ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
כ"ב סיון תשמ"ב

 

תוכן השיחה

ביטול סיבת הגלות — "מפני חטאינו גלינו מארצנו" — נפעל ע"י מעשים טובים * אע"פ שרואים שהקב"ה ‏הראה נסים גלויים — רוצים לחזור על הטעות ד"החזרת שטחים"! * נשיא ארה"ב עזב את עיר-בירתו ובכך ‏היתה הזדמנות לסיים את פעולת צה"ל ד"שלום הגליל" שעיכבו אותה ה"פחדנים" * לאחמ"כ, כשהצד ‏שכנגד הפר את ההסכם והיתה הזדמנות נוספת לסיים את הפעולה הנ"ל, מ"מ חזרו על הטעות ולא סיימוה ‏‏* רק כשיקשיבו לחות-דעתם של אנשי הצבא ולא של ה"פוליטיקאים" יוכלו לסיים את הפעולה בשלימותה * ‏זאת, מכיון שאנשי הצבא הולכים בכחו של הקב"ה, אי-לזאת יש לחזק את הקשר בין אנשי הצבא ליהדות * ‏דיבר ע"ד כתיבת אות בספר-תורה לזכות כאו"א מחיילי צה"ל.‏


האזן לשיחה

א. בהמשך להאמור לעיל אודות כללות הפעולה דמעשינו ועבודתינו (בכל הענינים האמורים לעיל), שעי"ז זוכים לכניסה לארצנו הקדושה בגאולה האמיתית והשלימה - הרי זה הזמן המתאים להזכיר אודות היהודים הנמצאים כבר עתה בארץ ישראל.

דהנה, גם היהודים הנמצאים כבר בארץ ישראל - נמצאים הם בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות, שהרי בית המקדש אינו בנוי, וכל המצוות התלויות בזמן שביהמ"ק הי' קיים אינן שייכות עתה, החל מהמצוה דראיית "פני האדון ה'" כאשר היו עולים לרגל לביהמ"ק.

ואע"פ שבטוחים אנו "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו" - הרי פעולה זו צריכה להעשות ע"י הקב"ה (שהוא נותן שליחות זו למשיח צדקנו), ובפועל רואים אנו ש"עדיין לא נושענו"! וא"כ, גם היהודים הנמצאים בארץ הקודש שרויים בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות!

ואדרבה: כאשר נמצאים בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, סמוך למקום "הר הבית", ורואים את ה"כותל המערבי", שריד בית מקדשנו - אזי מרגישים את חשכת הגלות יותר מאשר בחו"ל!

ומובן, שאין הכוונה בזה לפעול על יהודי נמיכות-רוח ועצבות ח"ו, אלא הכוונה בזה היא - לעודד ולזרז את כאו"א מישראל לעשות את כל התלוי בו כדי לבטל את סיבת הגלות, שאז תבוא הגאולה העתידה, ויבנה בית המקדש:

סיבת הגלות היא - "מפני חטאינו גלינו מארצנו", ומובן, שכאשר מבטלים את סיבת הגלות ("חטאינו"), מתבטל בדרך ממילא גם המסובב - כללות ענין הגלות.

ולכן, כל פעולה טובה הנעשית ע"י יהודי, במחשבה או בדיבור או במעשה - ממעטת ומחלישה את סיבת הגלות, וכאשר מצטרפים כו"כ פעולות טובות של כו"כ יהודים ביחד, מבטלים את כללות הענין ד"חטאינו", ועי"ז מתבטל כללות ענין הגלות.

ועי"ז זוכים לבנין ביהמ"ק - העומד בנוי ומוכן למעלה, אלא שהקב"ה ממתין ומבקש מבנ"י שיתנו לו את האפשרות (כביכול) להוריד ולהמשיך את ביהמ"ק בפועל ממש, ע"י טהרת לבו של כאו"א מישראל, טהרת ארץ ישראל, טהרת "הר הבית" - טהרה מענינים שהם היפך רצון הקב"ה, ע"י לימוד התורה וקיום המצוות בחיי היום-יום.

ובזה מגרשים את חשכת הגלות, וזוכים לקיום היעוד "קץ שם לחושך", וזוכים לאתחלתא דגאולה, ותיכף ומיד, באופן ד"אחישנה" - לגאולה האמיתית והשלימה, ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

ב. ובפרט בימים אלו - כאשר ארץ ישראל זקוקה לברכה מיוחדת, מפאת המצב המיוחד שבו שרוי' ארץ ישראל בימים אלו:

שוב הראה הקב"ה נסים גלויים - שיד ישראל על העליונה, ועד לנצחון למעלה מהמשוער לגמרי, כי הפעולות שהיו אמורות להתבצע במשך ב' ימים בוצעו בפועל במשך יום אחד (ואפילו פחות מזה) בלבד, ועד שכל אנשי הצבא אמרו פה אחד שראו בעיני בשר נסים גלויים למעלה מדרך הטבע - "יד ה' עשתה זאת".

ואעפ"כ, ישנם כאלו שרוצים לחזור פעם נוספת על הטעות שעשו במלחמות הקודמות (ג' או ד' פעמים) - לפחד מ"גוי'שקייט" ומגוים, ולהחזיר להם את השטחים שקיבלו מהקב"ה באופן נסי!

טעות זו נעשתה בפעמים הקודמות, ותוצאותי' - מלחמה נוספת!

מבואר במדרז"ל שאילו זכו ישראל היתה הגאולה דיצי"מ גאולה נצחית, שאין אחרי' גלות, ועד"ז בנדו"ד: גם כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות, הנה אם יהודים היו מתנהגים ע"פ השו"ע לאחרי הנצחון במלחמות שלפנ"ז, ועומדים בתוקף המתאים שלא להחזיר לגויים חלקים מארץ ישראל שניתנו להם ע"י הקב"ה באופן נסי, ועד"ז בנוגע לחלקים שלמרות שאינם שייכים לארץ ישראל זקוקים לשטחים אלו כדי לשמור על בטחונה של ארץ ישראל (שהיהודים הנמצאים בא"י יוכלו לישון בשקט ובבטחון, "ושכבתם ואין מחריד", ולא יצטרכו להתחבא ב"מקלטים") - לא היו באים כלל לידי מלחמה זו (שאפילו אם לא רוצים לכנותה בשם "מלחמה" - הרי לכל הדעות אין זה "שלום")!

ולמרות שרואים את התוצאות הבאות ע"י כניעה ללחצים, ופחד מפני גוים - אעפ"כ, ישנם כאלו שרוצים לחזור על טעות זו פעם נוספת!

הסיבה האמיתית לתופעה של פחד מגוים היא - הפחד והשפלות בפני ה"גוי'שקייט" שבקרבו, שזוהי נפשו הבהמית, "א-ל זר אשר בקרבך", שאין לך גלות גדולה מזו כאשר אדם מפחד מפני ה"גוי'שקייט" שבקרבו, וככל שיהי' מעמדו ותפקידו האישי באופן מכובד כו' - הרי הוא נמצא בגלות עמוקה ביותר!

ג. כמו כן ישנם כאלו "פוליטיקאים" שבאו עם "חשבונות מבהילים", היפך השכל והטבע לגמרי, וטענו שצריכים להפסיק ולא לסיים את הפעולה בהתאם לתכנית שנקבעה מראש (להבטיח שיהודים יוכלו לחיות בבטחון בכל ארץ ישראל) - מפני הפחד שלהם מהגוים!

אנשים הנ"ל ערכו אסיפות, "עוצו עצה" ו"דברו דבר", והצליחו אמנם לעכב את תהליך הפעולה במדה מסויימת, ולכן נמצאים עתה במעמד ומצב שבו נמצאים!

וכמדובר כמ"פ - אלו המתנהגים באופן האמור, עושים מעשים כאלו שהגוים עצמם לא חשבו כלל לתבוע זאת מהם. ועד"ז בנדו"ד:

הודיעו מלכתחילה שנשיא ארה"ב עוזב את "עיר הבירה" למשך עשרה ימים, וזו היתה הוראה ברורה שיכולים לערוך פעולה זו ללא כל לחץ מצד ארה"ב [שהם היחידים שיש מקום להתחשב עמהם, מאחר שבדרך הטבע הם נותנים כסף וכלי נשק] למנוע ולעכב פעולה זו, וזאת - למרות שגם כאשר נשיא ארה"ב נמצא בגרמני' או באנגלי' וכיו"ב, יכול הוא להתקשר טלפונית ולהפעיל לחץ מכל מקום שבו הוא נמצא - ואעפ"כ, לא הופעל לחץ כזה, וזו היתה הוראה ברורה שנותנים משך זמן של עשרה ימים כדי לערוך פעולה זו בשלימותה, ללא כל לחץ מדיני!

ולאחרי כל זה - התערבו "פחדנים" הנ"ל (הנמצאים בגלות עמוקה ביותר שהיא פחד ושפלות בפני ה"א-ל זר אשר בקרבך"), ועיכבו את תהליך הפעולה במדה מסויימת, וכאמור: סיבת הדבר היא - פחד שוא מפני הלחץ של אוה"ע, בה בשעה שהיתה הוראה ברורה שלא יהי' כל לחץ מדיני, כדי לתת אפשרות לסיים את הפעולה בשלימות!

ובפרט כאשר רואים בפועל שהעולם נמצא במעמד ומצב ד"וסכסכתי מצרים במצרים", היינו, שהגוים ושונאי ישראל עסוקים במלחמות שלהם, בינם לבין עצמם, ואין להם פנאי לעסוק בענינים אחרים (שזהו הטעם, בפשטות, לבחירת זמן זה דוקא לשם עריכת פעולה זו) - הרי בודאי שזהו הזמן המתאים לסיים ולהשלים פעולה זו בשלימותה, בדרך הטבע - הרי זו גם אפשרות להשלים זאת באופן הכי טוב ויעיל, תוך מינימום של קרבנות.

ד. לכאורה, הרי כבר עברו עשרה ימים הנ"ל, וא"כ, מהי התועלת בזה שמדברים עתה על ענין זה - הרי ידוע שתשובה מועילה בכל מקרה, ובפרט כאשר רואים שאפילו לאחרי שחתמו הסכם של "הפסקת אש", הפר הצד שכנגד את קיום ההסכם, ובודאי שזהו בהשגחה פרטית - כדי לתת הזדמנות נוספת לסיים את הפעולה בשלימותה.

זאת אומרת: אמנם היו יכולים לסיים את הפעולה בשלימותה במשך עשרה ימים הנ"ל, אבל אעפ"כ, מאחר שעדיין לא סיימו זאת (מפני אותם "פחדנים" הנ"ל) - נותן הקב"ה הזדמנות נוספת שיוכלו לסיים את הפעולה בשלימותה, מאחר שהצד שכנגד הפר את ההסכם שחתם עליו.

ולא זו בלבד שכאשר הצד שכנגד מפר את ההסכם יכול גם צד זה להפר את ההסכם, אלא צד זה מוכרח להגיב ולהפר את ההסכם גם הוא, דאל"כ, הרי זו הוכחה שמפחדים מהצד שכנגד, שזוהי היפך המטרה דכללות פעולה זו!

וגם בענין זה - ישנם הטוענים שלא צריכים לפרסם שהצד שכנגד הפר את ההסכם, אלא לשמור זאת ב"סוד", ולהמשיך לכבד את ההסכם גם כאשר רואים בפועל שהצד שכנגד מפר את ההסכם!

ומביאים ראיות שכך התנהגו לאחרי חתימת הסכמים שונים בשנים שעברו, עד לחתימת ה"חוזה האומלל" ב"קעמפ-דייוויד", שגם כאשר ראו שהצד שכנגד הפר את ההסכם מיד למחרת חתימת ההסכם, אעפ"כ הודיעו בפירוש שצד זה ימשיך לכבד את ההסכם!

והרי רואים בפועל מה הם התוצאות מאופן הנהגה זו - לא כדאי לדבר אודות ענינים שהם היפך מעלתן של ישראל, ואעפ"כ מזכירים זאת, כדי שלאחרי עשיית טעות הנ"ל כמה פעמים, לא יחזרו שוב על אותה טעות!

ולכן, בהכרח לסיים את הפעולה הנ"ל בשלימות, שתכליתה - לעשות את כל האמצעים בדרך הטבע (מאחר שנמצאים אנו עדיין בזמן הגלות) שיהודים יוכלו לחיות בבטחון בכל ארץ ישראל, הן ב"גליל" - בצפון, והן בדרום, הן במזרח והן במערב, בכל ארץ ישראל לגבולותי', ובפרט שבטחונה של ארץ ישראל נוגע וקשור לבטחונם של כל בנ"י בכל מושבותיהם.

ה. כדי להוסיף בנתינת כח שיוכלו לעמוד בנסיון זה - לסיים פעולה זו בשלימותה, ללא כל התפעלות מאותם "פחדנים" הנ"ל, ובפרט כאשר רואים את התוצאות מאופן הנהגה זו - צריכים להקשיב לדברי אנשי הצבא, שהם המומחים הבלעדיים לעניני בטחון (ללא עירוב שיקולים פוליטיים ומדיניים), שכולם מכריזים באופן ברור שמוכרחים לסיים את הפעולה בשלימותה, כי זוהי הדרך היחידה (ע"פ טבע) להבטיח את בטחונם ושלומם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש.

ומאחר שזוהי חוות-דעתם של כל אנשי הצבא, מטעמי בטחון טהורים - הרי חוות-דעת זו נעשית הוראת הקב"ה בתורתו (ב"שולחן-ערוך"), שניתנה מחדש ב"זמן מתן תורתנו".

וזוהי הדרך היחידה להשכנת בטחון ושלום אמיתיים, היינו, שגם קודם שזוכים לתכלית השלימות בענין השלום (בגאולה העתידה), יהיו בנ"י במעמד ומצב ד"ושכבתם ואין מחרידג".

ונוסף לזה:

רק סיום הפעולה <b>>בשלימותה, באופן שיובטח בטחונם ושלומם של כל היהודים הנמצאים בארץ הקודש - יכולה להצדיק את הקרבנות שנפלו למען פעולה זו הי"ד, שכל אחד מהם הוא "עולם מלא", ופיקוח נפשו של כל אחד מהם דוחה את כל התורה כולה, ולכן, מאחר שהי' הכרח לערוך פעולה זו כדי להבטיח את בטחונם ושלומם של היהודים בארץ הקודש, מוכרחים לסיים את הפעולה בשלימותה, כדי להצדיק - עד כמה שאפשר - את הקרבנות הנ"ל, ובפרט שעי"ז ימנעו קרבנות נוספים, שלא תאבד עוד אפילו נפש אחת מישראל, שהיא "עולם מלא".

ו. ויה"ר שבפעם הזו לא יעשו את אותה הטעות שנעשתה בפעמים הקודמות - אלא יסיימו פעולה זו בשלימותה (כל זמן ש"פחדנים" הנ"ל לא שולחים עדיין "שליחים" לבקש ולהתחנן שיקחו בחזרה את השטחים - כפי שהי' בפעמים הקודמות)!

ולא להתפעל מה"פחדנים" שמנסים למנוע זאת, ומובן בפשטות שאין מה להתפעל מהם - כי כאשר שואלים אותם: היתכן שאתם דורשים לעשות אותה טעות שנעשתה בפעמים הקודמות, הרי ראיתם בפועל מה היו התוצאות דטעות זו?! - אין להם מה להשיב! וזוהי התשובה הברורה ביותר!

ו"יערה עליהם רוח ממרום" - שגם הם ישנו את דעתם, וכולם יחד יעמדו "כאיש אחד בלב אחד" - "נגד ההר", כדי לקבל על עצמם להתנהג ע"פ הוראות הקב"ה, "ה' אלקי הצבאות", בתורתו - "תורת אמת" ו"תורת חיים", הוראה אמיתית בחיי היום-יום, הן בנוגע לחיים הפרטיים בתור אדם פרטי, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות חייו בתור איש-ציבור, ועאכו"כ כאשר מדובר אודות ענין כללי הנוגע לבטחונם ושלומם של בנ"י.

וכאשר יחליטו גם הם להתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה - הרי בודאי שלא יחליטו לעשות את הטעות שנעשתה בפעמים הקודמות, וגם דעתם תהי' שיש לסיים פעולה זו בשלימותה.

ז. ובנוגע לאנשי הצבא, שהם זכו להגן על ישובי בנ"י מתוך מסירת נפש בגופם - ימשיכו הם במילוי תפקידם ושליחותם להבטיח (בדרכי הטבע) את בטחונם ושלומם של בנ"י, ויסיימו פעולה זו בשלימותה.

ומובן, שאנשי הצבא ממלאים את תפקידם ושליחותם באופן ש"אנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר", "ובשם אלקינו נדגול", ואין זה באופן ד"כחי ועוצם ידי" ח"ו, אלא יודעים שכאשר נמצאים עדיין בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות, רוצה הקב"ה שישתמשו בנשק גשמי, ויעשו פעולות בדרך הטבע להבטחת בטחונם ושלומם של בנ"י.

וכאשר הולכים בכחו של הקב"ה - עוזר הקב"ה שלא יצטרכו להשתמש בנשק בפועל ממש, כי עצם הידיעה שישנם כלי נשק תפיל אימה ופחד על הצד שכנגד, עד שיברחו על נפשם.

וכמ"ש "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - שענין זה קשור עם קיום מצות תפילין, כדרשת חז"ל.

וכפי שידועים סיפורי הצבא - שבכו"כ מקומות כשראו שבאים יהודים, ברחו לכל עבר, ולא הי' צורך להשתמש בכלי הנשק.

ובודאי יהי' כן גם בעתיד הקרוב - כאשר ילכו בכחו של הקב"ה, "בשם ה' אלקינו נזכיר" כולל - קיום הוראת הקב"ה שאסור לוותר על שטחים מארץ ישראל (או שטחים החיוניים לבטחונה של ארץ ישראל) שניתנו לבנ"י ע"י הקב"ה, גם כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות (שלכן ישנם שטחים מארץ ישראל שעדיין לא ניתנו לבנ"י, כי צריכים להמתין לביאת משיח צדקנו).

ולכן, צריכים להשתדל לחזק את הקשר של אנשי הצבא לכל עניני יהדות, ולכל לראש - בטחון אמיתי ב"ה' אלקי הצבאות", שהוא המנהיג של כל הצבאות, החל מ"צבאות השם", צבאו של הקב"ה, ובעניננו - "צבא הגנה לישראל", שזכו להגן על ישובי בנ"י מתוך מסירת נפש ממש.

וכדי לחזק את בטחונם ב"ה' אלקי הצבאות" - צריכים לחזק את הקשר שלהם לכל עניני יהדות, עד למעמד ומצב דקיום כל עניני התורה ומצוותי' בחיי היום-יום.

ובזה ישנו ענין מיוחד הנפעל ע"י כתיבת אות בספר תורה לזכותו של כאו"א הנמצא ב"צבא הגנה לישראל" - שבודאי השתדלו לרשום את כאו"א מהם בא' מספרי התורה הכלליים - כי עי"ז מתקשר כאו"א מהם בקשר אמיתי ונצחי עם עוד 304,804 יהודים (כמספר האותיות שבספר תורה), וכאשר הצד שכנגד רואה (כי "מזלייהו חזי") שכל יהודי קשור והולך ביחד עם עוד 304,804 יהודים - הרי זה מטיל עליו אימה ופחד, ולא זו בלבד שאינו מתחיל במלחמה, אלא הוא בורח כל עוד נפשו בו.

וכאשר הולכים בכחו של הקב"ה, "בשם ה' אלקינו נזכיר", ומכריזים בכל הזדמנות שכל ענין נעשה "בעזר השם" ו"בסייעתא דשמיא", ומניפים את הדגל של הקב"ה, "בשם אלקינו נדגול", היינו, שמכריזים ש"ה' אלקי הצבאותג" הולך בראש - אזי זוכים לקיום היעוד "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממךג", וכמ"ש "בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך", וכל א' מאנשי הצבא ממלא את תפקידו ושליחותו בתכלית השלימות, וחוזר לארצנו הקדושה בריא ושלם בנשמתו ובגופו.

ועי"ז פועלים שגם כאשר נמצאים בזמן הגלות יהיו בנ"י במעמד ומצב של בטחון ושלום, וכמ"שג "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד . . וחרב לא תעבור בארצכם", "אפילו חרב של שלום" - חיילי האו"ם, וכיו"ב, כי כל ארץ ישראל לגבולותי' תהי' ביד בנ"י, באופן של שלום אמיתי. ועי"ז מתחזק בטחונם של כל בנ"י בכל מקום שהם.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM