ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
פורים תשמ"ה

 

תוכן השיחה

מאז נחתם הסכם "קעמפ-דיוויד" באו רק צרות לעם ישראל באופן ד"החילות לנפול לפניו" ר"ל! * הנפילה ‏ממשיכה ביתר שאת — שבמקום לסיים את המבצע ד"שלום הגליל", עיכבו בלבנון את אנשי הצבא, ‏וגורמים לעוד ועוד קרבנות ובזיונות!!‏


האזן לשיחה

א. הפלא עוד יותר גדול בנוגע למדינת מצרים, שאודותה אמרו חז"ל "כל המלכויות (וגלויות) נקראות ע"ש מצרים ע"ש שהם מצירות לישראל".

וככה הוא המצב - עד לזמננו עתה - כידוע לכל הצרות שסבלו בנ"י ממדינת מצרים, עד לצרה הכי אחרונה שקורים לה החוזה ד"קעמפ-דייוויד" - שמאז החלה הנהגה ד"החילות לנפול לפניו" ר"ל:

בתחילה החזירו למצרים חלקים מסני, אח"כ - שדות הנפט, עד שהכריחו את הצבא הישראלי לגרש את היהודים מעיר ימית!

וזה - לאחרי שתושבי ימית הובטחו "חגיגית" שישארו שם לעד ולעולמי עולמים, והשקעו שם "שווייס און בלוט" (דם ויזע), כסף וזמן כו', והעיקר - התושבים השקיעו בה אמונתם בקדושת ארץ ישראל וקדושת כל הענינים הקשורים בזה -

ואיש זה עצמו שנתן הבטחה האמורה - חזר והורה שיעזבו את "ימית" וציוה על הצבא היהודי לגרשם בפועל, בטענה, שמוכרחים... "היטן אַ וואָרט"!

ב. וכך נמשכת הירידה בכיוון זה - "החילות לנפול לפניו" - ויתור אחר ויתור; ועד כדי כך הגיע מצב הדברים, שעל ידי הנהגה כזו מעמידים נפשות עם ישראל (שאפילו "נפש אחת" הרי "עולם מלא") בסכנה ממש.

וכפי שקרה במלחמת לבנון, שלפי דעת כל המומחים בעניני צבא - הן דבנ"י והן (ועוד יותר) דאינם-יהודים - אם היו נכנסים לשם על מנת לסיים המבצע תיכף ומיד, אפשר הי' לסיימו במשך ימים אחדים (ועתה כבר מודים הכל בכך),

[ובפרט שנשיא ארה"ב נסע אז מחוץ למדינה ושהה שם כמה ימים, שנתן אפשרות לבצע הענין מבלי לחצים מארה"ב, שכן הי' לנשיא ארה"ב תירוץ מוכן על אי-לחצו בכך שנמצא מעבר לים].

ויתירה מזו: דיעה זו הושמעה גם מפי שר (שבעבר הי' איש צבא), בהדגישו אמנם, שדיעתו זאת היא רק ע"פ שיקולים צבאיים, אבל למסקנא, היות וגם הוא "פוליטיקאי" - ואצלו אין למעלה מפוליטיקה... - הנה מצד שיקולים פוליטיים אין לסיים המבצע!

[הכל יודעים שפוליטיקה מוריד לשאול תחתית ר"ל, אמנם - טוען הוא - מאחר שאין דבר למטה ממנו, הרי זה גופא ראי' שאין לך דבר יותר גדול שמוכרחים להתחשב עמו...].

- ע"פ הלכה, כאשר יש שאלה בענין השייך לצבא, יש להתנהג ע"פ הוראתם של המומחים לעניני צבא. אולם, תנאי עיקרי בדבר - שדעתו מבוססת רק על שיקולים צבאיים טהורים (שזוהי המומחיות שלו), שאז ע"פ הלכה יש חזקה דאין אומן מרעה אומנתו; משא"כ כאשר מחווה דעתו ע"פ שיקולים פוליטיים - ועאכו"כ אם לקח שוחד (ובפרט אם הבטיחו לו בגדי-שרד השוים כמה אלפי דולר... או כסא של שר (שעי"ז תהי' לו האפשרות לוותר על עוד ענינים כו') וכיו"ב) - אין לו שום סמכות ע"פ הלכה -

ור"ל נתקבלה דעתו, ותמורת זה שמבצע זה הי' יכול להסתיים במשך ימים אחדים ממש (לא היו צריכים אפילו בכל עשר האצבעות למנות מספר הימים - גם אצבעות יד אחת היו מספיקים...) - נצטוו אנשי הצבא היהודי להשאר על עמדם מבלי לתקוף את האויב ולא לסיים מלאכתם ("את אשר החלו לעשות"), וע"י כך נפלו ר"ל מאות קרבנות (בהוספה על הפצועים)!

ועוד זאת - שלאחרי כל זה לא נפעל מאומה והוצרכו לעזוב את המקום עם בזיונות!

ואין להאריך בדבר המצער עד כדי הבהלה ממש. ובכלל אין כאן המקום לדבר שלא בטובתם של ישראל, ורק מזכירים זאת בקיצור, אולי יועילו הדברים מכאן ולהבא.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM