ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
א' דר"ח אלול תשד"מ

 

תוכן השיחה

שלושת השלמויות — שלימות העם, שלימות התורה ושלימות הארץ — תלויים זה-בזה, שהחל משלימות ‏העם — אהבת ישראל ושלימות התורה מגיעים לשלימות הארץ — ארץ טובה ורחבה!‏


האזן לשיחה

והרי כל ענינים אלו נעשים עי"ז שכל בנ"י - החל מילדי ישראל - נמצאים במעמד ומצב של אחדות, אהבת ישראל ואחדות ישראל, ובפשטות - "שלימות העם", וכולם יחדיו חדורים עם עניני יהדות, תורה ומצוותי' - "שלימות התורה".

ועי"ז ממהרים יותר את "שלימות הארץ" - שלימותה של ארץ ישראל שלא יוכלו לפגוע בחלק הכי קטן (אפילו פירור אחד) שבה, וזאת - לא מיבעי בעניני יהדות, אלא אפילו בענינים גשמיים, וטעם הדבר - מכיון שזוהי "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה", היינו, לא רק ב"ראש השנה" או ערב ראש השנה, לא רק בימים נוראים, שבתות וימים טובים ומועדים, אלא בכל יום ובכל רגע במשל כל השנה כולה - רואים בגלוי שכל ארץ ישראל חדורה בגילוי אלקות, "עיני ה' אלקיך בה", ועד כדי כך, שאפילו אינם>-יהודים רואים זאת בגלוי, ולכן, לא זו בלבד שאינם פוגעים ח"ו בארץ ישראל, אלא אדרבה - הם מגינים על ארץ ישראל מפני ענינים בלתי-רצויים.

וכל זה נפעל כבר בימי הגלות האחרונים, ובפשטות - אשר כבר בימים אלו נעשית ארץ ישראל "ארץ טובה ורחבה", בטוב הנראה והנגלה,

וכאשר נמצאים ביחד עם המלך בשדה - מתכוננים לקבל ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה,

ומתוך רגש של וודאות ובטחון בהמשכת ברכותיו של הקב"ה - מוסיפים בכל עניני יהדות, לימוד התורה וקיום המצוות, ובמהרה בימינו ממש זוכים לשלימות הארץ, עד לשלימות באופן של הרחבה - "כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך", וכאמור - עוד בימי הגלות האחרונים,

ובאופן שכל היהודים הנמצאים בארץ הקודש מתאחדים יחדיו, שלימות העם,

- שהרי אסור לעשות חילוק בין יהודי ליהודי, שכן, לאיזו "מפלגה" שהוא רק משתייך, הרי מציאותו של כאו"א מישראל היא - "חלק אלקה ממעל ממש", ונגד הקב>"ה - לא יוכל אף א' לעמוד! -

ומכיון ששייכים ל"עם חכם ונבון" - הרי בודאי שמשתדלים מיד למלא את רצונו של הקב"ה, שלימות התורה, ועושים זאת מתוך שמחה וטוב לבב.

ועי"ז ממהרים את קיום היעוד "קץ שם לחושך" - ש"בשעתא חדא וברגעא חדא" נעשה קץ וסוף לגלות, ותיכף ומיד - "קהל גדול ישובו הנה", היינו, שכל בנ"י, "כאיש אחד חברים", באים יחדיו לארץ ישראל, ארץ אחת, ושם גופא - לירושלים עיר הקודש, "קרית מלך רב", ושם גופא - להר הבית, "הר ה'", ושם גופא - לבית המקדש, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", שיבנה במהרה בימינו ממש.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM