ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ג

 

תוכן השיחה

בחג-הסוכות, ע"י הקרבת הע' פרים, מודגשת ביותר תלותם של אומות-העולם בבני ישראל * אעפ"כ, ישנם ‏יהודים ש(אמנם בביתם מקיימים מצוות ומתנהגים בתוקף המתאים אך) בבואם לפני הגוי מתנהגים הם ‏היפך הענין והתוקף ד"גאון יעקב" * אומות-העולם מעונינים להתנהג באופן ד"והיו מלכים אומנייך" וכו', אך ‏יהודים אלה, במעשיהם, גורמים ההיפך מכך!‏


האזן לשיחה

האמור לעיל שבחג הסוכות מודגשת ביותר תלותם של אוה"ע בבנ"י, עד שכל קיומם של אוה"ע תלוי בפעולתם ועבודתם של בנ"י (הקרבת שבעים פרים בחג הסוכות) - הרי זה ענין הנוגע ביותר לימינו אלו (ענין שהזמן גרמא):

לא זו בלבד שליהודי אין מה לפחד מאומות העולם, בידעו שהקב"ה נמצא אתו, אלא אדרבה: אומות העולם יודעים גם הם שכל קיומם תלוי בהשפעה שמקבלים מבנ"י (ע"י הקרבת הע' פרים בחג הסוכות).

ועפ"ז מובן באיזה אופן צריכה להיות הנהגת כאו"א מישראל כאשר בא במגע עם "גוי", ולא כאותם יהודים השוכחים - רחמנא ליצלן - אודות "גאון יעקב", ומתבטלים לגמרי בפני הגוי, ומוכנים להתנהג באופן כזה שהגוי אפילו לא הי' מעלה על דעתו שיתנהגו באופן כזה - היפך ממה שהגוי הי' מצפה מהם! ועאכו"כ - היפך דברי ה"שולחן ערוך"!

בחייו הפרטיים יכולה להיות הנהגתו באופן המתאים, אבל כאשר מדובר אודות ההנהגה מחוץ לחייו הפרטיים, כאשר צריך לבוא במגע עם "גוי" - אזי מאבד הוא את ה"גאון יעקב", ומתנהג באופן הפכי מדברי ה"שולחן ערוך", ובאופן שהוא היפך התועלת דשמירת בטחונם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש, ובטחונה של כללות ארץ הקודש, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", ועאכו"כ בחודש תשרי - "רשית השנה", "רשית" אותיות "תשרי", ובחודש תשרי גופא - בחג הסוכות, שאז מאירים כל עניני החג בגלוי ("בכסה ליום חגינו").

ולכן, צריכים לדעת ש"דבר אלקינו יקום לעד", עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל", וכל זה - גם כאשר "עצה" זו באה מיהודי שהנהגתו היא באופן הפכי מההנהגה המתאימה לאדם השייך ל"עם חכם ונבון", והיפך החכמה היא עד כדי כך - שאינו מבחין בין ימינו לשמאלו לראות ולהכיר במאורעות שאירעו אצלו ואצל כלל ישראל ביום זה עצמו ובימים שלפנ"ז, שבהם ראו כו"כ ענינים של השגחה פרטית, מבלי הבט על הענינים שעשו באופן דהיפך החכמה!

וכאמור - "דבר אלקינו יקום לעד", "עוצו עצה ותופר וגו' כי עמנו א-ל", וזאת - אע"פ שנמצאים עדיין בזמן הגלות, ואע"פ שע"י ההנהגה האמורה (להתבטל בפני הגוי) מכניסים את עצמם ואת אלו המושפעים מהם בגלות עמוקה יותר, רחמנא ליצלן, עי"ז שמכניסים אותם בגלות פנימי ובהתבטלות מוחלטת ביחס ל"גוי'שקייט"!

בפיהם מכריזים הם וצועקים שזוהי "אתחלתא דגאולה", ובמעשיהם - הרי הם מרחיקים, רחמנא ליצלן, את ה"אחישנה" דענין הגאולה, עי"ז שעושים מעשים "גלותיים" - היפך התורה והיהדות - בארץ הקודש!

יהודים אלו הם בבחינת "תינוקות שנישבו" בידי היצה"ר - "א-ל זר אשר בקרבך", ובלשון הרמב"ם "יצרו הוא שתקפו", ועד כדי כך - שהוא מאבד לגמרי את רגש הבושה: בחייו הפרטיים הוא מקיים מצוות, וביחד עם זה - באותם ענינים שביכלתו להשפיע על כל הסביבה, הרי הוא מתנהג היפך ה"שולחן ערוך", והיפך התועלת דשמירת בטחונה של ארץ ישראל!

והנה, בעמדנו ב"עת רצון", "זמן שמחתנו", אשר אז נפעלים כל הענינים ע"י ענין השמחה [כידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שכל הענינים הנפעלים בר"ה ע"י קו היראה ("גילו ברעדה"), נפעלים הם ב"זמן שמחתנו" (ובפרט בשמע"צ ושמח"ת) ע"י קו השמחה] - הרי בודאי שיתבטלו כל הענינים הבלתי-רצויים באופן של שמחה, ועד לשמחה באופן שהיא פורצת כל הגדרים.

ומכאן ואילך תהי' הנהגת כאו"א מישראל מתוך "גאון יעקב", בידעו שמלך מלכי המלכים הקב"ה נמצא ביחד עמו, ובהיותו מלך מלכי המלכים, בודאי רוצים כל מלכי אומות העולם למלא את רצונו של מלך מלכי המלכים - "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך".

מלכי אומות העולם רוצים להתנהג באופן ד"והיו מלכים אומנייך", ואין לו ליהודי לבלבל אותם ע"י תחנונים שאינם במקומם ותחנונים שהם היפך האמת (שבלאה"כ אינם מועילים מאומה, לפי שלא מאמינים שאמנם מתכוונים לכך באמת, ולכן, פועל הדבר פעולה הפכית כו')!

וכאשר יהודים עומדים בתוקף ד"גאון יעקב" - אזי מתגלה "גאון יעקב" באופן גלוי לעין כל, ועד שאומות העולם מסייעים לבנ"י בכל עניניהם, גם כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות, וע"ד המסופר בגמרא - "מעשה רב" - אודות א' ממלכי אומות העולם שהי' בשעתו "מושל בכיפה", שהוא הציע את שרותו ליהודי שישב ולמד תורה (לא "פוליטיקאי"), ועד שתיקן את לבושו שיהי' באופן המתאים לכבודו ותפארתו של יהודי - "לכבוד ולתפארת" (כפי שהובא סיפור זה לאחרונה כו"כ פעמים).

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM