ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
כ"ה אייר, לנשי ובנות חב"ד,תשמ"ג

 

תוכן השיחה

אין שום חשיבות להחלטה [מסירת שטחי ארץ ישראל] שאושרה ע"י 120 אנשים (חברי-כנסת) למול 13 ‏מליון יהודים שסבורים להיפך! * כשיתנהגו ע"פ תורה — "אם בחוקותי תלכו" — אזי יהי' "ונתתי שלום ‏בארץ".‏


האזן לשיחה

א. ובפרט בנוגע לארץ ישראל - "ונתתי שלום בארץ" הידועה>, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", השייכת לכאו"א מישראל (אפילו ילד קטן) בכל מקום שהוא, כפי שקובעת "תורת אמת".

ומכיון שכן - פשיטא שאין רשות לאף א' לתת לגוי שטחים מארץ ישראל [ועאכו"כ כאשר שטחים אלו ניתנו לבנ"י ע"י הקב"ה באופן של נסים גלויים], מבלי לקבל רשות על כך מכל אחד ואחת מבנ"י בכל מקום שהוא - 13 מליון יהודים כן ירבו!

ולא יועילו כאן שום טענות של "דמוקרטי-ה", וכיו"ב, כלומר, מכיון שנתקבלה החלטה [להחזיר אי-אלו שטחים] ע"י מספר מצומצם של אנשים, והחלטה זו אושרה ברוב קולות של 120 אנשים [שביניהם ישנם גם גוים!...], לכן צריכים להתנהג ע"פ החלטה זו, כי - איזה חשיבות יש להחלטה שאושרה ע"י 120 אנשים ביחס לחוות-דעתם הברורה של 13 מליון יהודים [שהם ה"בעלי-בתים" האמיתיים של כל ארץ ישראל], שאומרים בפירוש שארץ ישראל היא "נחלת עולם" שניתנה ע"י "אלקי עולם" ל"עם עולם" שמתנהגים ע"פ הוראותי' של "תורת עולם"!

אדרבה: דמוקרטי-ה מחייבת שאסור לקחת שטח של אדם מסויים ללא רשותו - זהו ענין של גזל!... ולא רק גזל היחיד, אלא גזל הרבים - גזילה מ-13 מליון יהודים!... ובפרט שהאיסור דגזל הוא א' מז' המצוות דב"נ, שבזה חייבים "כל באי העולם".

וענין זה יכולים להסביר גם לאינם-יהודים שבין אותם 120 אנשים - שבחג השבועות נתן הקב"ה לבנ"י את התורה, וצוה עליהם לכוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, כפס"ד הרמב"ם.

הנהגה באופן של גזילה - הוא היפך האמת, נגד הצדק והיושר, ובעיקר - היפך התורה והיפך רצון הקב"ה! ובפרט כאשר מדובר אודות גזילה מ-13 מליון יהודים, ובריש גלי - הנהגה כזו לא היתה ולא תהי' לעולם!

ו"דבר אלקינו יקום לעולם", היינו, שבודאי יקיים הקב"ה את הבטחתו "ונתתי שלום בארץ", ובאופן של דרכי נועם ודרכי שלום,

ובוודאי יתן הקב"ה רב טוב לכל יהודי, בכל המצטרך, ולכל לראש - להיות גאה ביהדותו, בידעו ש"נפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה", "אתה בחרתנו מכל העמים", ולעם הנבחר נתן הקב"ה את הארץ הנבחרת, ארץ ישראל, ובאופן ד"ונתתי שלום בארץג".

ב. וכאמור לעיל - כל זה נפעל עי"ז שיהודי מתנהג באופן ד"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", כלומר, אע"פ שענין השלום נפעל ע"י הקב>"ה, כדיוק הלשון "ונתתי שלום בארץ" - הרי ענין זה נפעל לאחרי שבנ"י מצדם הם מתנהגים באופן ד"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו גו'",

החל מקיום המצוה העיקרית "ואהבת לרעך כמוך", שזהו "כלל גדול בתורה", ענין האהבה והשלום בין אדם לחבירו, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שהענין דאהבת ישראל צריך להיות אפילו ביחס ליהודי הנמצא בקצה העולם, אף שמעולם לא ראהו, וכאשר יש לו הזדמנות לעשות טובה ליהודי זה, טובה גשמית או רוחנית - הרי הוא עושה זאת מתוך שמחה וטוב לבב, שעי"ז נפעל כללות הענין דאהבת ישראל, עד לאחדות ישראל - "ויחן" לשון יחיד, "כאיש אחד בלב אחד", שזוהי ההכנה המתאימה לקבלת התורה,

וכאשר ישנו ענין השלום אצל כללות ישראל [נוסף על ענין השלום בביתו של כל יהודי, "שלמא דביתא", ולפנ"ז - ענין השלום אצל כל יהודי בפ"ע, שלום בין היצ"ט ליצה"ר, "שלמא דארעא"] - אזי נפעל ענין השלום בעולם כולו, "שלמא בעלמא", ובמיוחד - "ונתתי שלום בארץ", בארץ ישראל.

וכל זה נפעל כבר בימי הגלות האחרונים, באופן ש"לכל בני ישראל הי' אור במושבותם", ותיכף ומיד זוכים לצאת מן הגלות, "יפקון מן גלותא ברחמי'" - שאז תהי' השלימות המשולשת: שלימות העם, שלימות התורה ושלימות הארץ - בתכלית השלימות, ע"י הקב"ה ששמו שלום, בביאת משיח צדקנו, שבימיו יהי' תכלית השלימות דענין השלום [כפי שהי' בזמנו של שלמה המלך, שעליו נאמר "שלום ושקט אתן על ישראל בימיו"], במהרה בימינו ממש.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM