא יחזירו את-זה, כי סוכ"ס הצד שכנגד לא יקח (כפי שכבר ראו זאת בעיני בשר).

ז. ויה"ר, שכבר לא יצטרכו לדבר על כל הענינים, ויראו איך ש"פרזות תשב ירושלים", שזה נעשה ע"י שירושלים של היהודים תהי' "יראה שלמה", ובאופן של "פרזות" - שזה מתפשט בכל ארץ ישראל, זה חודר בו בכל הגוף עד למעשה בפועל בחיי היום-יום, שגם בימי החול רואים שהולך כאן "ירושלים'דיקער איד".

וזה מביא לפירוש השני ב"שלם" - לשון שלימות: שלימות העם, שלימות התורה ושלימות הארץ, וזה מביא לפירוש השלישי ב"שלם" - מלשון שלום, שגם בימים האחרונים של הגלות ינקטו את הדרך להשתחרר מכל-מיני מלחמות, שהדרך היחידה לזה היא - לא ע"י ויתורים [מכיון שעד עכשיו ראו בעיני בשר שכל ויתור הביא למלחמה, היל"ת] אלא דוקא ע"י תוקף, שאז יהי' "ושכבתם ואין מחריד".

וזה יביא ל"פרזות תשב ירושלים" כפשוטה. שזהו כאשר מתנהגים ע"פ רצון הקב"ה, מתחיל מהפס"ד הברור בשו"ע - שאף רב אינו יכול לשנותו, כלשון המדרש: "יבטלו שלמה ואלף כמותו ואל תבטל אות אחת בתורה", ועאכו"כ שמדברים כאן על הלכה פסוקה בשו"ע, ועד להלכה פסוקה באחרונים, ועד להלכה פסוקה בימינו אלה - שזה קשור לפקוח-נפש של ריבוי יהודים כ"י.

ח. ובודאי ש"דבר אלוקינו יקום" - ש"דבר ה' זו הלכה" יתבצע, ויהי' "לעולם ה' דברך ניצב בשמים", שזה יחזיק ע"י "דבר ה'", עי"ז שיתנהגו לפי השו"ע, וזה יביא שלום ושלוה אמיתיים עוד בימי הגלות האחרונים (עד כמה שיתכן שלום ושלוה בגלות, בידעינו ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו").

וזה ימהר עוד יותר את ה"שלום ושלוה יהי' בימיו" - בימי משיח צדקנו, ויעשו את ה"קץ שם לחושך" וקץ שם לגלות, ותתחיל ה"אתחלתא דגאולה", והגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש למטה מעשרה טפחים, בטוב הנראה והנגלה, ובעגלא דידן.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM