ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
תענית אסתר תשמ"ג

 

תוכן השיחה

כל ויתור על שטח מסויים, מביא לקרבנות בבנ"י רחמנא ליצלן, וכפי שרואים במוחש * יודעים מי המחבלים ‏שביצעו את הפיגועים, אך פוחדים לעוצרם, מפני שמחוייבים ל"הסכם השלום", אך האמת היא — שגם ‏הגויים ישמחו כאשר יתפסו ויענישו את המחבלים!!‏


האזן לשיחה

וגם כאשר נמצאים בזמן הגלות צריך להיות הענין ד"שלימות הארץ" במדה האפשרית - כלומר, שאותם חלקים של ארץ ישראל שהקב"ה כבר נתנם לבנ"י באופן נסי - אין מוותרים ח"ו אפילו על "שעל" א' בלבד, מכיון שוויתור כזה הוא היפך התורה, ועד לענין של פיקוח נפש, רחמנא ליצלן!

וכמדובר כמ"פ שכל וויתור על שטח מסויים בסיני - מסכן את בטחונם של בנ"י, ועד שהדברים הגיעו לידי פיקוח נפש ממש - פצועים והרוגים, רחמנא ליצלן!

ידוע ומפורסם לכל שמאז שהחזירו את "ימית" - חודרים "מחבלים" לתוך גבולותי' של ארץ ישראל, על ידי "דרכונים", כאשר הם מצויידים בכלי-נשק, ושם מתחברים הם אל ה"מחבלים" שנמצאים בארץ ישראל, ועושים "מעשי תעתועים", עד לפציעת והריגת יהודים, רחמנא ליצלן, ה' יקום דמם!

ויתירה מזו: זה כבר משך זמן שה"מוסד" מסר את שמותיהם של ה"מחבלים", את מספרי ה"דרכונים" שלהם, ולמרות שיודעים מי הם ומה מעשיהם - מפחדים לעשות להם דבר, מכיון שחתמו על החוזה האומלל ד"קעמפ-דייוויד", שבו התחייבו להכניס לארץ ישראל כל מי שיש בידו "דרכון"! - האם מחוייב אתה להכניס "רוצח"?!

וכך הולך הדבר ונמשך כו"כ חדשים, ולמרות שמאחורי הקלעים מדברים ומבקשים לעצור תופעה זו - מפחדים לעשות משהו, ולכן נמשכים אותם "מעשי תעתועים", המביאים לידי קרבנות נוספים!

וטעם הדבר - מפחדים "מה יאמרו הגוים"! - אפילו הגוים ישמחו כאשר יתפסו את ה"מחבלים" ויענישו אותם, ובודאי שישמחו כאשר יפסיקו לתת להם מעבר חופשי!

וכאמור - הדברים ידועים ומפורסמים כו', אלא שניתנה הוראה שלא לדבר ברבים על נושא זה, כדי שלא להפחיד, וכיו"ב!

כאשר מדובר אודות נושא הכרוך עם פיקוח נפש של יהודי א' בלבד - אסור לשתוק, וצריכים להשתדל בכל הדרכים האפשריות שמכאן ולהבא יפסק הדבר! וגם - לתבוע שיפרסמו ויודיעו מהו הטעם שלא נעשה דבר בקשר ל"מחבלים" הנ"ל, למרות שידעו אודות קיומם ומעשיהם!

מקימים "ועדת חקירה" בקשר לענינים שכולם יודעים שאין זה אשמתם של יהודים כלל (מלבד ענין של שתיקה כו'), ולעומת זאת - מדובר כאן אודות דבר הידוע וברור לכל, ולא רק פעם א', כי אם כמה פעמים, ותוצאות הדבר ברורים גם הם - קרבנות נוספים מבנ"י, שכל א' מהם הוא "עולם מלא", ואעפ"כ, לא עושים מאומה!

ויה"ר שהדיבור וה"רעש" אודות ענין זה יעזור עכ"פ מכאן ולהבא [אע"פ שהתעוררות זו באה מחוץ-לארץ, ואע"פ שישנם כאלו שמאיזה סיבה שתהי' - היפך אהבת ישראל - אינם רוצים להתחשב בדברים אלו, וסבורים שצריכים להלחם נגד כו', אפילו כאשר הדבר כרוך בקרבנות של נפשות מבנ"י, רחמנא ליצלן, או כאשר מדובר אודות רישום של גוי ליהודי ע"י גיור שלא כהלכה, שזהו ענין הקשור עם היפך החיים אצל הגוי, מכיון שגוי שלמד תורה הרי זה היפך חיותו כו'], ומכאן ולהבא לא יצטרכו עוד לדבר על ענינים כגון דא.

ומכיון שנמצאים ב"עת רצון" - בודאי לא יזיקו ח"ו דברים אלו לאף א', כי אם שהדברים יפעלו את פעולתם הטובה - לשנות את המצב ולהעמידו על תיקונו. ובלשון הגמרא: "מצטרף לטובה כו'".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM