ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ב

 

תוכן השיחה

בגלל הפחד מהגוי מוכנים למסור שטחים למרות שזה פוגע בבטחונם של היהודים * החזירו בידים את ‏שדות הנפט למרות שזהו מצרך חיוני ביותר עבור כלכלת המדינה * שלילת הטענה "אין צועקין על העבר ‏‏— כי פיקוח-נפש אינו בגדר עבר * כאשר נעמדים בתוקף מול אומות-העולם מתבטל הלחץ.‏


האזן לשיחהא. וכמדובר כמ"פ שכאשר מדברים עם אוה"ע - צריכים לומר להם את <b>><b>>b>>האמת - ע"פ הוראת התורה.

אסור ללכת בדרכים של שקר - להתחנף לגוי, לשלוח לו מכתבי חיבה, להתנשק אתו וכו', ולומר לו שמוכנים להחזיר לו שטחים נרחבים מאה"ק וכיו"ב - מאחר שהנהגה זו היא היפך התורה!

שקר זה אינו מועיל מאומה, כי הגוי יודע שדברים אלו הם דברי שקר, ואדרבה: הנהגה זו מחזקת אצל הגוי את רגש הבזיון כלפי יהודים, בראותו שתמורת הענין ד"אתה בחרתנו מכל העמים" ישנם יהודים בעלי "רגש נחיתות" כלפי הגוי, ויתירה מזו: מפחדים מהגוי, ובגלל פחד זה מוכנים הם לתת לגוי שטחים נרחבים של אה"ק, וכיו"ב, למרות שדברים אלו פוגעים בבטחונם של יהודים!

כאשר מתנהגים באופן האמור - פועלים אצל הגוי שידרוש ויתבע דברים נוספים, צעד אחרי צעד - בראותו שתביעתו מתקבלת, ומוכנים לתת לו את מה שדורש, מבלי לתת כל תמורה!

ולאחרי כל זה טוענים שהנהגה זו נובעת מתוך אהבת השלום ואהבת ישראל! - אי אפשר לפעול את ענין השלום ע"י הנהגה שהיא היפך הוראת משה רבינו, שעליו נאמר ש"אוהב ישראל הי'", והיפך רצונו של הקב"ה - ששמו "שלום", ו"אהבתי אתכם אמר ה'"!

ואעפ"כ, ישנו מי שאומר שהוא "אוהב שלום" ו"אוהב ישראל" הכי גדול, ולכן "מתחכם" הוא לעומת הקב"ה, וטוען שהוא יפעל בעולם שלום של שקר, ע"י וויתור לגוי, וויתור על עניני יהדות כלפי "גוי'שקייט", וכיו"ב!

לשם מה הולכים בדברים של שקר?! - הרי יודעים שזהו היפך רצונו של הקב"ה, ולכן לא יועיל הדבר מאומה, כי "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", ו"דבר אלקינו יקום לעד"!!

ב. ועתה פעל הקב"ה - "באופן נסי" - שהעולם כולו מזדעזע באופן מבהיל ביותר, ובודאי שלאור מצב זה "יתפסו" את כל הצרות צרורות שגרמו יהודים לעצמם ע"י חתימת ההסכם הידוע ב"קעמפ-דייוויד":

מאז חתימת ההסכם החזירו את שדות הנפט - שזהו אמצעי בטחון הכי חשוב, ולא רק בנוגע לעת מלחמה, אלא זהו מצרך חיוני ביותר עבור כלכלת המדינה בחיי היום-יום, ודבר זה - החזירו בידים!

החזירו שטחים השייכים לארץ הקודש - למרות שהקב"ה נתן שטחים אלו לבנ"י באופן של נסים גלויים!

וכאשר חשבו שעי"ז יצליחו "לקנות" את הגוי - רואים עתה בפועל שההיפך הוא הנכון: עי"ז פעלו שהגוי ימשיך ללחוץ ולתבוע עוד ועוד, בראותו שכל תביעה מצדו מתקבלת, ולכן הוא מכריז ומודיע שמה שמקבל עתה שטח מסויים בלבד, הרי זה באופן זמני בלבד, וצריכים לדעת שהוא תובע עוד חלקים, ואין לדעת מתי יחליט לעצור מתביעותיו ודרישותיו!

והעיקר - מחזירים את כל הענינים הנ"ל, ומבטיחים להחזיר עוד ועוד, וכל זה - תמורת "פיסת נייר" בלבד!

ויתירה מזו: הצד שכנגד לא כיבד את תנאי ההסכם, ולאחרי 24 שעות הכניסו אנשי צבא לאותם שטחים שנאסר עליהם להכניס אנשי צבא - ע"פ ההסכם שחתמו הם עצמם!

[תירוצם הי' שאנשים אלו לבושים בגדים אזרחיים, ועוד "שטויות" וכיו"ב - שגם זה שאמר תירוצים אלו ידע שאין בהם ממש כלל!].

ואעפ"כ, התנהגו יהודים ב"חכמה": הם לא גילו אודות ה"סטירת לחי" שקבלו כעבור 24 שעות מהחזרת השטחים - הצד שכנגד קיבל את השטחים בסבר פנים יפות, ותיכף ומיד הפר את תנאי ההסכם! בחשבם שהעלמת העובדות תשנה את המציאות!

והעולה על כולנה - לאחרי כל זה לא נמנעו מלגרש יהודים מארץ ישראל, תוך כדי שימוש בחיילי צה"ל המוסרים את נפשם להגן על ארץ ישראל והדרים עלי' - היות שבהסכם הנ"ל נאמר שאסור ליהודים להתיישב בשטחים אלו!

הצד שכנגד הראה כבר בפועל שאינם מכבדים את תנאי ההסכם, ואילו יהודים מדקדקים על "חוט השערה" בתנאי ההסכם, גם כאשר דבר זה מתנקם בבטחונם של 3 מליון יהודים כן ירבו (ע"י החזרת הנפט, החזרת שטחים אסטרטגיים, ועוד ענינים - שאין כאן המקום להזכירם)!

ג. ואין לטעון ש"אין צועקין על העבר" - כי ישנם כמה ענינים שעדיין אינם בגדר של עבר, ולכן, כאשר יהודים יעמדו בתוקף המתאים, לא יצטרכו להחזיר עוד שטחים לגויים וכו'.

ולא זו בלבד אלא יתירה מזו: לאחרי הנס שהראה הקב"ה - יכולים לתבוע - ובצדק - גם את השטחים שהחזירו כבר, ולכן אין זה כבר בגדר של "עבר" שלא ניתן לתקן.

ובפשטות: החזרת השטחים היתה מתוך תנאי שהדבר לא יפגע בבטחונם של יהודים - היות שחתמו על הסכם של שלום, אבל עתה - לאחרי החלפת העומד בראש של הצד שכנגד - אין מי שיכול להבטיח שהסכם השלום ימשך!

וכל זה - אפילו אם תמצי לומר שהעומד בראש שלפניו התכוון ורצה באמת השלום, אע"פ שקרוב לודאי לומר שצעד זה הי' רק כדי שיוכל לקבל בחזרה את הנפט והשטחים כו', תוך כדי חישוב שלא כדאי לנסות לקחת זאת בדרך מלחמה, כאשר ביכלתו לקבל זאת בסבר פנים יפות, על גבי "מגש של כסף"!

[היהודים מחזירים זאת אמנם מתוך כאב לב, צער גדול וכו' - אבל לא איכפת לו מחשבתם והרגשתם, העיקר הוא שמראים סבר פנים יפות, מתנשקים אחד עם השני, ועורכים חגיגות כו', וקוראים "אחי אתה" (ע"ד המסופר בתנ"ך אודות מלחמת ששת הימים שהיתה עם מלך ארם)!]

ד. ע"פ האמור לעיל מובן שעתה רואים בפועל (מה שידעו גם בעבר) את השגיאות והטעויות שעשו בעבר - כאשר החזירו בידים את הדברים שבהם תלוי (ע"פ דרך הטבע) המצב הכלכלי והבטחוני של היהודים הנמצאים בארץ ישראל!

ולכן, מכאן ולהבא צריכים יהודים להתנהג ע"פ הוראת התורה - לעמוד בתוקף המתאים ולא להתפעל מהגוי, ובפרט כאשר מדובר אודות ענינים הקשורים עם פיקוח נפש!

וכפי שרואים בפועל שע"י עמידה בתוקף המתאים מתבטל הלחץ של הגוי - ולדוגמא: כאשר דובר אודות ירושלים עיה"ק, נעמדו יהודים בתוקף ואמרו שירושלים חייבת להשאר "עיר הבירה" של ארץ ישראל, כי כן הוא רצון הקב"ה - התבטל לחץ זה. ועד"ז מובן שאם היו נעמדים בתוקף המתאים שלא להחזיר את שדות הנפט, הי' מתבטל הלחץ בכיוון זה.

ואעפ"כ, ישנם כאלו שמנהלים עדיין משא ומתן בנוגע לירושלים עיה"ק - למצוא "נוסחא דיפלומטית" [שפירושה - שקר] שתאפשר את החזרת ירושלים לערבים ח"ו, מבלי שהדבר יעורר רעש ותגובות זעם!

ובודאי שמבלי הבט על כל השגיאות והטעויות שעשו בעבר - הרי "לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

ויה"ר שמכאן ולהבא ידברו עם אוה"ע בתוקף המתאים, ולהדגיש להם שדברים אלו הם ע"פ הוראת הקב"ה בתורתו הנצחית.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM