ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ד' אלול תשל"ט (מוגה)

 

תוכן השיחה

ישנם יהודים הסבורים שאפשר לערער ח"ו על "שלימות הארץ" למרות שישנו פסק-דין ברור בשו"ע * ‏הביטול לזה: ע"י שתינוקות של בית רבן — "הבל שאין בו חטא" — יזעקו — "עוצו עצה ותופר דברו דבר ‏ולא יקום כי עמנו א-ל", הרי ממילא תקויים הבטחה זו.‏


האזן לשיחה

א. היות ונמצאים אנו עדיין בגלות, בחושך כפול ומכופל של הגלות, אפילו עוד לפני "אתחלתא דגאולה" - הרי מובן שישנו יצר המנסה להפריע, ח"ו, שלא יהי' "כולנו כאחד":

הוא מתנגד ל"שלימות העם" - שלימות עם ישראל, שיהודי אחד ויחיד לא יחסר, וזה נגרם על-ידי שהוא מתנגד ל"שלימות התורה" - שכל יהודי וכל היהודים, ובפרט ילדים יהודיים, יחיו על-פי כללות ושלימות התורה. והוא גם מתנגד ומנסה לערער את "שלימות הארץ" - שלימות ארצנו הקדושה.

וע"י שמנגד לכל הנ"ל רוצה הוא גם להאריך את הגלות, היל"ת!

ישנם יהודים הטועים טעות מרה, שסוברים שאפשר לערער ח"ו את שלימות ארץ ישראל!

למרות שזה היפך (במלא מובן המילה) מדין ברור בשו"ע הל' שבת סימן שכ"ט!

- היות שמתכוננים לשנה שהיא "שבת לה'" (כולה שבת) - צריך להדגיש את ההלכות הקשורות לשבת, ובפרט ההלכות הקשורות בפיקוח-נפשות, להשמר מפני סכנה ופקו"נ של כל יהודי (שלימות העם), ועאכו"כ כאשר מדובר אודות סכנה ופקו"נ, של יהודים רבים, היל"ת.

ואף-על-פי-כן נמצאים כאלה עם דעות שונות בלתי נכונות, שצריך לערער את "שלימות הארץ". וזהו על-ידי שמערערים את "שלימות התורה" - שלימות כל דין בתורה (עאכו"כ דין הקשור בפקו"נ), שבזה תלוי שלימות כל דיני התורה, שזה גם קשור ל"שלימות העם" היות ומדובר בפקו"נ.

ב. ולכן כשמתאספים יחד, ובפרט ילדי ישראל שהם עדיין לפני בר-מצוה, "הבל שאין בו חטא", ומתאספים יחד במקום קדוש, בית-הכנסת ובית-המדרש, מקום בו מתפללים ולומדים תורה.

ומכריזים ומבהירים בגלוי ש"עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל": כל העצות שהם נגד הפס"ד בשו"ע הל' שבת (ועד"ז כל העצות שהם נגד פסקי דינים אחרים) ודאי שיתבטלו ולא יהי' להם קיום,

היות ו"כי עמנו א-ל" - כך פסק הקב"ה בתורה, וציוה שיפרסמו את זה, והבהיר בתורה שכשמדובר אודות פקו"נ אסור לשתוק, ואסור לחכות עד שיבואו לשאול מה הדין, אלא צריך ללכת ולהכריז שאסור לתת דבר שעלול לגרום פקו"נ של יהודים!

לילדי ישראל יש כח מיוחד לפעול שזה יקויים בקרוב ממש ובעגלא דידן - שיראו כיצד בטילות כל העצות והדיבורים המעררים "שלימות הארץ" - ע"י נתינת משהו לאינו-יהודי, וכן הפגיעה בשלימות התורה - ע"י דברים שלא ע"פ התורה, שרוצים לשכנע מישהו שזה ע"פ התורה, ביודעם שזה היפך התורה.

וכשילדי ישראל מכריזים ש"עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל", ובפרט שההכרזה נעשית בבית-הכנסת ובית-המדרש, ומכריזים זאת אחר התפילה ואחר אמירת פסוקים ומאמרי רז"ל (לימוד התורה) - זה מזרז את הבטחת הקב"ה ש"(עוצו עצה) ותופר", שכל העצות הללו יתבטלו, ובאופן של "ותופר", שיתבטלו מעיקרא.

ויהי' ה"ילחם מלחמות ה' וינצח": השו"ע של הקב"ה, כולל סימן שכ"ט מהל' שבת - ינצח. עד שכל האומות שסביב היהודים יודו שאין צורך, ויקויים "ונתתי שלום בארץ" מכיון שהולכים בדרך שמביאה לשלום -

ע"י "ואולך אתכם קוממיות" - שמחזיקים חזק ויציב בדרך התורה, שהתורה אמרה שהקב"ה נתן את ארץ ישראל לכל יהודי ולכל היהודים עד סוף כל הדורות, ושארץ ישראל היא "ארץ חמדה", זוהי ארץ יקרה, ארץ שהקב"ה משתוקק אלי'.

ועד"ז הוא גם לגבי היהודים - אי אפשר להסתפק ח"ו בזה שנמצאים בגלות וישנם ברכות שונות (אפי' ברכות גדולות) מהקב"ה, אלא כמו שכל יהודי וכל היהודים מבקשים מהקב"ה בתפילה שלש פעמים ביום - כל יום, "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", שמקוים כל יום שהנה לביאת הגאולה ע"י "מלך המשיח",

שאז יהי' שלימות ארץ ישראל בתכלית, - "שלימות הארץ", וילמדו תורה בשלימות עם הבנה אמיתית ועמוקה, אמת לאמיתו - "שלימות התורה", ויהי' ג"כ "שלימות (כולל עשרת השבטים) העם".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM