ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ליל ג' תמוז תשמ"ב

 

תוכן השיחה

השיטה לפעול על ה"מדינאים" לשנות את דעתם ע"י "איום" * באם ה"איום" לא יפעל, מ"מ ע"י הוספה ‏במצוות לזכותם של ה"מדינאים" יועילו רבות * מכיון שאין זמן "לחנך" את ה"מדינאים" — מבקשים מהם: ‏‏"הכבד ושב בביתך"! * בפועל, המדינאים יודו על-כך שלא הניחו להם לבצע ענינים בלתי-רצויים.‏


האזן לשיחהא. אינני משלה את עצמי שכאשר יזכירו ל"מדינאים" הנ"ל את הטעויות שנעשו בעבר (ב"קעמפ-דייוויד", וכיו"ב) ישנו תיכף ומיד את דעתם ויתחרטו מהשיטה שבה הולכים הם במשך זמן רב; אודות "יראת שמים" אין מה לדבר עמהם - הם לא מפחדים מהקב"ה, ולא מפחדים מה"שולחן ערוך", ולכן יוצאים הם במלחמה נגד "מיהו יהודי", נגד "שמירת שבת", וכיו"ב; את הבושה מפני "בשר ודם" [שהרי כולם יודעים שפלוני בן פלוני התנהג כן במלחמת יום הכיפורים, וכתוצאה מזה נפלו קרבנות מיותרים, ואעפ"כ, מתנהג גם הוא בדרך זו] - איבדו הם לגמרי, ולכן, נשארה רק ברירה אחת כדי לפעול עליהם שישנו את הנהגתם:

לפרסם ברבים שכולם ידעו שפלוני בן פלוני עיכב את סיום מבצע "שלום הגליל" בעתו ובזמנו, למרות דעתם המוחלטת של אנשי הצבא שחייבים להשלים ולסיים מבצע זה בשלימותו (כפי שפורסם אפילו בעיתוני ארץ ישראל, למרות ה"צנזורה" כו'). וכאשר כולם ידעו שהוא עיכב זאת, אזי לא יבחרו בו (ולא בתלמידיו ובמפלגתו) בבחירות ל"כנסת" הבאה! ולא יתנו לו לדבר בשמם של יהודי ארץ ישראל [הוא וחבריו יכולים לדבר בשם הערבים וכו' (שלהם הביאו תועלת ע"י עיכוב סיום מבצע הנ"ל), אבל לא בשם יהודים!] - כנראה שזהו הדבר היחיד שיפעל עליהם!!

וכולי האי ואולי - יפעל "איום" זה על ה"מדינאים" החפצים להמשיך לשבת על ה"כסאות", ולתפוס עמדה בחיים הפוליטיים של ארץ ישראל - שיפסיקו "לשחק" עם חישובים פוליטיים ומדיניים על חשבון בטחונם של היהודים הנמצאים בכל ארץ ישראל לגבולותי'!

ב. והעיקר: היות ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" - הרי ההוספה בכל עניני יהדות בודאי תוסיף בהצלחת כל ענינים אלו.

זאת אומרת: אפילו אם הדברים האמורים לעיל לא יפעלו שינוי אצל ה"מדינאים" [שגם אז הרי טבע האדם לצעוק כאשר ישנו כאב, למרות שיודע שהצעקה לא תבטל את הכאב] - הרי ישנו דבר שבודאי יכול להועיל: כאשר בנ"י יוסיפו בכל עניני יהדות, ובמיוחד ב"מבצע תפילין", שעז"נ "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ועד"ז בנוגע למבצע דרישום בנ"י בספר התורה הכלליים, עי"ז שכל יהודי קונה אות א' בספר תורה, ועד"ז בנוגע ל"מבצע צדקה", שהיא שקולה כנגד כל המצוות, והעיקר (מה שנוגע לימינו אלו) - סגולתה המיוחדת לקרב את הגאולה.

ומובן, שבכל ענינים אלו יכול לפעול כאו"א מישראל (מבלי לבקש רשות מאף א'), ולעשות זאת באופן שלמעלה מכל מדידה והגבלה.

ובנוגע לפועל:

מן הראוי שכאו"א יוסיף במצות הצדקה, וחלק מזה - לזכותם של יהודי ארץ ישראל (כדי שיתוסף בשמירת הקב"ה עליהם - "לא ינום ולא יישן שומר ישראלג"), ובמיוחד - לזכותם של חיילי "צבא הגנה לישראל", שאינם מתחשבים עם חשבונותיהם הערמומיים של הפוליטיקאים והמדינאים, אלא הם עומדים במסירת נפש ממש להגן על ארץ הקודש והדרים עלי', ובזכות מצות הצדקה (שמקיימים לזכותם) יתוסף בהגנתם ע"י "ה' אלקי הצבאות".

ונוסף לזה - יתנו חלק מהצדקה לזכותם של ה"מדינאים", שיצאו סוכ"ס מהגלות הפנימי והעצמי אצל היצה"ר, "אל זר אשר בקרבך" (שכתוצאה מזה מפחדים הם מהגוים כו'), ויזכרו שהם שייכים לעם אלקי אברהם יצחק ויעקב, וגם להם ניתנה התורה ומצוותי', עליהם נאמר "וחי בהם", והוראת התורה היא - שכאשר מדובר אודות ענין הכרוך עם פיקוח נפש, צריכים לשאול את חוות-דעתם של המומחים לדבר, ובעניננו - אנשי הבטחון, שדעתם ברורה שהיו צריכים לסיים כבר את מבצע "שלום הגליל", ועכ"פ - לסיימו עתה.

ואע"פ שקשה לתבוע מהם שיעמדו בתוקף המתאים ל"גאון יעקב", הרי יכולים לתבוע מהם דבר קל יותר מזה (ובפרט עי"ז שיתנו צדקה לזכותם) - שלא יתערבו כלל בעניני בטחון!

וכמדובר כמ"פ בארוכה אודות מ"ש בתורה שבכתב (שאפילו הצדוקים מודים בזה) בנוגע לאופן הנהגת המלחמה - שקודם היציאה למלחמה הכריזו "מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו". ולכאורה אינו מובן: כאשר הולכים למלחמה צריכים ריבוי אנשי צבא, ומובן, שכאשר נוסף עוד איש צבא, הרי זה מוסיף בנצחון המלחמה. וא"כ, מדוע אומרים "מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" - לכאורה, מוטב לפעול עליו שלא יהי' "ירא ורך הלבב"?!

והתשובה לדבר - בפשטות: התורה מתחשבת עם טבע בני אדם, ולכן, כאשר מדובר אודות "איש הירא ורך הלבב", אין אפשרות להקדיש זמן כדי לחנכו שלא יהי' "הירא ורך הלבב", כי החינוך לזה דורש זמן רב, והיציאה למלחמה צריכה להיות תיכף ומיד ולכן אומרים לו "ילך וישוב לביתו", כדי שלכל הפחות לא יפריע לנצחון המלחמה - "לא ימס את לבב אחיו כלבבו".

ועד"ז בנוגע לעניננו: היות שאין זמן לחנך את ה"מדינאים" שיעמדו בתוקף המתאים ל"גאון יעקבג" [ובפרט כאשר הוא מחזיק את עצמו ל"חכם מכל האדם", והראי' - שבחרו בו לשבת על ה"כסא"] - מבקשים מכל א' מהם: תעשה טובה לעם ישראל ושב בביתך, "ילך וישוב לביתו"; ישלמו לך פנסי' ", יתנו לך מכונית פרטית עם נהג צמוד, יקחו אותך לטיולים, יקחו אותך לישיבות המפלגה וכו' וכו' - העיקר שלא תתערב בענינים שאין לך שום מושג בהם, ואל תחווה את דעתך בעניני בטחון באופן הפכי מדעתם האחידה של כל אנשי הבטחון, תן למומחים בעניני בטחון לטפל ולקבוע כיצד להתנהג ע"פ שיקולים בטחוניים!

ג. ולסיים בדבר טוב - נסיים בדברי הרמב"ם: "לא שבט לוי בלבד אלא כל איש . . אשר נדבה רוחו אותו . . לעמוד לפני ה' לשרתו . . יהי' ה' חלקו ונחלתו לעולם . . ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי", היינו, שהקב"ה שומר ומגין על גורלו של כאו"א מישראל.

וכדי למהר ולזרז את שמירת הקב"ה על כאו"א מישראל (כולל - ע"י הפעולה דסיום מבצע הנ"ל כדי להבטיח את בטחונם של יהודי א"י) - אתן עבור כאו"א מהמסובים שטר של דולר (כנהוג כמ"פ), כדי לתת זאת (ביחד עם הוספה משלו) לצדקה, בזמן העיקרי דנתינת הצדקה - בבוקר לפני התפילה, או עכ"פ קודם תפילת מנחה, ולתת זאת (כאמור) לזכות עצמו ולזכות כלל ישראל, ובמיוחד - לזכותם של חיילי "צבא הגנה לישראל", שהם יצליחו לסיים את המבצע הנ"ל במיעוט הכי אפשרי של אבידות, ויתירה מזו: ללא כל אבידות.

[ועי"ז יחסכו קרבנות מיותרים גם בצד השני - כאמור לעיל שגם הם נבראו בצלם אלקים, ותפקידו של היהודי לדאוג גם לחייו של כאו"א משאר אומות העולם].

ויסיימו את המבצע הנ"ל בהתאם להוראת התורה שצריכים להתנהג ע"פ דעתם של אנשי הבטחון, שלדעת כולם חייבים לסיים זאת בשלימות (כפי שאמרו בפירוש כמה פעמים). ויסיימו זאת ללא בלבולים מה"מדינאים" שעיכבו זאת עד עתה, וממשיכים באסיפות שלהם וכו', ואחריתם מי ישורנו - כי ההוספה בנתינת הצדקה לזכותם תפעל ש"יערה עליהם רוח ממרום" וילכו וישובו לביתם, ויתנו לאנשי הבטחון לנהל את כל הענינים הקשורים עם בטחון.

והקב"ה יתן תוספת כח מכחו וחכמתו - לכל אלו שרוצים ויכולים לסיים את המבצע הנ"ל, שיצליחו לעשות זאת ללא כל בלבולים, וידעו שאין זה באופן ד"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", אלא כפי שראו עד עתה נסים גלויים למעלה מדרך הטבע לגמרי, ויקויים היעוד "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממךג", ועד שיפחדו להתחיל עם בנ"י.

ועי"ז יבטיחו את בטחונם ושלומם של יהודי א"י גם כאשר נמצאים בימי הגלות האחרונים, שהדרך היחידה לזה היא - לא לוותר על עניני בטחון, ולסמוך על "ניירות" שאין להם ערך כלל (כפי שהתנהגו ב"קעמפ-דייוויד", כנ"ל בארוכה), אלא להתנהג ע"פ הוראת התורה, "תורת אמת" ו"תורת חיים", הוראה אמיתית בחיים - לשמוע לדעתם של אנשי הבטחון (ולא לשמוע לדעתם של ה"מדינאים", ובפרט לאחרי שרואים את התוצאות שהם הביאו, ועוד ידם נטוי')!

וסוכ"ס הרי ה"מדינאים" עצמם יתנו "תודה" על זה שלא הניחו להם לעשות ענינים בלתי-רצויים, ענינים הגורמים לתוצאות איומות כפי שהי' בעבר, ולאו דוקא בעבר ד"קעמפ-דייוויד", אלא אפילו בעבר הקרוב - לפני 10 ימים, 20-15 ימים, כאשר עיכבו את אנשי הבטחון שלא יוכלו למלא את תפקידם!

ומתוך דרכי נועם ודרכי שלום, ואהבת ישראל אמיתית (אפילו בין ה"מדינאים" ואנשי הבטחון), הקשורה עם אהבת התורה ואהבת הקב"ה, אשר "לא ינום ולא יישן שומר ישראלג" - נזכה ללכת בשמחה ובטוב לבב לקראת קיום היעוד "לא ישא גוי אל גוי חרב", בביאת משיח צדקנו בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים, במהרה בימינו ממש.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM