ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
עשרה בטבת תשמ"ב

 

תוכן השיחה

אין ביכולת אף אחד לתת חלקים מארץ ישראל לאינם-יהודים — מאחר וארץ ישראל שייכת לכל היהודים ‏בכל הדורות * כדי לפעול שלום אמיתי — בהכרח להתנהג כפי הוראות התורה, והוראות התורה היא ‏שצריכים לומר את האמת.‏


האזן לשיחה

א. נוסף על כללות הענין ד"אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" בעבודה הרוחנית בנפש האדם - ישנו גם ענין זה כפי שנמשך ומשתלשל בגשמיות, למטה מעשרה טפחים - שזהו כללות הענין דכיבוש ארץ ישראל ("לקחתי מיד האמורי") כפשוטה.

דהנה, כל ארץ ישראל ניתנה לבנ"י בברית בין הבתרים - "ברית עולם", וניתנה לבנ"י מ"אלקי עולם", באופן ד"נחלת עולם".

ועפ"ז מובן שאין ביכולת אף אחד לשנות ענין זה, ואפילו אם נמצא מישהו מבנ"י הטוען שמוכן ורוצה לתת חלקים מארץ ישראל לאינם-יהודים - מובן בפשטות שאין הדבר ביכלתו כלל, מאחר שארץ ישראל שייכת לכל בנ"י במשך כל הדורות, ולכן אין ביכלתו להתנהג כבעל-הבית ("פראווען בעל-הבתישקייט") ולהחזיר אפילו "שעל" מא"י לאינם-יהודים, כי אין הדבר ברשותו. והנהגה זו (לתת למישהו דבר שאינו ברשותו) היא היפך הצדק והיושר (כולל - צדק ויושר של אומות העולם) לגמרי!

ובפרט כאשר מדובר אודות חלקים בארץ ישראל שניתנו מהקב"ה לבנ"י באופן של מתנה, בסבר פנים יפות, בחסד חנם, ומתוך נסים גלויים (ולא מצד "כחי ועוצם ידי") - הרי חס-ושלום לבעוט במתנתו של הקב"ה, ולהחזיר חלקים מארץ ישראל לאינם-יהודים רחמנא ליצלן!

נמצאים אנו אמנם בזמן הגלות [כאמור לעיל ש"לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל, ולא בכחותינו אנו נשוב לארץ ישראל, אבינו מלכנו יתברך הגלה אותנו . . והוא יתברך יגאלנו כו'"], ולכן ישנם חלקים של ארץ ישראל שעדיין לא ניתנו לבנ"י [וכאשר "הוא יתברך יגאלנו כו'", יקבלו בנ"י את כל חלקי א"י, ויתירה מזו: "ירחיב ה' אלקיך את גבולך"], ובנוגע לשטחים אלו ישנו הציווי "אל תתגרה בגוי";

אבל כאן מדובר אודות שטחי ארץ ישראל שכבר ניתנו מהקב"ה לבנ"י מתוך נסים גלויים, ולכן אין לזה שייכות כלל עם הענין ד"אל תתגרה בגוי" - אין זה ענין של התגרות כלל וכלל, כי שטחים אלו ניתנו לבנ"י ע"י הקב>"ה!

ב. ישנם הטוענים שהחזרת שטחים לאינם-יהודים תביא ל"שלום" - לא יתכן שהנהגה שהיא היפך התורה (לבעוט במתנתו של הקב"ה) תגרום לדבר טוב, ועאכו"כ שלא יתכן שהנהגה זו תביא לענין השלום, שעז"נ "אם שלום כאן הכל כאן"!

ואדרבה: כאשר מתנהגים ע"פ התורה, ומסבירים לכולם (כולל אינם-יהודים) - בסבר פנים יפות - שהיות והקב"ה נתן שטחים אלו לבנ"י במתנה גמורה, אין ביכולת אף אחד לשנות זאת כו' - זוהי הדרך להשכנת שלום אמיתי!

כדי לפעול שיהי' שלום אמיתי - בהכרח להתנהג ע"פ הוראות התורה, "תורת אמת", והוראת התורה היא שצריכים לומר את האמת:

כאשר מדברים עם אינם-יהודים, אסור לדבר אתם באופן של "שקרים", באופן של "דפלומטי-ה" וכו', אלא צריכים לומר להם את האמת: בברית בין הבתרים נתן הקב"ה את א"י לבנ"י באופן של "נחלת עולם", ולכן אסור לנו להיות "כפויי טובה" ולא לקבל את מתנתו של הקב"ה, ועאכו"כ שאסור לנו לחשוב (ועאכו"כ לדבר) אודות קס>"ד להחזיר חלקים מא"י לאינם-יהודים, היינו, לאחרי שהקב"ה "נטלה מהם ונתנה לנו", יבוא מישהו וירצה ליטול חלקים מא"י שניתנו לבנ"י ולהחזירם לאינם-יהודים רחמנא ליצלן!

לא היתה כזאת בישראל! ובודאי שגם בעתיד לא יהי' דבר זה בפועל - כי "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל", וכמ"ש "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"!

ג. וכמדובר כמ"פ שישנו פס"ד ברור בשו"ע (או"ח סשכ"ט ס"ו) שאסור לסכן את בטחונם של יהודים עי"ז שמחזירים שטחים של א"י לאינם-יהודים - זהו ענין של פיקוח נפשות ממש!!

ואעפ"כ ישנו מי שרוצה לומר שהחזרת שטחים מותרת ע"פ תורה - למרות שזהו היפך התורה לגמרי!

הוא שומע עדות מעדים שקבלו "שוחד>", ומעידים "עדות שקר", וע"פ עדותם - ללא בירור אצל המומחים לעניני בטחון - קובע הוא פס"ד באופן האמור, היפך התורה לגמרי!

ויתירה מזו: על אחד מהם אמרו כבר (הם בעצמם) שהוא "לא נורמלי" (כמפורסם הדבר באה"ק) - ואעפ"כ, ממשיכים להתחשב בדעתו גם מכאן ולהבא! וטעם הדבר - "כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"!

וכבר ראו בעבר מה היו התוצאות מהנהגה באופן האמור!!

הדרך היחידה שעל ידה יכול להתקיים ה"עולם קטן זה האדם", באופן ד"העולם עומד" ו"העולם קיים" - הרי זה דוקא כאשר מתנהגים ע"פ התורה, ללא קבלת שוחד, וללא עדות שקר - שהם א' מהד' כתות שאינן מקבלות פני שכינה!!

ואין כאן המקום להאריך בדברים שהם היפך זכותם של ישראל, ובפרט כאשר נמצאים ביום התענית - "יום רצון לה'".

ד. ויה"ר שבעמדנו ב"עת רצון" זו [וכמובן מהדגשת אדמו"ר הזקן (באגה"ת ספ"ב) שזהו ענין השייך לכאו"א מבנ"י] - "יערה עליהם רוח ממרום", ואותם שהעידו עדות שקר יחליטו לשוב בתשובה, ולתקן את המעוות - מה שניתן עדיין לתקן - וישנו חלק גדול שניתן עדיין לתקן!

ובפשטות:

אותם עדי שקר צריכים ללכת לאלו שהעידו בפניהם, ולהתוודות על האמת - שהעידו עדות שקר ובזה הכשילו אותם כו', ולהתחנן בפניהם ולבקש מהם רחמים שיעזרו להם לתקן את המעוות, היינו, היות שעל סמך עדותם (עדות שקר) יצא מכשול - פס"ד היפך האמת בענין הקשור עם פקוח נפש, לכן מבקשים ומתחננים אותם עדי שקר, שאלו שפסקו את הפס"ד הנ"ל (על סמך עדותם) יפרסמו "גילוי-דעת" שהפס"ד שפסקו קודם הי' על יסוד דבריהם של עדי שקר (שקיבלו שוחד), ולכן הדברים בטלים ומבוטלים מעיקרם>!!<br>
וכאמור לעיל שהדרך היחידה לפעול שלום (כולל שלום בין בנ"י גופא) היא - כאשר מתנהגים ע"פ "תורת אמת", והרי התורה אינה סובלת שקר, חנופה, לשון הרע, ועאכו"כ הנהגה הפכית מאהבת ישראל רחמנא ליצלן!

וכפי שמסיים הרמב"ם הלכות תעניות - "והאמת והשלום אהבו", היינו, שהנהגת האדם צריכה להיות חדורה בענין האמת. - להודות על האמת זוהי אמנם עבודה גדולה, ואין זה דבר נעים כלל, אבל הקב"ה נותן כח לכאו"א מישראל (גם לאלו שעל ידם יצא מכשול הנ"ל - פס"ד היפך האמת בענין של פקו"נ) לשוב בתשובה, כמרז"ל "אין לך דבר שעומד בפני התשובה" - כאשר מקבל על עצמו להתנהג באופן ד"האמת והשלום אהבו", ולכן מודה על האמת.

ומאחר שכללות ענין התשובה יכולה להיות "בשעתא חדא וברגעא חדא וביומא חדא כו'" - מובן שגם בענין זה יכולה להיות התשובה תיכף ומיד כפשוטו, היינו, שאלו שעל ידם הי' הכשלון דפס"ד היפך התורה, יבואו ויתחננו ("בצלותי ובבעותי") בפני אותם שפסקו פס"ד הנ"ל שיסייעו להם לתקן את המעוות - בנוגע לאותם ענינים שאפשר עדיין לתקן, ואח"כ ימשיכו בתיקוני תשובה בנוגע לאותם ענינים שאין בידם לתקנם.

ובנוגע לאלו שפסקו פס"ד הנ"ל (על סמך עדותם כו') - ילמדו הם את ההוראה משיעור חומש היומי אודות ההנהגה באופן של ענוה וקטנות (כנ"ל בארוכה), היינו, לא להכריז שכולם מוכרחים לציית ולשמוע בקולו (היות שהוא קבל עדות מעדי שקר כו'), אלא להתנהג באופן ד"ונפשי כעפר לכל תהי'" - כפי שיודע כל יהודי שזוהי הדרך היחידה לבוא למעמד ומצב ד"פתח לבי בתורתך" (שאז הוא פוסק פס"ד ע"פ רצון הקב"ה ("תורתך"), ולא באופן ד"רבות מחשבות בלב איש").

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM