ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי ש"פ מטות-מסעי תשל"ט

 

תוכן השיחה

אותה מפלגה "דתית" שמחפה ותומכת במסירת שטחים, ואף אנשיה לא מהססים להפסיק לתמוך בישיבות ‏שאינם מצייתים להם צריכים לדעת שיש יום הדין — יום הבחירות, שאז הציבור יתחשבן אתם! שהרי ‏מבי"ד של מעלה הם כלל לא פוחדים! * כעת אין את האומץ לאף אחד להוריד מ"כסאותיהם" ולפטר ‏מהמפלגה את אותם נציגים דתיים! * כשהגיעו אותם הנציגים לרבנים שלהם, ע"מ שיפסקו שמותר להחזיר ‏את הנפט — הציגו בפניהם עובדה כלל לא נכונה — עד שאפי' זה לא בגדר של "טענו חטים והודה לו ‏בשעורים"!!‏


האזן לשיחה

א. אמנם אין ענין, ובפרט במוצאי שבת, לצער יהודים ולהזכיר ענינים שהם היפך זכותם של ישראל, אבל מכיון שנמצאים בשלושת השבועות, ואין לך יום שאינו מרובה משל חבירו וכו', שמיום ליום מתווסף יותר בענינים שהם היפך מ"מעלין בקודש", ומחפים על זה בכמה לירות שמקבלים ומכסים על ענינים מבהילים!

עד כדי כך לא יכלו לשער, אפילו כשהיו דתיים שאינם חרדים כמו אלה של עכשיו, לא הי' להם את התוקף לחפות ולכסות על ענינים כאלה, למרות שעל כמה ענינים כן הסתירו.

אבל עכשיו, התווסף שהיכן שמבקשים "הכשר" - מקבלים; חוץ ממתי שלא מבקשים, או שמדובר בדבר שאף אחד לא יוכל לסבול - אך גם אז שותקים בשתיקה גמורה, ומשימים עצמם כלא יודעים מהדברים המתרחשים שדוקרים את העיניים, רחמנא ליצלן.

וכאשר זה נדפס ומתפרסם בעיתונים וכבר לא יכולים להשתמט - הם מתחילים להתנצל בתירוצים ואמתלאות שונות ומשונות, וכהלשון הידוע בראשונים שהמילה "אמתלא" מורכבת משני מילים: "אמת - לא".

אותו אחד בעצמו יודע שאין זו הסיבה האמיתית, והוא יודע שאותו אחד ששומע גם יודע שאין זו אמת, אך אעפ"כ, הוא הרי אדם גדול, והוא לא יכול להשאיר דבר מוקשה על עצמו - ולכן הוא חייב לומר איזו-שהיא אמתלא - "אמת לא".

וכשמקשים לו, היתכן, איך הרהבת להשתיק כזה דבר? הוא עונה: כאן הייתי עסוק בתורה, וכאן ישנתי, וכאן הייתי עסוק בצרכי ציבור וכו' וכו'. וכל זה, אפילו כשמוכיחים לו שסיפרו לו על זה והוא עצמו השתיק זאת, ומביאים את אותו אדם שהוא פקרד עליו לשתוק כדי שזה לא יפריע לתקציב של הישיבה,

- שזה היפך התורה, והיפך האנושיות, והיפך שכל הפשוט; והעיקר, שגם לפי חשבונם הם, הרי סוף-כל-סוף הציבור יתפוס מה קורה, והרי סוכ"ס יגיע יום הבחירות...

אנשים אלו הם (כנראה) כאלו שהדבר האחד והיחיד שיכול להשפיע עליהם זה - כאשר אומרים להם שיבוא "יום הדין".

ואין המדובר אודות יום הדין שלמעלה, כי על זה הם טוענים, שב"יום הדין" שלמעלה יש להם מספיק זכויות:

הם מחזיקים ישיבה, ונותנים לה כמה לירות, ולישיבה אחרת גם נותנים מספר לירות, מורידים תקציב לישיבה שאינה מצייתת להם ומוסרים א"ז לישיבה שהם בטוחים שינידו להם בראשם, ועל כל ענין יאמרו - "הן הן", נעשה קודם לנשמע, עוד לפני שידעו במה המדובר.

וכאמור, הם מוכנים להוריד כסף מישיבה שאינה מצייתת להם, ע"מ לתת לישיבה אחרת שכן מצייתת, למרות שעל-ידי-זה יורדים לחיי ראש הישיבה של אותה ישיבה - אך גם מזה לא מתפעלים!

והמצב כעת הוא שכבר הגענו לענין שהוא לא רק היפך מחינוך הכשר, המכונה בשם "חינוך דתי", אלא היפך גם בכלל מחינוך יהודי; ולמרות שאלו ענינים הצריכים להאמר, אך כיון שאינם בזכותם של ישראל - שיאמרו אותם אחרים.

והדבר המבהיל בכל זה, עד היכן הם התדרדרו, והעולם לא מבחין, ואפי' מפחדים לומר להם שהם חורצים את דינם למטה - שהרי סוכ"ס מוכרח לבוא לבחירות, ואז לא בא בחשבון שיבחרו בהם - שזה הדבר היחיד שעלול לזעזע אותם.

ב. כאמור, בנוגע לדין של מעלה - הם חושבים שיעשו תשובה, ואכן יעשו תשובה; למרות הנאמר "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה", הרי מבאר אדמו"ר הזקן באגרת התשובה שרק אין מספיקין מלמעלה, אבל אם "דחק ונכנס" - אזי "אין לך דבר שעומד בפני התשובה", ולכן חושבים הם - הם נהיו, פתאום, "חסידים" של אדמו"ר הזקן - נחטוף עוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, כמו שמשתמשים עם זכוכית לבנה שאפשר להשתמש בה רק יום אחד, ולמחר היא תשבר, בכ"ז משתמשים בה היום - ובגלל חשבון זה לא מפחדים מיום הדין.

אך מה כן מזעזע אותם - העובדה שביום הבחירות הם עלולים לא להבחר.

ובינתיים, אין אומץ להוריד אותם מכסאותיהם עכשיו, ולהושיב במקומם מישהו אחר, אפילו שלא יהי' בעל תוקף גדול, אבל לכל הפחות שיהי' לו תוקף כזה - שכשיבואו אליו ויראו לו שהנה הוא עשה דבר שאסור מן התורה, ועד כדי כך שהוא מג' דברים ד"יהרג ואל יעבור" וכו' - יהי' לו התוקף לעשות לפחות מה שכתוב בתורה על "הירא ורך הלבב": "ילך וישוב לביתו",

ולא לנצל את מעמדו ומצבו כדי ש"ימס את לב אחיו כלבבו" - שהם גם לא יעשו כלום, וגם לא ימחו. ועד שמהנהגה זו משתלשל ענין מבהיל ביותר, שאין כדאי להאריך בו, מספיק מה שכבר דובר, ואולי גם בזה הי' צורך לקצר.

ג. ויה"ר, שיוסיפו ב"משפט" ו"צדקה", מבלי הבט על ההנהגה המבהילה, ולהסיח דעת מהם ומהמונם, מכיון שעליהם כבר אין השפעה, מכיון שהם עומדים בשלהם ועבר שנה, וגם שלוש וארבע פעמים, וגם פעם חמישית, ואין לדבר סוף, ולכן זהו ענין של הקב"ה, אי-אפשר להסתדר אתם מצד סיבות שונות ומשונות.

וע"פ מארז"ל ש"הם רצים ואנו רצים", שיהי' "אנו רצים" ללימוד התורה וקיום המצוות בהידור, מתחיל מצדקה ולימוד הל' בית הבחירה, שעי"ז יהי' "השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" (שהשופטים יהיו "כבראשונה") שירושלים נקראת "עיר הצדק" והיועצים להשופטים יהיו ג"כ "כבראשונה" כהיועצים שהיו אז, ולא שמנהיגים אותם ר"ל לאן שהם הובילו אותם כעת, שלא זו בלבד שהיועצים מציגים לשופטים שהמדובר הוא אודות "שעורים" כאשר המדובר הוא אודות "חטים", אלא שעוד מציגים בפניהם מציאות אחרת שאין לה קשר כלל להמדובר - שלא מן הענין ("בדרי דאונא") כלל.

וכמדובר ריבוי פעמים בארוכה, זה ענין של פיקוח-נפש, ובאים ומסיחים את הדעת מזה, וורצים להשלות שהמדובר הוא אודות "לאו" של "לא תחנם", ומטשטשים את טענת אלו הטוענים שהמדובר הוא בפיקוח-נפש, למרות שאלו הטוענים זאת הם מומחי צבא ובטחון, ומונעים רעיון זה משני שרוצה להציל יהודים מסכנה, הם מעמידים את עצמם שלא לאפשר לשני להשתדל בזה, ועד כדי כך, שעוד רוצים להשלות את אותם הרוצים למנוע סכנה - שאי-פעולה היא מצות עשה מן התורה, ושעי"ז יעמידו תלמידים יראי-שמים.

ואחת הדוגמאות, המראה עד היכן הדברים מגיעים, היא: הרי ידוע על אחד שהכריז בגלוי, שידעו שארץ ישראל משופעת בנפט, וכך שמע ממומחה - ולכן שלום זה הישג, זה יציל נפשות, ואין שום סכנה וכו'.

ואני אז אמרתי, שלא היו דברים מעולם, זה היפך המציאות, ועד שסוף-כל-סוף "אמת מארץ תצמח", ולמרות שלא מרשים להדפיס כמה וכמה דברים, הרי עתה זה דבר שאי-אפשר להסתירו, זה כבר הודפס בכל העיתונים, שהמומחה הגדול בענין הזה אמר בפירוש שאם יבצעו את מה שמתכננים - אזי לא רק שלא ישאר מספיק נפט, אלא עוד יצטרכו לקחת תשעים ושמונה אחוזים ממדינות אחרות.

וכאשר ההוא הכריז שבטוחים לגמרי בנפט, הכחשתי אותו בשעתו שזה היפך המציאות, ובכל זאת הוא ממשיך לדרדר את ה"שופטייך" (הרב) שאצלו הוא היועץ, שלכן הם פוסקים לאח"ז דין שהוא היפך המציאות.

וזה לא דבר שנתחדש עתה, אלא ה"יועצים" עצמם ידעו זאת מקודם, אלא ה"יועצים" עצמם ידעו זאת מקודם, אלא שעתה זה נדפס בעיתונים - שלא רק שאין (לנו מאה אחוזים) מספיק נפט, אלא בקושי שני אחוזים!

[מדוע אני אומר על שני האחוזים "בקושי" - מכיון שהיום הם שני אחוזים, אבל מכיון שהדרישה לנפט הולכת וגוברת, מחר הם יהיו פחות, ומחרתיים יהיו עוד פחות משני אחוזים, כי הדרישה - לא לעניני "לוקסוס", אלא לעניני בטחון - תגדל].

לפחות שעכשיו, יבטלו (ה"שופטייך") את הפסק-דין שנסמך ע"ז שיש לישראל מאה אחוז נפט - אך גם זה לא עושים ולא רוצים לעשות את-זה.

ד. ויהי רצון, וכמדובר, שהיות ורואים שאין לנו שום עצה בשבילם - זה גופא סימן והוכחה שאין זה עניננו, אלא עניננו הוא למחות - שזה לא דעת תורה! זה ענין של היפך התורה, והיפך פסק-דין גלוי בשולחן ערוך הל' שבת שצריך ליטול נשק ולא להניח להם להתקרב לעיר הסמוכה לגבול, ואפילו אם זה בחו"ל, אין לזה קשר לאיסור של "לא תחנם", ולא ל"אל תתגרה בגוי קטן" או בגוי גדול, וכן בכל הענינים שמדביקים לזה למרות שבעצם אין לזה כל קשר, וכן אין לזה קשר לג' השבועות ולכל הענינים,

אלא זה קשור לענין אחד ויחיד, אבל שהוא ענין עיקרי - "פיקוח-נפש" של כמה וכמה מישראל, היל"ת "וישמרם ה' צורם ויאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים".

וכל אלו שמתנהגים בצורה הפוכה - שהקב"ה ימחל עונם, ויוריד אותם מכסאותיהם, ויושיב במקומם, כדלעיל, "שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", בעגלא דידן בביאת משיח צדקנו,

שאז יראו אשר "אמת מארץ תצמח"13, וכל הענינים שהם היפך האמת - יתבטלו לגמרי, ועד שעוקרים אותם מעיקרם, ו"תורת אמת" והמצוות ינצחו, שהם אינם מוחלפים, כולל הפסק-דין בשו"ע שאסור לגרום ש"תפתח הארץ" בפני האויבים, אפילו ע"י מסירת שעל, או אפי' תבן וקש, ובודאי לא מה שקורה עכשיו, שזה לא בערך מסוכן מזה.

ופעולותינו בזה היא, ע"י הוספה במשפט - זו תורה, הלכה לאמיתתה; וע"י נתינת צדקה אמיתית, דהיינו, לקבל הצדקה - שיהי' ממון כשר שלא בנוי, רחמנא ליצלן, על סיכון דם יהודי, ולתת זאת באופן כשר ולא כפי שרירות לבו. ולא באופן שיירד לחיי חבירו, למרות שחבירו הוא ראש ישיבה בישיבה שאינה מתנהגת לפי רוחו, ואינם עבדים כנעניים אצלו!

ובלימוד התורה גופא להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בהלכות בית הבחירה ובהלכות קרבנות, וכיוצא-בזה, ו"מצוה גוררת מצוה".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM