ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ז' תמוז תשמ"ב

 

תוכן השיחה

בדור זה מודגשת ביותר זכותם של עם ישראל — "אוד מוצל מאש" * הקב"ה לא מוגבל, ולכן נסים יכולים ‏להעשות לאו-דוקא ע"י צדיקים * רואים במוחש כיצד נפעלו נסים גלויים ע"י חייל צה"ל שבוודאי הם "כלים" ‏מתאימים לכך * בנוסף לכך, אירעו כו"כ נסים קטנים לא פחות (נסיעת נשיא ארה"ב מחוץ לעיר-בירתו; ‏נפעל שינוי ביחס ארה"ב כלפי יהודים וערבים מן הקצה אל הקצה; נעשה "חילופי גברא" במשרד החוץ ‏דארה"ב וכו') * מכיון שהקב"ה הראה נסים רבים אלו — הרי"ז הזדמנות לסיים את כל הפעולות ("שלום ‏הגליל") שעוזרות לבטחון יהודי א"י.‏


האזן לשיחה

א. והנה, גודל זכותם של בנ"י מודגשת ביותר בדורנו זה - כי כל יהודי הוא בבחינת "אוד מוצל מאש", היינו, שלאחרי כל הגזירות המבהילות שהיו נשאר מאמין בה' ובתורתו.

ועאכו"כ כאשר מדובר אודות היהודים הנמצאים בארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה" - כמובן בפשטות גודל הזכות להמצא ב"אוירא דארץ ישראל", ועד שענין זה מתבטא גם בנוגע לגשמיות וחומריות הגוף.

ועאכו"כ כאשר מדובר אודות היהודים שמוסרים נפשם וגופם ממש בכל יום כדי להגן על ארץ הקודש וכל הדרים עלי' - שזכותם גדולה ביותר, והם נמצאים במצב הכי נעלה, וכפי שהדבר מתבטא בנסים הגלויים שהקב"ה הראה להם בימים האחרונים, בקשר לפעולות הקשורות עם בטחונה של ארץ ישראל.

ומאחר שהקב"ה הראה נסים גלויים - הרי רצונו של הקב"ה הוא שכאשר מתחילים לעשות דבר טוב, ובפרט פעולה הקשורה עם פיקוח נפשות (בטחונם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש), צריכים להשלים ולסיים את הפעולה לתכליתה.

ב. ובהקדים המענה על השאלה הידועה - שהקב"ה מראה נס רק ע"י צדיק הכי גדול, וא"כ כיצד אומרים שראו נסים גלויים?

והתשובה לדבר - בפשטות:

ישנם עשרות סיפורים בש"ס ומדרשים אודות נסים שנעשו אפילו ע"י "בעלי-חיים", ועאכו"כ ע"י בני אדם, סוג ה"מדבר", וזאת - מבלי הבט על מעמדו ומצבו של זה שעל ידו מחליט הקב"ה לעשות נס לבנ"י!

זאת אומרת: הקב"ה אינו מוגבל כלל בשכלו של בן-אדם, ולכן, כאשר הקב"ה מחליט לעשות נס לבנ"י, יכול הוא להחליט לעשות נס זה אפילו על ידי בעל-חי, או ע"י בן-אדם בכל מעמד ומצב שהוא - כפי שמחליט הקב>"ה על ידי מי להראות את הנס, אפילו אם הדבר לא מוצא חן בעיני בשר ודם!

ומאחר שמצינו בתורה עשרות סיפורים אודות נסים שהראה הקב"ה לאו דוקא ע"י צדיקים גדולים - הרי סיפורי התורה מהווים הוראה נצחית בכל זמן ובכל מקום, שהקב"ה יכול להראות נסים גלויים על ידי מי שהוא רוצה, ללא כל הגבלות בדבר.

ג. ועאכו"כ כאשר מדובר אודות בני אברהם יצחק ויעקב, ובפרט יהודים שעומדים במסירת נפש בפועל ממש כדי להגן על הארץ והדרים עלי' - הרי בודאי שהם ה"כלים" הכי מתאימים שעל ידם יהיו נסים גלויים!

וכפי שהי' לאחרונה - שחיילי "צבא הגנה לישראל" ראו נסים גלויים: בכו"כ מקומות שבאו - ברחו מפניהם, "בשבעה דרכים ינוסו לפניך"!

ומובן בפשטות שח>"ו לומר שנסים גלויים אלו שראו במשך השבועות והימים האחרונים הם מצד "כחי ועוצם ידי" דבשר ודם (אפילו כאשר מדובר אודות יהודי, ויהודי שיש לו מעלות כו') - רחמנא ליצלן מהאי דעתא! אלא ודאי זהו אך ורק כחו ועוצם ידו של הקב>"ה, "בגדול זרועך ידמו כאבן", שרק הוא יכול להראות נסים גלויים (בדוגמת הנסים שראו לאחרונה)!

ד. נוסף לנסים הגלויים שראו אנשי הצבא - ישנם עוד עניני נסים שלא שיערו כלל שכך יהיו פני הדברים:

הוזכר כבר בהזדמנויות קודמות שנשיא ארה"ב נסע ממדינה זו למשך עשרה ימים - שזה הי' נס גלוי והוראה ברורה שישנם עשרה ימים שבהם יכולים לסיים את המבצע דהגנת ובטחון א"י ללא כל לחץ מצד ארה"ב, מאחר שנשיא ארה"ב אינו נמצא במקומו.

ולאחרי זה היו עוד תשעה ימים שבהם נסע "ראש הממשלה" מארץ ישראל לארה"ב - כדי שיוכלו לסיים פעולה זו במשך ימים אלו, ולא תהי' שום טענה נגדו, מאחר שהוא נמצא מעבר לים.

אבל בעוונותינו הרבים, לא ניצלו ימים אלו במילואן, רחמנא ליצלן!

והנה, מאחר שהקב"ה הוא "א-ל רחום וחנון", נותן הוא עדיין אפשרות נוספת לסיים את הפעולה הנ"ל - בהראותו נס גלוי נוסף:

כאשר "ראש הממשלה" בא ל"עיר הבירה" דארה"ב - נפעל שינוי ביחס כלפי היהודים והערבים באופן דמן הקצה אל הקצה: אף א' לא שיער שארה"ב תסכים ותתמוך במצב הקיים עתה, שהרי יום א' לפנ"ז היתה התנגדות גמורה לדבר, ואעפ"כ נפעל שינוי מן הקצה אל הקצה, היינו, לא זו בלבד שלא הפעילו לחץ על ישראל, אלא אדרבה: הוסיפו בעזר ובסיוע לישראל (אע"פ שלע"ע אין מפרסמים זאת)!

ואם תמצי לומר - הרי נסים הנ"ל אינם קטנים יותר מהנסים שראו חיילי "צבא הגנה לישראל"!

ונוסף לזה הי' עוד נס (לא קטן יותר): ה"חילופי גברא" במדינה זו (החלפת שר החוץ דארה"ב) נעשית בעצלתיים - שזוהי הוראה ברורה שיכולים וצריכים לנצל ימים אלו באופן המתאים ללא כל לחץ, כי ישנו תירוץ עבור כל "עמי הארץ" שיש לתת שהות זמן עד ששר החוץ החדש ילמד את התפקיד ויוכל למלא את מקומו של שר החוץ הקודם, והוא צריך לערוך היכרות עם כל הגורמים הקשורים בדבר, ולהתרגל לזה וכו' וכו'.

ומובן, שאין להאריך בענינים אלו, כי הם ענינים שהשתיקה יפה להם!

ה. והנה, מאחר שהקב"ה הראה נסים גלויים בכל הענינים האמורים לעיל - הרי אע"פ שלא ניצלו את ההזדמנויות הקודמות, אעפ"כ, צריכים עכ"פ לנצל את הימים הבאים באופן המתאים, היינו, לסיים את הפעולה שנועדה להבטיח את בטחונם של יהודי ארץ ישראל שיוכלו להיות במעמד ומצב ד"ושכבתם ואין מחריד", כי "חרב לא תעבור בארצכם", אפילו "חרב של שלום" (ע"י חיילי האו"ם - "אוי ואבוי" ל"שלום" שהם מסוגלים להביא!).

וסיום הפעולה הנ"ל תהי' מתוך בטחון אמיתי ובטחון גמור ב"ה' אלקי הצבאות" - שאז יראו נסים גלויים גם מכאן ולהבא, ובדרכי נועם ודרכי שלום, היינו, שלא יהיו זקוקים לענין של מלחמה כלל, כי ע"י יראת הקב"ה אצל כאו"א מישראל, יקויים היעוד "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ומאחר שהם יברחו - לא יהי' צורך במלחמה כלל, ולכל בנ"י יהי' "אור במושבותם", אפילו בחוץ לארץ, ועאכו"כ בארץ הקודש ש"אוירה טהור" וכו'.

וכמדובר כמ"פ שסיום הפעולה הנ"ל היא הדרך היחידה (ע"פ דרך הטבע) כדי להבטיח שעכ"פ מכאן ולהבא יוכלו יהודי ארץ ישראל להיות במעמד ומצב ד"ושכבתם ואין מחריד", גם כאשר נמצאים בסוף זמן הגלות.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM