ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
י"ט כסלו תשל"ה

 

תוכן השיחה

יש לחזק את כל המוסדות העוזרים והקשורים בארץ הקודש — ראי' על-כך מרבינו הזקן, שכותב במכתבו ‏שגאולתו באה בזכות עזרתו לארץ ישראל.‏


האזן לשיחה

אדמו"ר הזקן כותב באגרתו בקשר לגאולה, שמה שהוא עשה עבור ארץ ישראל - "היא שעמדה לי", ומוסיף: "והיא שעמדה לנו", בדורות שלאחרי-זה.

והתמיכה בארץ ישראל, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", באופן בלתי-ישיר, היא - שכאשר יהודי מתחזק ביהדות, בכל מקום בו הוא נמצא, בדרך ממילא זה גם מחזק את היהדות בכל מקום ומקום שנמצאים יהודים, במילא זה מטיל אימה על הגויים.

וכפירוש הפשוט במאמר חז"ל הידוע שכאשר "הקול קול יעקב" נשמע בבתי-כנסיות ובבתי-מדרשות, אז "ידי עשיו מבוטלין": היינו, שאפילו שיעקב נמצא בקצה העולם, ועשיו נמצא בקצה השני של העולם - בכל זאת, תורה היא למעלה מזמן ומקום, ופועלת פעולתה בכל מקום בו היא "בעלת-הבית", והתורה היא "בעלת-הבית" בכל העולם כולו כיון שהיא חכמתו ורצונו של הקב"ה!

וכן יש לחזק ולבסס את כל המוסדות הראויים לתמיכה בארץ הקודש, ולכל-לראש לעודד ולחזק את רוחם של כל אחד ואחת הנמצאים בארץ הקודש, שיהיו בטוחים ש"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"; אמנם יש לעשות כל התלוי והאפשרי על פי שולחן ערוך בדרך הטבע, אך זהו רק לבוש שבו נמשכת הברכה והישועה על-ידי "שומר ישראל", הקב"ה, שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה, "וכל הגויים כאין נגדו" - הם אינם תופסים מקום כלל נגדו.

ועל-ידי שהם יתחזקו ברוחם, בגופם ובנשמתם, על-ידי רוח התורה ויראת-השם וההתקשרות ל"שומר ישראל" - זה יוסיף בברכתו והצלחתו וישועותו שכל הפעולות הנעשות בדרך הטבע יהיו בהצלחה רבה למעלה מדרך הטבע, עד לאופן ש"חרב לא תעבור בארצכם", עד לאופן ש"אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם", עד לאופן "ונתתי שלום בארץ" - שלום כפשוטו.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM