ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
ליל ערב חג השבועות תשמ"ג

 

תוכן השיחה

כאשר הקב"ה אינו רוצה שימסרו שטחים לידי הגויים, הנה גם כשעומדים לפני הגוי כ"עני בפתח", הרי הוא ‏נותן "סטירת לחי" ואינו מעונין לקבל שטחים אלו! * "ציבור אינו מת" ולכן כל שטחי ארץ ישראל שייכים לכל ‏אחד-ואחד מבני ישראל, ואף א' לא יכול לעשות בהם כטוב בעיניו!‏


האזן לשיחה

א. ויה"ר שע"י כל הענינים האמורים, שכללותם - "בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", נזכה בקרוב ממש לקיום כל הברכות האמורות בפרשה.

ולכל לראש - הברכה "ונתתי שלום בארץ", שלום אמיתי, המיוסד על קיום התורה ומצוותי', שאז קובעת "תורת אמת" שזהו שלום אמיתי, שלום שניתן ע"י הקב>"ה, כדיוק הלשון: "ונתתי שלום בארץ".

ופשיטא שאין להאחז ב"שלום" שמציעים אלו שמנגדים לה' ולתורתו, רחמנא ליצלן, היפך הענין ד"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", מכיון שהנהגתם היא היפך פס"ד השו"ע בהלכות שבת (סשכ"ט) שאסור לתת לגוים חלקים משטחים שבהם גרים בנ"י!

ובודאי תהי' ההנהגה באופן ד"ואולך אתכם קוממיות" - עמידה בקומה זקופה, מבלי להתפעל מדבריו של ה"א-ל זר אשר בקרבך", ה"גוי" שנמצא בלבו של כל יהודי - שהרי הקב"ה בראו באופן שיש בלבו גם חלל הימני (מקום משכן היצ"ט) וגם חלל השמאלי (מקום משכן היצה"ר), אלא שענין זה הוא מתוך כוונה להפוך את היצה"ר לקדושה, שיהי' הענין ד"אחריך נרוצה" - לשן רבים, הן הנה"א והן הנה"ב. ולכן, פשיטא שיהודי אינו מתפעל מדבריו של ה"א-ל זר אשר בקרבך", ובודאי שאינו רץ אחרי מישהו ש"מגלה פנים בתורה שלא כהלכה" - אולי ימצא הנ"ל איזה "תירוץ" עבורו שיוכל לשמוע בקולו של היצה"ר!

וכל התחבולות והמזימות והמחשבות של אלו שמתנהגים היפך השו"ע - בודאי שלא יבואו לידי פועל, כי "עוצו עצה ותופר גו'".

ואפילו אם יהיו יהודים ש"יתעקשו" לתת לגוים חלקים מא"י - הרי מכיון ש"דבר אלקינו יקום לעולם", יעשה הקב"ה שהגוי לא ירצה לקבלם!

וכבר הי' לעולמים בעבר: כאשר שלחו משלחות של שרים וכו', ועמדו בפני הגוי כ"עני בפתח", וביקשו ממנו שיקח חלקים משטחי א"י - בא הגוי וירק בפניהם ונתן להם "סטירת-לחי", באמרו שאינו רוצה לקחת שטחים אלו, וכך חזרו הם כלעומת שבאו, בפחי-נפש, ומתוך רגש של בושה - שהתביישו לספר כיצד זרקו אותם!...

הגוי - אינו משנה את תפקידו, ולכן, כאשר הקב"ה לא רוצה ששטחים אלו יבואו לידיו של הגוי, הנה גם כאשר באים יהודים ומציעים לתת שטחים אלו לגוי - הרי הגוי אינו מוכן לקבלם! - הוא אמנם מלביש זאת בטענה שכלית (שאינו מסתפק בשטחים אלו, מכיון שרוצה את הכל, וכיו"ב), אבל הסיבה האמיתית לסירובו לקבל את השטחים היא - מפני ש"מזלי' חזי" שענין זה הוא היפך רצונו של הקב"ה!

וכאמור - למרות שכבר הי' לעולמים מצב כזה, ולא רק פעם א', אלא כמה פעמים, וכבר ראו את כל מה שנגרם כתוצאה מכך - קרבנות רבים, רחמנא ליצלן, שכל א' מהם הוא "עולם מלא" - אעפ"כ, אין הדבר מרתיע אותם להמשיך להתנהג בדרך זו!...

ויה"ר שבעמדנו בערב חג השבועות - "יערה עליהם רוח ממרום", ומכאן ולהבא יתחילו לעמוד בתוקף ובגאון יהודי, בקומה זקופה, בכל הקשור להנהגה ע"פ הוראות התורה.

לא כדאי להתנהג היפך התורה, לרוץ אחרי הגוי ולהתחנן לפניו ש"יסכים" לקחת חלקים משטחי ארץ ישראל - כאשר פעולה זו לא תועיל מאומה, ואדרבה: הם עוד יספגו ממנו עלבונות ובזיונות רבים, כפי שכבר הי' בעבר!

ומכאן ולהבא יתנהגו ע"פ הוראות התורה, כלומר, שעומדים "קוממיות", בקומה זקופה, בכל הקשור לעניני יהדות, הן בנוגע לחייו הפרטיים של כאו"א מישראל, וביתר שאת ויתר עוז - כאשר מדובר אודות ענינים כלליים השייכים לכו"כ מבנ"י, ובפשטות: כאשר מדברים עם גוי - צריכים לומר לו שארץ ישראל ניתנה באופן של "נחלת עולם" ל"עם עולם" - "היום הזה נהיית לעם", בעת קבלת התורה בהר סיני, ומאז והלאה - הרי "ציבור אינו מת", עד סוף כל הדורות, ולכן, כל שטח ושעל בארץ ישראל שייך לכל יהודי עד סוף כל הדורות, ללא כל חילוק אם הוא גר בארץ ישראל או במקום אחר, אם הוא בדור זה או בדור אחר, ולכן, אף א' אינו יכול לנהוג "מעשה בעלות" בשטחי ארץ ישראל, מכיון שהם שייכים לכל יהודי באשר הוא, עד סוף כל הדורות!

וכאשר מדברים עם הגוי בתוקף המתאים - אזי זוכים לקבל יחס של כבוד אמיתי, "מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך", היינו, שהם בעצמם פונים ומבקשים לסייע לבנ"י בכל עניניהם, ועד שהם מחשיבים זאת לענין של כבוד עבורם!

ב. ויה"ר שכל זה יהי' בחסד וברחמים, ובטוב הנראה והנגלה, בדרכי נועם ודרכי שלום, כפס"ד הרמב"ם: "התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום",

ועד שזוכים לשלום ושלימות בכל הענינים - שלימות התורה ומצוותי', שלימות העם, ושלימות הארץ, ומתוך שמחה וטוב לבב.

וכולם יחדיו באים לארצנו הקדושה, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", לירושלים עיר הקודש ולבית המקדש השלישי, במהרה בימינו ממש, ובאופן ד"ארו עם ענני שמיא".

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM