ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
כ"ד טבת תשמ"ב

 

תוכן השיחה

חס-ושלום שיהודי יאמר שיש לו "קא-סלקא-דעתך" שצריכים להחזיר לגוי "שעל" מארץ ישראל! * לא היתה ‏כזאת בישראל, שיהודי יאמר שעם ישראל יכול להשאר עוד אלפיים שנה בגלות, הי'-לא-תהי'!!! * דבריו ‏הופצו בקרב שונאי ישראל — ואין לך התגרות באומות גדולה מזו * אי-אפשר לקרב את השלום ע"י פעולות ‏המגבירות את הסכנה * הסכמי "קעמפ-דייוויד" הם "צרה שלא היתה ליעקב כמוה", ועד היום אין יכולים ‏לצאת מהסבך שנגרם כתוצאה מהסכם זה!!‏


האזן לשיחה

א. בפ' וארא נאמר: "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי ["הרימותי' לישבע בכסאי" (פירש"י)] לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' ".

זאת אומרת: ארץ ישראל ניתנה - בשבועה - לכאו"א מבנ"י, בכל מקום ובכל זמן, באופן של ירושה - שאין לה הפסק. וכמובן בפשטות שאין ביכולת אף א' לעשות איזו פעולה (ואפילו דיבור בלבד) בניגוד לענין זה.

גם הגוים יודעים שארץ ישראל שייכת לבנ"י, ואפילו בזמן הגלות, כאשר "מפני חטאינו גלינו מארצנו", הרי גם אז נקראים בנ"י בניו של הקב"ה, ובלשון חז"ל "בנים שגלו מעל שולחן אביהם", ולכן, גם בזמן הגלות שייכת ארץ ישראל לבעלותם הבלעדית של בנ"י, כי כבר נשבע הקב"ה שכל ארץ ישראל לגבולותי' היא ירושת כאו"א מישראל, ובאופן ד"נחלת עולם", ולעתיד לבוא - "ירחיב ה' אלקיך את גבולךג".

וח"ו שיהודי יאמר (אפילו בדיבור בלבד) שיש לו "קא סלקא דעתך" שיש צדק בדבריו של גוי, ולכן, צריכים להחזיר לו "שעל" השייך לארץ ישראל - למרות שהקב"ה נשבע ונתן זאת לבנ"י באופן ד"מורשה"! - ח"ו להוציא מהפה דיבורים כאלה! "אל תגידו בגת"! ו"אל תפתח פה כו'"!

וזוהי ההדגשה שבפ' וארא:

עוד קודם מ"ת, וקודם האותות והמופתים דעשר המכות [שאפילו לאחריהם היתה הטענה ד"הללו עובדי ע"ז והללו כו'"] - כבר נשבע הקב"ה לאברהם ליצחק וליעקב שארץ ישראל תהי' "מורשה" לבניהם ובנותיהם [שהרי גם בנות נוחלות בארץ, ועד שישנה פרשה שלימה בתורה בענין זה - פרשת צלפחד, שהן קבלו ירושה בארץ, כולל חלק הבכורה של צלפחד אביהן, כמבואר בגמרא ש"בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה . . ושהי' בכור כו' "] - עד סוף כל הדורות!

ב. ולאחרי כל זה - נעמד לו יהודי במעמד עשרה מישראל ויותר, ומכריז ברבים ובפרהסיא שצריכים להחזיר חלקים מא"י לגוים רחמנא לצלן, באמרו: כשם שעם ישראל התקיים אלפיים שנה ללא רמת הגולן, כמו כן יתקיים עם ישראל עוד אלפיים שנה ללא רמת הגולן!

לא היתה כזאת בישראל שיהודי - ואפילו אינו יהודי - יאמר שעם ישראל יכול להשאר בגלות עוד אלפיים שנה - היל>"ת!!!

אנשי כנסת הגדולה תיקנו שכל יהודי יאמר בתפילתו - ג"פ בכל יום - "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", "כי לישעותך קוינו כל היום". וביום השבת - שאז אין רוצים להזכיר את צער הגלות - אומרים "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" (ועד"ז בכל יום חול), היינו, שכל יהודי יראה בעיניו את ביאת המשיח.

וזוהי תפילתו של כאו"א מישראל לפני הקב"ה, "כעבדא קמי מרי'", וגם אותו יהודי (שאמר את הדברים הנ"ל) מתפלל כן, ואומר "כי לישעותך קוינו כל היום" - היינו, שמצפה לישעותו של הקב"ה (בגאולה העתידה) ביום זה.

ועד"ז אומרים "אני מאמין כו' אחכה לו בכל יום שיבוא" - לא כפי שאותם "שקרנים" רוצים לפרש שהתיבות "בכל יום" קאי על "אחכה לו" ("אחכה לו בכל יום"), ואילו "שיבוא" - יתכן שיהי' לאחרי אלפיים שנה ("אל תפתח פה לשטןג")!! - כל אחד שמבין פירוש התיבות, ידוע ש"אחכה לו" שייך רק על דבר שצריך לבוא תיכף ומיד ("אָט אָט") - "אחכה לו בכל יום שיבוא"!

ולאחרי כל זה - נעמד אותו יהודי ומכריז: עם ישראל יכול להתקיים עוד אלפיים שנה ללא רמת הגולן - פירושו של דבר: אלפיים שנה נוספים בגלות, כפי שעם ישראל התקיים ללא רמת הגולן באלפיים שנות הגלות!!!

הרמב"ם אומר ש"הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין" - ואותו יהודי מכריז שעם ישראל יכול להתקיים אלפיים שנה נוספים בגלות רחמנא ליצלן!!

ג. ובזה רואים את הענין ההפכי מ"מצוה גוררת מצוה":

התורה אומרת שהעולם יתקיים ששת אלפים שנה - "שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב" היינו, שלאחרי ששת אלפים שנה לקיום העולם, יהי' הענין ד"חד חרוב", שאז יהי' "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

[בדוגמת החילוק שבין ששת ימי המעשה ליום השבת - שבששת ימי המעשה עוסקים בל"ט עובדין דחול, "הנהג בהם מנהג דרך ארץ", משא"כ ביום השבת - "כל מלאכתך עשוי'", וכל עסקו של יהודי הוא רק בלימוד התורה וקיום מצוותי'.

וכמרז"ל שלעתיד לבוא "הקב"ה עושה להם (לצדיקים) כנפים כנשרים ושטין על פני המים" - כמבואר בכ"מ הפירוש שבזה].

והנה, כאשר כותבים שטרות ע"פ תורה, כגון: כתובה, וכיו"ב - כותבים ששנה זו היא: שנת חמשת אלפים שבע מאות ארבעים ושתים לבריאה, זאת אומרת, שהתורה אומרת דברים ברורים שנשארו כך וכך שנים (258 שנים) לסיום ששת אלפי שנות קיום העולם, ולאח"ז יהי' "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמיםג" - היינו, אופן נעלה ביותר בעולם, ועד שנקרא "חד חרובג".

ולעומת זאת - נעמד לו יהודי ומכריז ברבים שיתכן שהעולם יתקיים עוד אלפיים שנה, ולא זו בלבד, אלא - אלפיים שנות גלות, ללא רמת הגולן!!!

התורה אומרת שקיום העולם יהי' רק ששת אלפים שנה - והוא מוסיף עוד למעלה מאלף ומחצה שנים!!!

וכאמור לעיל - היפך הענין ש"מצוה גוררת מצוהג": התורה אומרת שקיום העולם יהי' רק ששת אלפים שנה, והוא אומר שהעולם ימשיך להתקיים עוד אלפיים שנה (למעלה מאלף ומחצה שנים יותר ממה שכתוב בתורה); התורה אומרת ש"סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין" (כנ"ל מדברי הרמב"ם)ג, ואותו יהודי אומר שהגלות ימשך עוד אלפיים שנה - אלפיים שנה נוספים ללא רמת הגולן!!!

ד. יהודי ומציאות הגלות הם ב' הפכים, ולכן, מצד עצם מציאותו של יהודי, לא יתכן כללות ענין הגלות, וכמרז"ל שלא יתכן אצל בנ"י מציאות העבדות והגלות, כי הקב"ה אומר "שטרי קודם".

ועד"ז מובן בנוגע לשייכותה של ארץ ישראל עם בנ"י: כאשר באים גוים וטוענים שיש להם שטר בעלות על א"י, אומר להם הקב"ה "שטרי קודם", כי הקב"ה הוא הבעה"ב על כל א"י (והעולם כולו), והקב"ה נתן את בעלותו על א"י לבנ"י, כמרז"ל "אמר הקב"ה יבואו ישראל שבאו לחלקי וינחלו את הארץ שבאה לחלקי".

וגם כאשר בנ"י נמצאים בגלות ("מפני חטאינו גלינו מארצנוג") - נקראת ארץ ישראל "ארצנו" (גלינו מארצנו").

והנה, בנוגע לכללות ענין הגלות אמרו חז"ל "אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם", היינו, שצריכים לבכות ולקונן על רוע הגלות, ולבקש מהקב"ה שיבטל את ענין הגלות!

וישנה הבטחת הקב"ה שבנ"י אינם צריכים לחכות ח"ו מאות או עשרות שנים כדי שיוכלו לצאת מן הגלות - אלא בידכם הדבר תלוי, כמרז"ל "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", וכפס"ד הרמב"ם ש"הבטיחה תורה" שכאשר ישראל עושין תשובה "מיד הן נגאלין"!

וכללות ענין התשובה אינו תלוי במשך זמן - כי בשעתא וברגעא חדא יכול יהודי לעשות תשובה, ויהודי נוסף עושה תשובה - מבלי להתפעל ולחשוב "מה יאמרו הבריות" - מאי נפק"מ "מה יאמרו הבריות" - צריכים להתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה!

והרי הקב"ה אומר דבר ברור בתורתו ("תורת אמת") שקיום העולם יהי' "שיתא אלפי שניג" בלבד, וכן צוה לכל יהודי להתפלל לפניו "כעבדא קמי מרי'ג", ולומר "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיחג", "כי לישעותך קוינו כל היוםג", ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמיםג", ואמונתו של יהודי בביאת המשיח צריכה להיות באופן ד"אחכה לו בכל יום שיבואג" - ולכן, כאשר קורה שיהודי מתבטא באופן שאינו רצוי (כנ"ל), מוטלת עליו החובה לחזור בתשובה, מבלי להתפעל ולחשוב "מה יאמרו הבריות"!

אבל כנראה שאותו יהודי אינו רוצה לצאת מן הגלות, באמרו שהגלות הוא דבר טוב ח"ו, ולכן, ברצונו להשאר בגלות!!

ובקשר לזה - ישנה הוראה בסוף פ' שמות:

כללות פרשת שמות מספרת אודות מעמדם ומצבם של בנ"י בהיותם בגלות מצרים - החל מהתחלת הפרשה: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" [כידוע שגלות מצרים היא ההתחלה והשורש דכל הגלויות שלאח"ז, כמרז"ל "כל המלכיות נקראו ע"ש מצרים שהן מצירות לישראל"], וסיומה - סיפור קושי הגלות כו', עוד קודם שהביא הקב"ה את המכה הראשונה על מצרים (שזה מסופר בפ' וארא).

ובסוף פ' שמות נאמר - "כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" ("על כרחם של ישראל יגרשם"), זאת אומרת: היו יהודים שלא רצו לצאת מגלות מצרים, ועל זה אמר הקב"ה - "ביד חזקה יגרשם מארצו": גוים יגרשו את בנ"י מן הגלות!!

ה. עפ"ז מובן שכל הענינים המנגדים ללימוד התורה כדבעי ולקיום המצוות בהידור, ודיבורים הנ"ל נגד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש - לא יעכבו את ביאת משיח צדקנו, ובפשטות: ביאת משיח צדקנו תהי' תיכף ומיד, "אחכה לו בכל יום שיבוא", "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", וטעם הדבר - כי "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"!!

וגם כאשר מדברים באופן האמור במעמד עשרה מישראל ויותר - אין לזה ערך כלל, כי מאחר שדיבורים אלו הם היפך התורה, הרי ישנו כלל ש"אין שליח לדבר עבירה", ובעניננו - דברי אותו יהודי במעמד עשרה מישראל אינם בשליחות הרבים, אלא דבריו של היחיד והפרט בלבד!

ועל הדברים כגון אלו נאמר: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א>-ל" - הקב"ה נמצא עמנו, עם כל בנ"י ועם כאו"א מבנ"י (כולל יהודי הנ"ל), ולכן, סוכ"ס יהיו מוכרחים כל בנ"י (כולל יהודי הנ"ל) להתנהג ע"פ התורה והמצוה, ויעשו זאת מאהבה, ומתוך שמחה וטוב לבב, מאחר שישנה הבטחת הקב"ה, "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" - הקב"ה בעצמו יכריח אותו לעשות תשובה, ויערה עליו רוח ממרום, ויודה על האמת - שעשה דבר בלתי רצוי (מסיבות שונות ומשונות), ומה שעבר עבר, ומכאן ולהבא - "דבר אלקינו יקום לעד", "כי עמנו א-ל"!

ומאחר שהקב"ה הוא "שומר ישראל", מושיע וגואל ישראל, גם כאשר בנ"י נמצאים "בקרב הארץ" - הרי בודאי שהקב"ה יעשה זאת "בשעתא חדא וברגעא חדא" - "מיד הן נגאלין".

ו. נוסף על האמור לעיל אודות דבריו של פלוני - ישנו ענין נוסף בזה: הדברים הגיעו לאזניהם של שונאי ישראל רחמנא ליצלן!

ישנו "סרט הקלטה" מדבריו, וזה הגיע גם לידי אוה>"ע, והדברים תורגמו לאנגלית, ומצטטים דברים אלו - "בשם אמרם" - באו>"ם!

ונוסף על תרגום הדברים באנגלית (שזוהי השפה הראשונה המדוברת באו"ם) - תורגמו הדברים (כפי הנראה) גם בשפות אחרות, וכך מופצים דבריו בקרב שונאי ישראל!!!

אין לך התגרות באומות גדולה מזו!!!

ובמכ"ש וק"ו: אם צריכים להזהר שלא להתגרות באומות עי"ז שלוקחים מהם דבר מסויים (כפי שאמר פלוני) - הרי עאכו"כ שצריכים להזהר שלא לגרות את האומות עי"ז שאומרים להם שיש קס"ד אצל יהודי לתת לגוי בעלות על חלק (אפילו "שעל") בלבד מארץ ישראל - ארץ שהקב"ה נתן בשבועה לכאו"א מבנ"י, באופן ד"מורשה"!

בנ"י נמצאים במצור ובשבי', מוקפים ב"שבעים זאבים", וא"כ, ח"ו לגרות את האומות שיכולו לבוא בטענה שישנו יהודי שאמר (אפילו בתור קס"ד בלבד) שהצדק כדבריו של הגוי, ולכן, צריכים לתת לו חלקים מארץ ישראל! - ח"ו לומר דבר כזה, "אל תגידו בגתג", ו"אל תפתח פה כו'ג"!!

ואף שדברים אלו נאמרו על יסוד "עדות שקר" - הרי אצל אומות העולם אין נפק"מ מהי הסברת הדברים כו' - הם שומעים את מסקנת הדברים, ומצטטים את הדברים "בשם אומרם"!

והמצב עתה הוא שהדבר כבר נעשה בפועל (ואי אפשר לשלול זאת באופן ד"אל תפתח פה לשטן"): הדברים הוקלטו על גבי "סרט הקלטה", וכבר תורגמו והגיעו לידי אומות העולם, והם מצטטים דברים אלו "בשם אומרם"!

והלואי שהדבר יסתיים בציטוט הדברים בלבד, כי "לא ינום ולא יישן שומר ישראל", ולכן בודאי שהקב"ה ישמור ויציל את בנ"י מכל אלו שמתנהגים באופן ד"תגידו בגת", ומכל אלו שמגרים את האומות, וההצלה תהי' באופן ד"וממנה יושע", כיתרון האור מן החושך וכיתרון החכמה מן הסכלות.

הזהירות מפני התגרות באומות - אינה יכולה להיות על ידי הרכנת וכפיפת הראש כלפי הגוים, תוך כדי הבאת משל מ"ימי הביניים" - שכאשר אמרו ליהודי לרקוד לפני הגוי, עשה כן, וקראו לזה "מה יפית"!!!

ואומרים זאת בתור דוגמא בנוגע לימינו אלו - שיהודים צריכים להתנהג באופן כזה רחמנא ליצלן! והדבר מתפרסם בין אומות העולם! ואין פוצה פה ומצפצף!!!

ובזה רואים את גודל החושך כפול ומכופל דזמן הגלות:

מדברים דיבורים אלו ביום חול, תוך כדי ידיעה שהדברים מוקלטים על גבי "סרט הקלטה" ותוך כדי ידיעה שישנו מסביבו עולם ובו אומות העולם, שהם שונאי ישראל, שהרי "הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב", וסוכ"ס יגיעו הדברים אליהם - ואין לך התגרות באומות גדולה מזו!!

ז. וכאמור לעיל - הדברים מוקלטים על גבי "סרט הקלטה", ואי אפשר להכחיש או לשנות את הדברים - אפילו אם היו רוצים לעשות זאת, ובפרט שאומרים "אכלתי ואוכל עוד"!!

אין זו הפעם הראשונה שדברו דברים ברוח דומה ברבים ובפהרסיא, אלא שבעבר השתיקו את כל המאורע, ואילו עתה - הולכים עושי דבריו ומפרסמים את הדברים!

הלואי שהיו משתיקים את כל המאורע ומפסיקים לדבר אודות ענין זה, אבל תמורת זאת - באים "עדי השקר" שלו, "ליצנים", "חנפים", "שקרנים", ו"מספרי לשון הרע", שכולם "אין מקבלין פני שכינה" - ומחפשים כל מיני תירוצים והסברות, ומנסים לשנות את תוכן הדברים, "לא כך אמרתי אלא כו' " - בה בשעה שאפשר לשמוע את הקלטת הדברים, ולשמוע בדיוק מה אמר פלוני!

אלו המעונינים להגן על כבודו (ולכן מחפשים תירוצים ואופנים כיצד לשנות את הדברים) - הי' מוטב שיקבלו "שכל" ויבינו שאי אפשר להכחיש ולשנות דברים שהוקלטו על גבי "סרט הקלטה", ולכן, מוטב להם (כדי להגן על כבודו) להשתיק את הדברים!!

ולאותם "שקרנים" המנסים לשנות ולפרש את דבריו באופן אחר - צריכים לומר: במקום להסביר זאת ליהודים, תלכו לאו>"ם ותנסו להסביר להם את פירושיכם, ונראה אם תצליחו לשכנע אותם בה בשעה שישנו "סרט הקלטה" שבו אפשר לשמוע את הדברים באופן מדוייק!!

וכאמור לעיל - אלו שרוצים להגן על כבודו, באמרם שזהו "כבוד התורה" - הרי "כבוד התורה" הוא שלא יאמרו ש"דעת תורה" היא שהעולם יכול להתקיים עוד אלפיים שנה (היפך דברי התורה שקיום העולם יהי' רק ששת אלפים שנה), ועאכו"כ - אלפיים שנות גלות נוספים רחמנא לצלן!! - דיבורים כאלו אינם מנחילים "כבוד אמיתי"! אם דואגים באמת עבור "כבודו" - אין דרך אחרת חוץ מדרך האמת, ע"פ "תורת אמת"!

ולכן, מוטב שפלוני יודה שדבריו בטלים ומבוטלים, ומה שאמר כן - הי' בשוגג, באונס וכו'!

וכפי שהגמרא מספרת אודות גדולי ישראל - אמוראים - שלא התביישו להודות ולומר: "דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי"!

ויתירה מזו: אפילו משה רבינו "הודה ולא בוש כו'" - באמרו ש"לפי שבא לכלל כעס בא לכלל טעות"!

ואע"פ שישנו פס"ד בשו"ע שאסור לאדם לדמות את עצמו למשה רבינו (וישנו עונש בזה כו') - אעפ"כ, משה רבינו הורה וסלל את הדרך עבור כאו"א מבנ"י, שע"פ התורה - "תורה צוה לנו משה גו'" - צריך להודות על האמת, גם כאשר צריכים לומר שדבריו הקודמים בטלים ומבוטלים!

ובעמדנו ביום סגולה, יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, שאז מתגלה הענין ד"פועל ישועות בקרב הארץ" (כנ"ל בארוכה) - ישנה נתינת כח מיוחדת שתהי' "ישועה" לפלוני ("ישועה" הבאה מהקב"ה - "ישועתך") ויוכל לפעול על עצמו (באופן קל יותר ממה שנראה) ולהודות שטעה בדבריו! ולא להתפעל מכל מה שאומרים לו אותם ליצנים, חנפים, שקרנים, ומספרי לשון הרע - שאין מקבלין פני שכינהג!

ח. נוסף על האמור לעיל - משתמשים הם בשמו של ה"חפץ חיים" - כדי לפתוח פה לשטן ולומר דברים הנ"ל - "שומו שמים"!!!

ולא זו בלבד - אלא מוסיפים ואומרים שהיהודים הם האשמים - רחמנא ליצלן - במה שאירע בשנות השואה!!

ולא זו בלבד - אלא מוסיפים ואומרים: היות שבארה"ב ישנו קיבוץ גדול של בנ"י, כמה מליוני יהודים כן ירבו, שכל אחד מהם הוא "עולם מלא", וישנם ריבוי ישיבות, בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבהם נמצאים יהודים "עובדי ה'", לומדי תורה ומקיימי מצוות בהידור - צריכים הם לדעת שהמאורעות שהיו באירופה בשנות השואה, יכולים לחזור ולהשנות רחמנא לצלן, היל"ת, ו"אל תפתח פה כו'ג", ואפילו לא לחשוב על ענין כזה, אפילו אצל שונאי ישראל!!

ודברים אלו מתפרסמים אצל שונאי ישראל!!!

וכל הנ"ל נאמר ב"חדא מחתא", וכאמור - מקשרים זאת עם ה"חפץ חיים", ולמרות כל זה - אין פוצה פה ומצפצף!

ישנם תלמידים של ה"חפץ חיים" שהם עדיין בעלמא דין, והם יודעים את האמור לעיל, וחלקם היו נוכחים בעת אמירת דברים אלו, ואעפ"כ - אין פוצה פה ומצפצף!!

ה"חפץ חיים" כתב כמה ספרים: משנה ברורה, ועוד, וא' מספריו נקרא "חפץ חיים", כי בספר זה מבואר בארוכה אודות הענין דשמירת הלשון - בהתאם למ"ש "מי האיש החפץ חיים וגו'". ועל שם ספרו זה - נקרא בשם "חפץ חיים".

ובספרו "חפץ חיים" מבאר בארוכה את גודל הענין דשמירת הלשון, ומונה כמה מצוות עשה ומצוות לא תעשה הקשורות עם שמירת הלשון. וכל זה מיוסד על הפסוק "מי האיש החפץ חיים וגו'" - אינני רוצה לפרט מה שכתוב בהמשך הכתובים!!

ולאחרי כל זה - משתמשים הם בשמו של ה"חפץ חיים", כדי לדבר דיבורים הנ"ל - היפך לגמרי מהמבואר בספר "חפץ חיים" אודות גודל הענין דשמירת הלשון!!

"אל תפתח פה לשטן" - נאמר בפירוש בגמרא "אל יפתח אדם פיו לשטן", ובפרט ע"פ המבואר בארוכה ב"חפץ חיים" גודל וחומר הענין דשמירת הלשון! - ואעפ"כ משתמשים בשמו של ה"חפץ חיים" לדבר באופן הפכי משמירת הלשון: שקרים, חנופה, ליצנות, לשון הרע, ושנאת ישראל!

ט. ובנוגע לטענתם שאסור להתגרות באומות - הרי [נוסף על האמור לעיל שאין לך גירוי האומות גדול מזה שנעשה ע"י דבריו של פלוני (כנ"ל בארוכה)] דובר כמ"פ שכלל זה קאי רק בנוגע לשטחים שעדיין אינם נמצאים תחת בעלותם של בנ"י, משא"כ בנוגע לשטחים שכבר נתנו לבנ"י ע"י הקב"ה.

ואליבא דשיטתם - שכלל זה קאי גם על השטחים הנמצאים כבר בידי בנ"י - קאי כלל זה (לראש ולראשונה) על ירושלים העתיקה, ביחד עם הכותל>-המערבי>, וכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות אשר שם - כי כשם שאוה"ע תובעים בחזרה את "רמת הגולן", תובעים הם ביתר שאת וביתר עוז את ירושלים העתיקה, היל"ת!

וכידוע ומפורסם לכל כאשר חתמו את ההסכם הידוע ב"קעמפ-דייויד" - הודיע הצד שכנגד שאין מדברים עתה על התביעות שיתבעו הערבים בעתיד [כי לכל לראש צריכים הם לקבל את כל מה שניתן ע"י לחץ - למרות שמדובר אודות לחץ של "קול עלה נדף", כי אם היו נעמדים בתוקף, הי' מתבטל הלחץ], אבל זאת צריכים לדעת - שהתביעות של 100.000.000 הערבים בתקפם עומדים! ותביעתם - לחזור לגבולות 1967, כולל החזרת ירושלים העתיקה, ולאח"ז ידונו הם מה אפשר לתבוע עוד!!!

וכמדובר כמ"פ שהסכמי "קעמפ-דייוויד" הם "צרה שלא היתה ליעקב כמוה", ועד היום אין יכולים לצאת מהסבך שנגרם ע"י חתימת הסכם זה:

לכל לראש - נתנו לגוים בידים את המצרך החיוני ביותר הנחוץ הן לכלכלת ארץ ישראל, והן לבטחון ארץ ישראל!

ומוסיפים ואומרים: "אכלנו ונאכל עוד" - מבטיחים לתת לגוים עוד ועוד!

ומה שמנסים להשלות את הציבור שפעולות אלו יקרבו את השלום המיוחל - אי אפשר לקרב את השלום ע"י פעולות המגבירים את הסכנה למלחמה היל"ת, עי"ז שנותנים לשונא את כלי הנשק!!

מגרשים יהודים מארץ הקודש מטעמים של "צדק ויושר" - לא יתכן ש"צדק ויושר" יחייב לגרש יהודים מארץ הקודש רחמנא לצלן!!

הקב"ה תובע מבנ"י שיתנהגו ע"פ "תורת אמת", ובפרט כאשר מדובר אודות ענינים הקשורים עם ארץ ישראל, ארץ שעלי' נאמר "אמת מארץ תצמח"! - ישנם כאלו המנסים "לקבור" את ה"אמת" ב"ארץ", ועל זה אומרים להם שסוכ"ס "אמת מארץ תצמח", כי אין דרך אחרת מלבד דרך האמת - שדרך האמת קשורה עם הקב"ה, כמרז"ל שחותמו של הקב"ה אמת, וזוהי הדרך המביאה לשלום אמיתי - ששמו של הקב"ה שלום>!<br>

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM