ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ל"ג בעומר בעת ה"פאראד" תש"מ

 

תוכן השיחה

הלימוד ממאמר רשב"י — "כל מה שתקנו — לצורך עצמן תקנו", שגם עתה, כל מה שאומות-העולם עושים ‏למען ישראל, זהו רק לטובתם האישית — "חסד לאומים — חטאת"!!! * כשיהודים יעמדו בתוקף של ‏השו"ע כנגד אומות-העולם — הרי אז, הגויים, לא רק שלא יאיימו על עם ישראל, אלא יעשו את שליחות ‏הקב"ה — עזרה גשמית לעם ישראל! * ראו בפועל, שכאשר רדפו והתחנפו לגוי, יצא מכך רק נזק ליהודים, ‏ולדוגמא — רצח ששת היהודים ב"בית הדסה"!!‏


האזן לשיחה

א. מאחר ובכל שמחה צריכים להזכיר את ירושלים, כנאמר: "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי", וענין זה צריך להיות תחילת וראשית השמחה - "ראש שמחתי", ויתירה מזו: עניין זה צריך להיות באופן ד"אעלה" - שזכירת ירושלים תעמוד למעלה מכל עניני השמחה (למעלה מראש השמחה) -

כן הוא גם כשמתכנסים ביום שמחתו של רבי שמעון בן יוחאי, שזו שמחה גדולה - צריך להתחיל את "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" במאמר של רשב"י, שממאמר זה ניתן ללמוד הוראה בנוגע למצב העכשווי בירושלים [מכיון שהמאמר הוא חלק מתורה-שבעל-פה - הוא הוראה נצחית לכל הדורות]:

"כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן" - כל הדברים הטובים שאומות-העולם עושים בשביל היהודים, הם עושים אותם בשביל טובתם העצמית.

מזה מובן, שכדי שאומות-העולם יעזרו ליהודים - זהו רק כשהם מתכוונים ויודעים שזה לטובתם העצמית, אבל כאשר משכנעים אותם ומסבירים להם שטובתם דורשת אחרת, הרי אז בטל ה"חסד לאומים" - העזרה שמקבלים מהם.

והיות ו"לב מלכים ושרים ביד ה'" - צריך שהקב"ה יחדיר להם את ההשקפה האמיתית שכשהם יעזרו ליהודים יהי' להם גם טוב.

ולכן, צריך לדעת ש"אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים", וכן יש לדעת ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל", שהוא עושה את הכלים המתאימים שאומות-העולם יקלטו את האמת (שהעזרה ליהודים היא לטובתם), ואז הם יעזרו ליהודים בכל צרכיהם.

ומכיון ש"אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים", מובן מאליו שצריך לחזק את הקשר עם "אבינו שבשמים", ע"י הוספה בלימוד תורתו וקיום מצוותיו.

והיות והקב"ה משלם "מדה כנגד מדה", ובמדה טובה הקב"ה נותן (אמנם "באותה מדה" - באותו ענין שפועלים בו, אך) הרבה יותר ממה שעשו, לכן, כשיהודי מוסיף בקיום רצון הקב"ה - הקב"ה מוסיף לו "כמה פעמים ככה" ב"יעשה רצונך כרצונו" - לתת ליהודי את המצטרך "בעין יפה".

ב. ומכיון שהשפעת הקב"ה היא באותו ענין שפועלים בו - מובן, שכדי לפעול ש"יעשה רצונך כרצונו" בנוגע לבטחון ארץ ישראל - לכל-לראש, צריך לקיים את הוראת הקב"ה באותו ענין:

שזהו - כיצד ההנהגה צריכה להיות כדי לשמור על הבטחון - הלכה מפורשת בשולחן ערוך אורח-חיים ( - המלמדת מהי ההתנהגות הנאותה בחיים) הלכות שבת סימן שכט, שאסור לתת לאינו-יהודי דבר שיכול לפגוע בבטחון ארץ ישראל.

וכשיהודי עומד על כך בכל התוקף - מכיון שאין זה התוקף שלו, אלא התוקף של הקב"ה שכך כתב בתורתו.

וכאשר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - שאומות-העולם רואים שעם ישראל עומד בתוקף על הוראות הקב"ה, ואינו מסתיר זאת, אלא "נקרא עליך" - שמראה לכולם שהוא עומד בתוקף על הוראות הקב"ה - אזי ממילא "ויראו ממך" - אומות-העולם יראים מהיהודים.

"תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך" - בכחו של הקב"ה, עד ש"ידמו כאבן" - שהם נעשים כאבן דומם שאינו יכול לפעול לבד, וכל הנהגתו היא רק כפי רצון האדם המחזיקו.

- הם לא יוכלו לעשות דבר לבד, וודאי לא נגד היהודים, ואפילו לא לאיים על היהודים, אלא לעשות את שליחות הקב"ה בלבד - לעזור ליהודים בכסף, בנשק ובהתערבות דיפלומטית, ועד שכל מציאותם תהי' "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך" - שעוד במצב שהם ה"מלכים" וה"שרים", והיהודים עדיין בלגות - כל מציאותם תהי' לעזור ליהודים בכל המצטרך.

החל ב"ונתתי שלום בארץ" - שזהו ראשית-הכל, כיון ש"השלום שקול כנגד הכל" - שיהי' שלום בכל מקום שנמצאים בו יהודים, ועל-אחת-כמה-וכמה "בארץ" - בארץ הידועה, ארצנו הקדושה, הארץ שכל העמים קוראים לה "ארץ הקודש".

ועד לסיום הברכות - "ואולך אתכם קוממיות" - "בקומה זקופה".

והדרך לזרז את קיום היעוד "ואולך אתכם קוממיות - בקומה זקופה", היא ע"י שעוד בזמן הגלות מתנהגים באופן כזה - לא מתביישים ביהדות, אלא הולכים בקומה זקופה. וכאמור לעיל, ש"שם ה'" צריך להיות "נקרא עליך".

וכשהולכים בכיסוי ראש ברחוב בין אנשים שאינם-יהודים, או אפילו כשיושבים בישיבה של שרים או ישיבה של האו"ם.

וכששואלים אותו: מדוע אתה מכסה את ראשך? - אינו מתבייש ועונה: אני מתנהג כך היות וכתוב שכיסוי הראש קשור ליראת-שמים, היינו, שירא מהקב"ה שנמצא בכל מקום, וגם במקום ששם מתנהלת האסיפה.

ומכיון שגם בהיותו שם, הרי הוא ירא מהקב"ה ששומע את כל מה שאומר - לכן לא ידבר חס-ושלום מלה שהיא היפך האמת, אלא יאמר את האמת שארץ ישראל ניתנה ע"י "אלקי עולם" ל"עם עולם" - שעברו את כל הגלויות וכל הקשיים - באופן של "נחלת עולם" - ירושה תמידית!

ובמשך כל הדורות, כל ארץ ישראל היתה שייכת לכל יהודי בפרט, ולכל היהודים בכלל, ואף אחד לא יכול ליטלה מאתנו, היות וכך קבע הקב"ה ו"דבר אלוקינו יקום לעולם".

ג. וע"י שילכו בקומה זקופה, יפסיקו להבהל ולפחוד מהגויים ומה"גוי'שקייט", ובפרט לאחר שראו שכשרודפים אחר הגויים - הם מנצלים זאת להזיק ליהודים, רחמנא ליצלן.

ועד המאורע שאירע בימים אלו ב"עיר האבות" [בליל שבת-קודש נרצחו ששה יהודים הי"ד ליד "בית-הדסה". המו"ל.] לא הרחק מאברהם יצחק ויעקב. ומאורע זה אירע ביום השבת, שהוא יום קדוש, ובשנת השמיטה שהיא "שבת לה'"!

והלואי שזה לפחות יפעל שינוי עיקרי בהנהגת היהודים - שינוי מקצה לקצה: במקום שימשיכו באותה תנועה, לתת לגויים ול"גוי'שקייט" - שיעמדו בתוקף ב"גדול זרועך" של הקב"ה, ע"י שיחזיקו בתוקף בתורתו הקדושה שהיא החוזק האמיתי של היהודים - "אין עוז אלא תורה".

וע"י שיחזיקו חזק בתורה ובמצוותי', ובפרט במצוה הקשורה לחינוך ילדי ישראל - מקרבים את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

[אמנם גם אז יהיו הרבה אומות - אך כולם יתנהגו באופן של "לקרוא בשם ה' ולעבדו שכם אחד" שזה נפעל עי"ז שעוד בזמן הגלות היהודים משפיעים עליהם שיעבדו את הקב"ה ויקיימו את השליחות שהקב"ה מסר להם - לעזור ליהודים בכל המצטרך].

ד. והתחלת הגאולה תהי' ע"י ש"יעמוד מלך מבית דוד כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" - כל הדרוש תיקון, "וילחום מלחמת ה' וינצח". וזה נפעל עי"ז שכבר כעת נלחמים על כל הדברים הקשורים לקב"ה, שהם תורה ומצוות. "ויבנה מקדש במקומו" - משיח יבנה את המקדש במקומו האמיתי - ע"י שהיהודים יבנו את מקדשם הפרטי שבלבם, שהוא המקום האמיתי והנכון של המקדש והמשכן האמיתי של הקב"ה.

וכפי שבפסק-דין לא "יוצאים ידי-חובה" ברמזים, אלא צריכים לקיים אותו בפועל - ולכל-לראש צריך הקב"ה לקיים את דיני התורה, היות ו"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל": קודם "הוא עושה", ואח"כ "אומר לישראל לעשות".

- לכן ודאי שהקב"ה יקיים את הפסק-דין של הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ובקרוב ממש, מכיון שכבר "כלו כל הקיצין", ולכל הדעות משיח צדקנו מוכרח לבוא, וזה יהי' בשמחה וטוב לבב למטה מעשרה טפחים.

ומיד משיח צדקנו יבוא "ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל" - "והיתה לה' המלוכה" במהרה בימינו ממש.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM