ב"ה
שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש
בענין שלימות הארץ

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM

להדפסה  תגובות  

 
מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו

 

תוכן השיחה

ההנהגה בארץ הקודש היא היפך ממש מ"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" — שבכל פעם ‏שמנצחים וכובשים שטחים מחזירים אותם מיד!! * שכ"ז שהחזירו שטחים הן במלחמת ששת-הימים, והן ‏בהסכמי "קעמפ-דיוויד" — זהו רק מפני שרוצים לזכות ב"פרס נובל לשלום"! * הפלא הוא: שאנשים ‏שבמשך ארבעים שנה היתה ידועה דעתם בקשר לבטחון הארץ — שינו דעתם מן הקצה אל הקצה * ‏המנהיגים סבורים שמאז "הסכם-השלום" הערבים רק יעריצו את ישראל — אך ההיפך הוא הנכון, שפעם ‏היו "רועדים" מחייל ישראלי, אך מאז חתימת ההסכמים, השתנה המצב מן הקצה אל הקצה! * ובכדי לעורר ‏רושם גדול בחרו להפציץ בסיסים בטוניס שרחוקה מארץ ישראל (בה חיים אלפי אחינו בנ"י שמקבלים שם ‏יחס הכי נפלא) ולא את מצרים, סוריה, ירדן וכדו' ששונאות וגובלות בארץ ישראל! * ה"עצה" שלא ידעו ‏ממחדליהם — צנזור הידיעות על פגיעה ביהודים! * ה"המצאה" החדשה של ה"מוח היהודי" כיצד להרתיע ‏את המחבלים: (לא תפיסתם או משטר חזק וכדו', אלא) הגברת גל הפיגועים כנגד החיילים, עד שלערביי ‏יהודה ושומרון יימאס מהמחבלים! * הצרה היא: שממשיכים להתנהג באותה שיטה! * ועוד מעלים זאת ‏ב"הצבעה" דמוקרטית, אך הבעי', שמכריחים חברי מפלגה להצביע היפך מצפונם, שזהו מצב גרוע יותר ‏מרוסיה הסובייטית! * שאם "דיקטטורא" זו נקראת "דמוקרטיא" — לא פלא ש"פיסת נייר" נקראת שלום! * ‏ה"חלום" מכל הדיבורים הנ"ל הוא — שלכל-הפחות יוסיפו שמירה על ירושלים, חברון וכדו'!‏


האזן לשיחהא. בהמשך להאמור - הרי כאן המקום להזכיר גם אודות המצב בארץ הקודש:

התחלת פירוש רש"י על התורה היא, כאמור, "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", תוך כדי שלילת טענת אוה"ע כו', מכיון ש"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

אמנם, לדאבוננו, הרי אופן ההנהגה בארת הקודש הוא להיפך ממש: לאחרי כל נצחון שהקב"ה הנחיל ל"צבא הגנה לישראל", בנתנו להם שטחים של ארץ ישראל מתוך נסים גלויים - מיהרו ה"פוליטיקאים" לשלוח "שליחים" להודיע להכריז על נכונותם ורצונם להחזיר לגוים את שטחי ארץ ישראל שנתן הקב"ה לבנ"י.

ב. כך נהגו מיד לאחרי הנצחון במלחמת ששת הימים, ששלחו "משלחת" לוושינגטון להודיע שמוכנים להחזיר את הכל (מלבד ירושלים העתיקה, ועוד כמה ענינים דוגמת זה) - בה בשעה שבאותו זמן לא הי' מי שיעלה על דעתו אפשרות כזו! ה"נס>" הי', איפוא, שהערבים לא הסכימו לקחת מה שרצו לתת להם!

בתקופה שלאח"ז - נסעו שוב (הם עצמם, או תלמידיהם שהלכות באותה שיטה) וחתמו על "הסכמי קעמפ-דייוויד", שבהם התחייבו להחזיר את כל השטחים כו'.

ומה קיבלו עבור כל זה - "פיסת נייר>", אלא, שעל "פיסת נייר" זו תתנוסס המילה "שלום>"... שכן, עי"ז יזכה לכבוד והערצה בעיני כל העמים, ולא עוד, אלא שיזכה לקבל "פרס נובל לשלום"...

"נובל" - שעל שמו נותנים פרסים אלו - הי' גוי שייצר לעולם כולו עניני השחתה>, הרס וחורבן, עבור כל המלחמות שבהם נהרגו מאות אלפי אנשים!... אמנם, מאיזו סיבה שתהי', זכה שגם חלק מכספו - כסף שהרויח מייצור כלי משחית - הוקדש לקרן שממנה נותנים פרסים עבור ענינים טובים, חידוש בחכמת הרפואה, חידוש בהנהגה של שלום, וכיו"ב.

ובכן, לקבל פרס זה - כדאי איפוא להעמיד בסכנה של פקו"נ ממש את כל העם היושב בציון!

כיום מודים כבר כולם שהסכמי "קעמפ-דייוויד" גרמו צרות>-צרורות - הן מבחינה בטחונית, והן מבחינה כלכלית:

החזרת שטחים איסטרטגיים המהווים ערובה לבטחונה של ישראל, שפירוק הישובים בחבל ימית, החזרת בארות הנפט,

שבכך החריבו במו ידיהם את מצבה הכלכלי של המדינה כולה - שכן, כדי להשיג מעט נפט, מיצרך הכי חיוני שאי-אפשר להתקיים בלעדו בחיי היום-יום, זקוקים לחסדיו של המצרי, למצאו במצב-רוח טוב, שיסכים למכור מהנפט שהחזירו לו, ולהזהר שלא יהי' "ברוגז" - מכיון שאז יחזיר את ה"שגריר" שלו, ולא ירצה לדבר עמהם כלל, ואז יצטרכו להשיג חבית נפט מ . . דרום-אמריקה! - בה בשעה שבארות הנפט היו ברשותם של ישראל!

אף אחד - לא בוושינגטון, לא בירדן ולא במצרים - לא העלה על דעתו, אפילו בחלום... שיסכימו לוותר ולהוציא מידם כל זה - דבר הכי מופרך שאין לו שום הסברה בשכל אנושי, לא רק שכל אלקי, אלא אפילו שכל דנפש הבהמית!

אלו שחתמו על הסכם זה - הוצרכו להתחרט ולחזור בהם משיטתם בכל הקשור לבטחון הארץ, שיטה שהלכו בה במשך 40 שנה! ומדוע עשו זאת - מפני שלא יכלו לעמוד בלחץ, לחץ כזה שלא הי' אלא מן השפה ולחוץ, שכן, "קרטר" בעצמו לא האמין שיש אפשרות שיסכימו לחתום על הסכם כזה, וכל מה שלחץ, לא הי' אלא כדי לצאת י"ח דרישת ה"סטייט-דעפאַרטמענט" וכיו"ב.

ולאחרי כל זה, כאשר רואים שחתימת "הסכם שלום" הביאה לידי "בכי' לדורות>" - ממשיכים ללכת באותה הדרך גם בנוגע לירדן, עי"ז שיוצאים בהכרזה שמוכנים להחזיר את יהודה ושומרון, כדי שיכימו לחתום על "פיסת נייר" שעלי' תתנוסס המלה "שלום"!

יתירה מזה:

בנוגע לחתימת "הסכם שלום" - איבדו כבר את התקווה, אבל אעפ"כ, ממשיכים "להתחנן" שיסכים לכל הפחות שיכתבו ששני הצדדים מסכימים להפגש יחדיו מסביב ל"שולחן עגול"...

ולא עוד, אלא אפילו לאחרי שהצד השני ביטל את הבטחתו להסכים ל"פגישה" בלבד (מצד הלחץ שהפעילו עליו שאר הערבים, וביניהם, גם ערבים שגרים ביהודה ושומרון) - "לא מתייאשים", אלא יוצאים בהצהרה גלוי': ידעו כל העמים שאי-ההסכמה לפגישה לשלום אינה אלא מצד השני, אבל היהודים מצדם, להיותם "עם חכם ונבון", אוהבי שלום ורודפי שלום, מוכנים ומזומנים בכל עת ובכל שעה, שכאשר הצד השני יראה "חסד גדול>" ויודיע שמסכים לפגישה - מוכנים לנסוע לאיזה מקום שירצה הצד השני ובאיזה זמן שירצה כו', כדי לדון על איזה ענין שירצה, ללא כל תנאים מוקדמים!

ג. שיטתם היא - שבדרך זו מעוררים רגש של "כבוד" ו"הערצה"... ליהודים אוהבי השלום בעיני כל העמים - "מלבד".. הערבים עצמם, אשר, כל וויתור וכל התחנפות, מחזקת ומעודדת אותם, וכתוצאה מזה - מוסיפים בפעולות של חבלה בכל רחבי ארץ ישראל>!<br>
בתקופה האחרונה שומעים על מקרים רבים של חבלה בהם נהרגו כו"כ מישראל, אזרחים או חיילים - בירושלים העתיקה, בחברון, בשכם ובראמאלה!

ה"תירוץ" שמשמיעים על כך הוא - שאין זה אלא "מקרה" בעלמא: חייל שהי' צריך לנסוע ממקום למקום, עצר "טרמפ", ו"במקרה" ישב במכונית . . מחבל שהתנפל עליו והרגו!

פרצה שריפה מסתורית באוהל של חיילים, שבה ניספו, רחמא ליצלן, שמונה חיילים, ונפצעו עוד כמה - גם זה אינו אלא "מקרה" בעלמא...

אבל, "מקרים" אלו הפכו ל"מעשים שבכל יום", רחמנא ליצלן!

כיצד עולה בדעתו של מישהו להטעות את העולם כולו - בחשבו ש"עולם גולם"... - שהריגת עשרות יהודים ברחבי יהודה ושומרון אינה אלא "מקרה" בעלמא?!

אפילו כשקורה דבר כזה פעם אחת בלבד, אין להתייחס לכך כ"נקרה נקרית", כי אם, לחקור ולדרוש ולמצוא את סיבת הדבר; ועאכו"כ כאשר "מקרים" אלו הפכו ל"מעשים שבכל יום"!

מעובדה אחת ויחידה - מתעלמים לגמרי:

מדוע בתקופה שלפני "קעמפ-דייוויד" רעדו מחייל ישראלי, ואילו כיום - המצב הוא להיפך ממש, שחייל יהודי עם נשק, שמהלך ברחובותי' של ירושלים, חברון, או אפילו תל>-אביב - אינו בטוחו שלא יבוא ערבי מאחוריו, יתנפל עליו, ויעשה לו, רחמנא ליצלן, מה שעשה בעבר!!

מה שהשתנה בינתיים הוא - "הסכם השלום" עם מצרים, וההכרזה שמוכנים להחזיר גם את יהודה ושומרון תמורת אותו "הסכם שלום"!

ד. אותם מנהיגים שהולכים בשיטה זו מכירים גם הם ב"מחדל>" - בלשונם - השורר כיום במצב הבטחוני, וכדי לכפר עליו - החליטו על פעולה שתעורר רושם גדול בעולם כולו: התקפה צבאית על בסיסי מחבלים ב . . תוניס!

מדינה שנמצאת במרחק מאות מילין מארץ ישראל, שבה גרים כמה אלפים מאחינו בנ"י, שקיבלו שם יחס הכי טוב - במדינה זו בחרו לעריכת פעולה צבאית, תוך כדי סיכון חייהם של הטייסים שהשתתפו בפעולה זו, אשר, המטרה של הרגת מספר מסויים של מחבלים הנמצאים בריחוק מקום, אינה בערך כלל לגודל הסכנה שבפעולה זו, שרק מצד הנס שהראה הקב"ה, חזרו מפעולה זו בשלום.

במדינה זו, כאמור, בחרו לערוך התקפה צבאית - לא בסורי', בירדן או במצרים, מדינות השוכנות בגבולה של ארץ ישראל, ובהן נמצאים שונאים גלויים, שאינם שומרים את שנאתם "בסוד"...

הטענה הרשמית היא, כביכול, שמומחים צבאיים החליטו שאין הגיון בפעולה צבאית בירדן וכיו"ב, מפני ששם עומדים בכוננות לקראת אפשרות כזו; משא"כ בתוניס - הרי אף א' לא יעלה על דעתו שיעשו "שגעון" כזה ללא כל תועלת!

לאמיתו של דבר, ידעו גם הם שפעולה זו אינה מהוה תשובה ופתרון למצב הבטחוני, כוונתם לא היתה, איפוא, אלא לערוך פעולה שתעורר רושם גדול (מבלי להתחשב בכך שעי"ז מסגירים סודות צבאיים לאויב כו'), ובינתיים, ישכחו אודות ה"מחדל" במצב הבטחוני ברחבי ארץ ישראל.

ה. "עצה" נוספת יש להם - שלא לפרסם מקרים כאלו בכלי-התקשורת!

מתקבלת ידיעה על דקירת יהודי בירושלים העתיקה, ועד"ז כמה וכמה מקרים שהרגו יהודים ביהודה ושומרון - אזי נותנים הוראה להעלים מקרים אלו, ולא לדווח עליהם בכלי-התקשורת, כדי שלא להסעיר את דעת-הקהל!

וכי מדובר כאן אודות הסערת דעת-הקהל?!

מדובר אודות פקו>"נ של בנ"י בעתיד, שכן, אותם מחבלים שביצעו פעולות אלו בעבר, אינם במצב שכבר סיימו את מלאכתם ועכשיו הולכים לטייל או לישון, אלא, עוד ידם נטוי', רחמנא ליצלן, ובראותם שהצליחו להרוג יהודי, וממשיכים להסתובב חפשי, הרי זה מעורר אותם להמשיך במעשיהם ביתר שאת וביתא עוז, רחמנא ליצלן!

אין זה בגדר "השערה", כי אם, מקרים שאירעו בפועל!

וא"כ, מהי איפוא ה"תועלת" בהעלמת העובדות על ריבוי מקרים אלו?!

בסופו של דבר - מתגלה מקרה פלוני, ועוד מקרה כו', ואז אין ברירה, ומוכרחים להודות שאכן אירע כך וכך, אלא שמפרסמים מיד שאין זו פעולת-חבלה, כי אם, "נקרה נקרית"!

אבל גם "עצה" זו לא מועילה - שכן, גם כאשר מעלימים מקרים רבים, ולא מרשים לפרסם אודותם בכלי-התקשורת בארץ ישראל, הרי סוכ"ס מתפרסמים הדברים בכלי-התקשורת בחוץ>-לארץ (ע"פ דיווחים שמקבלים מ"כתבים" ו"עיתונאים" שלהם), ובפרט שהמחבלים עצמם מפרסמים בכל העולם כולו שארגונם עשה כך וכך, ואז מתברר ש"מקרים" כאלו ישנם לעשרות... כך שבודאי אין זה "מקרה" בלעמא, כי אם, התגברות פעילותם של חבלנים בצורה הכי חמורה שלא היתה מהעולם!

ו. לאחרונה עלתה בדעתם "המצאה" חדשה לגמרי:

בפגישה שהתקיימה בין קבוצת יהודים עשירים מ"ארצות-הברית" (שזקוקים לתמיכתם הכספית, ובמילא, צריכים להתייחס אליהם) לבין אישים בעלי תפקידים רשמיים בארץ ישראל - הביעו יהודי ארה"ב את גודל תדהמתם לנוכח חומרת המצב הבטחוני, בשאלת בתמימות: מה קרה לפתע בתקופה האחרונה?!

הרי גם עד היום הזה - טענו - לא היו הערבים "אוהבי ישראל" גדולים, ולא "אויבים" קטנים, וא"כ, מה קרה בתקופה האחרונה שהתרבו ב"גדה המערבית" מקרי-חבלה, עד להריגת נפשות ממש, שלא בערך לגבי המצב בכל השנים שלפנ"ז?!

מה ענו להם אותם "חכמים" - לא יאומן כי יסופר - שמצב זה הוא לטובתם של ישראל!!

הא כיצד?! - הצליח ה"מוח היהודי" למצוא "המצה מחוכמת" באופן ד"איפכא מסתברא":

הריגת חיילים יהודים בעת מילוי תפקידם - הסבירו להם - מקוממת את הערבים תושבי יהודה ושומרון נגד ארגוני המחבלים של אש"ף שביצעו מעשים אלו, בראותם שאין בהם שמץ של מדה אנושית, עד כדי כך, שמסוגלים להרוג חייל בעת שעומד על המשמר, ובמילא, מכאן ולהבא לא יושיטו להם עזר וסיוע בפעולותיהם!

גם הערבים שהם תושבים קבועים ביהודה ושומרון - המשיכו להסביר להם - אינם "אוהבי ישראל" במיוחד... כפי שמכריזים בעצמם, אבל אעפ"כ, השיטה שלהם היא שיש לנהוג במתינות יותר "סטאַטעטשנע".

במה מתבטאת ה"מתינות"? שינוי בשיטה שיש לגרש את היהודים מארץ ישראל? - בשום אופן לא! זוהי שיטתם!! שינוי בשיטה שיש להזיק ליהודים? - לא ולא! זוהי שיטתם!! אלא מאי, יש לנהוג ב"מתינות", במדה מסויימת של אנושיות, כלומר, כאשר חייל אוחז ברובה ועומד על משמרתו בתור בא-כח של הממשלה - באותה שעה עכ"פ לא יפגעו בו!

ולכן, כאשר הערבים, התושבים הקבועים ביהודה ושומרון, רואים שארגוני המחבלים אינם נוהגים ב"מתינות", והורגים גם חיילים על משמרתם - אזי יכעסו עליהם, ויודיעו להם "מיטן גראָבּן פינגער" שמכאן ולהבא עליהם "לשקול בדעתם" אם ימשיכו לתמוך בהם ולהושיט להם עזר וסיוע, אם לאו!

שמעתם מימיכם "המצאה מחוכמת" יותר מזו?!...

בשטחי יהודה ושומרון, הנתונים תחת שלטון צבאי (לא שלטון אזרחי) - מסתובבים מחבלים שהרגו כבר עשרות אנשי צבא, אשר, "נפש אחת מישראל" היא "עולם מלא", ועאכו"כ כמה עשיריות מישראל, ומטבע הדברים, שמצב כזה מחליש את הפחד של הערבים מפני הצבא הישראלי, ומעודד אותם להוסיף בפועלות חבלה.

ובכן, העצה היעוצה - לדעתם של אותם "חכמים" - להטיל פחד על המחבלים, היא - לא עי"ז שיתפסו את המחבלים ויענישו אותם,

[אף מחבל אינו פוחד מ"עונש" של ישיבה בבית-סוהר ישראלי - אדרבה>: שם יקבל את צרכיו, אכילה ושתי' ודירה וכו', מן המוכן - מה שאינו זוכה לקבל כאשר "מתגלגל בכפרו... ומה גם שתוך זמן קצר תתבצע עיסקה של "החלפת-שבויים", שבה ישחררו אותו, ביחד עם עוד מאות מחבים כמותו, עבור 5-3 יהודים, כפי שהי' בעבר ונעשה כבר באופן ד"תמידים כסדרם"],

או ע"י משטר חזק וקפדני, שידעו מלכתחילה שלא יעלה בידם לעשות איזה מעשה חבלה,

אלא אדרבה: יגבר גל הפיגועים, רחמנא ליצלן, עד שגם ערביי יהודה ושומרון יביעו את מורת>-רוחם על אופן הפעילות החבלנית, ואז... תבוא הישועה, עי"ז שהערבים תושבי יהודה ושומרון יפסיקו לתמוך במחבלים!...

כסף - לא צריכים המחבלים מערביי יהודה ושומרון, יש להם כסף מעל הראש - מערב-הסעודית, ושאר מדינות הנפט, אשר, לעומת היהודים שהחזירו את בארות הנפט שהקב"ה נתן בידם, מחזיקים הם בנפט שברשותם, ועי"ז מפעילים לחץ בכל העולם כולו! וכאמור, חלק מהרווחים של עסקי הנפט - מיועד עבור המחבלים, ביהודה ושומרון, ברבת בני עמון, ובשאר מקומות כיו"ב!

אלא מאי - עד עתה התייחסו ערביי יהודה ושומרון למחבלים של ארגוני אש"ף (מירדן וסורי') בסבר פנים יפות; אמנם, כשיראו שהמחבלים "העיזו" להרוג חיילים על משמרתם - אזי "יכעסו" עליהם, וכתוצאה מזה - "יפסיקו" את הפעילות החבלנית!...

"הסברה" זו נקראת "המצאה פוליטית" שאין כמוה, אשר, אנשים בעלי תפקיד רשמי, כאמור, אינם מתביישים לומר ולהסביר דברים אלו לקבוצת יהודים שמתייחסים אליחהם מתוך הכבוד הראוי, מפני שהצליחו במסחר, וזקוקים לתמיכתם הכספית!

שמעתם מימיכם הסברה כזו - שהריגתם של עשרות חיילים ברחבי יהודה ושומרון היא "טובה גלוי'", רחמנא ליצלן?!... מי ישיב לנו את אותם עשרות חיילים שנהרגו?! כיצד לא מתביישים בפני האלמנות והיתומים?!...

ז. וכאמור, הסיבה היחידה להתדרדרות המצב הבטחוני היא - "הסכם השלום" עם מצרים, והודעות חוזרות ונשנות על הנכונות להחזרת יהודה ושומרון תמורת "פיסת נייר" שיקראו לה בשם "הסכם שלום"!!

הצרה הכי גדולה היא - שאין זה בבחינת "מה שהי' הי'", מכיון שמכריזים בפירוש שיש להמשיך באותה שיטה, "אכלתי ואוכל עוד"! כך התנהגתי בעבר, ואינני הראשון, שהרי כך התנהג מי שקדמני, ובמילא, אמשיך גם אני להתנהג באותה שיטה!

שמעתם מימיכם טענה שכזו?! מכיון שבעבר הי' מי שנכשל והכניס את כלל ישראל בסכנה, כאמור, בכי' לדורות, היל"ת, אשר לכן, ימשיך גם הוא באותה הדרך, מכיון שאיננו הראשון!...

ח. ואם לא די ב"הסברה" זו - מעלים את הנושא ל"הצבעה", כביכול, שהרי זוהי "מדינה דמוקרטית"... אלא מאי, כל חברי המפלגה חייבים להצביע כך וכך, ואינם מתביישים להכריז בפרהסיא, שאע"פ שבין חברי המפלגה ישנם כאלו שמצפונם האישי מחייב אותם להצביע באופן אחר, אעפ"כ, מחייבת אותם ה"מפלגה" להצביע ע"פ ציווי והוראת ה"מפלגה", היפך מצפונו האישי!

"דיקטטורא" כזו - במסוה של "דמוקרטיא" - לא ניתן למצוא בשום מקום בעולם, אפילו לא ברוסיה הסובייטית!!...

אוי ואבוי שהגענו למצב כזה שצריכים להביא ראיות מהם - שאפילו "מקולקלין שבאומות" לא מתנהגים כך!

הייתי בעצמי ברוסיא-הסובייטית, ויודע הנני את דרכם והנהגתם: כאשר מכריחים לעשות דבר מסויים - מסבירים הם שה"מצפון>" מחייב את ההנהגה בשיטת הקומניזם, כך מחייבת שיטת "מאַרקס", כללי ה"צדק והיושר", השיטה שאסור לפגוע בשכרו של השכיר, ושאר ענינים כיו"ב. ומוסיפים, שאם פלוני יביע את מצפונו האישי באופן אחר - יושיבוהו ב"חד-גדיא", או ישלחוהו ל"סיביר"... אבל, להכריז בגלוי ובאופן רשמי שמישהו יצביע היפך מצפונו האישי - דבר כזה לא יעשה שום מנהיג ב"קרמלין"!

אמנם, בארץ הקודש המצב כיום הוא אחרת: מכריזים בגלוי ובאופן רשמי, שגם אם המצפון האישי מחייב באופן כך וכך - אין להתחשב עם המצפון האישי, אלא יש להצביע היפך המצפון, וזאת, לא מפני ה"הסברה" שהמצפון צריך לחייב באופן אחר, כי אם, מפני ציווי המפלגה!!

ישנם 5-3 אנשים שהם מנהיגי המפלגה, ועל פיהם ישק כל דבר שיעשו כל חברי המפלגה, מבלי להתחשב כלל וכלל בחוות-דעתם, כל א' מחברי המפלגה עסוק בעבודתו באותה מחלקה שניתנה לרשותו, אבל, בנוגע לענינים הקשורים עם כללות הנהגת המדינה - קובעים מנהיגי המפלגה, וע"פ החלטתם, חייבים להצביע כל חברי המפלגה, ללא כל נפק"מ מהי דעתם ומצפונם.

בנו של רב, ואולי גם בעצמו רב, שמצפונו מחייב אותו באופן כך וכך, ורוצה להצביע בהתאם למצפונו. אומרים לו: בשום אופן לא!

לכל הפחות, אכבד ואשב בביתי - טוען הלה - ולא אבוא בכלל להצבעה. אומרים לו: בשום אופן לא! חובתך לבוא להצבעה, ולהצביע נגד מצפונך האישי!

ה"מפלגה" - מסבירים לו - עושה אותך "אויב בעה"ב"... ולא רק בנוגע לגופך, אלא גם בנוגע לנשמתך, ובמילא, חובתך להצביע כציווי המפלגה, גם אם הדבר הוא בניגוד למצפונך!

וא לא תבוא להצביע כציווי המפלגה - מאיימים עליו - יזרקו אותך מהמפלגה, ממשרתך ומפרנסתך, ותסול רדיפות, אתה ואשתך ובני ביתך, עד סוף כל הדורות, כפי שכבר הי' לעולמים!...

את "מצפונך האישי" - אומרים לו - תחזיק בחדר-השינה... אבל בצאתך לרחוב, עליך לצעוק ולהכריז את דבר המפלגה! וזאת, ללא כל נפק"נ מי הי' אביך, איזה חינוך קבלת, איזה חינוך אתה נותן לבנך; כל מה שנוגע אינו אלא דבר אחד ויחיד - דבר המפלגה!

ומביא ראי' מעצמו: הוא בעצמו התחנך בתלמוד-תורה ובישיבה, וגדל כיהודי דתי, ולא עוד, אלא שנולד ע"י ברכתו של צדיק ("אַ גוטער איד"), ומתפאר בכך! ואעפ"כ, בנוגע לעניני המפלגה - מתנהג כך וכך!

ומוסיפים להסביר: לא יתכן שכל אחד יקח את החוק לידיו, שהרי "לא תוהו בראה לשבת יצרה", ובמילא, יש לחוקק חוק בנוגע לכל המדינה כולה, ובענין זה - יש לסמוך על בקיאים והמומחים, ראשי ומנהיגי המפלגה, וכל השאר - יכולים ללכת לישון ביחד עם ה"מצפון" שלהם, כשיקומו בבוקר, יציצו בעיתון של המפלגה, ויראו את הודעתו של "מזכיר המפלגה" אודות החלטת מנהיגי המפלגה, ובהתאם לכך - יצביעו בגלוי!

ואח"כ יפרסמו בכל העולם כולו שהצעה פלונית קבלה "רוב קולות>" של באי-כח העם...

אשר, חלקם קומונסטים, חלקם נוצרים, חלקם ערבים, וחלקם - להבדיל יהודים! "סליחה" על הביטוי "להבדיל"... ח"ו לחלק בין אחד לשני, שהרי זה היפך ה"דמוקרטיא"!

לפתע, נזכרים ב"דמוקרטיא"!

היכן היא ה"דמוקרטיא" כאשר צריכים להתחשב בדעתם האמיתית של רוב העם - כאשר יצביעו בהתאם לדעתם ומצפונם?!

האם שאלו מישהו מהי דעתו אודות החזרת שדות הנפט?! מהי דעתו אודות גירוש יהודים מ"ימית", או אודות הכוונה לגרש יהודים מירושלים העתיקה!!

עד עתה, אמנם לא גירשו יהודים מירושלים העתיקה, בינתיים, מתבטא ה"גירוש" בכך שלא מאפשרים להגדיל ולהרחיב את התיישבותם, של יהודים בירושלים העתיקה (ועד"ז בחברון ובשכם כו'), בה בשעה שמצד ריבוי הילודה הטבעית הולך וגדל מספרם של הערבים!

ילודה טבעית - טוענים הם - היא ענינו של הקב"ה... ואסור לפגוע בתינוק ערבי כשם שאסור לפגוע בתינוק יהודי, ואדרבה - מוסיפים לטעון - "הפלה" אצל בן-נח חמורה יותר מאשר "הפלה" אצל בת-ישראל, כפס"ד התורה.

ואח"כ מסבירים את טעם ה"איסור" לגידול הרחבת ההתיישבות היהודית - כדי שלא להסעיר את הרוחות, שהרי חייבים להתחשב בדעת הרוב, ומכיון שבירושלים העתיקה חיים 65,000 ערבים, מהווים הם את הרוב המכריע, ובמילא, על פיהם ישק כל דבר!

כאשר "דיקטטורא>" כזו - שאין כמותה בכל העולם כולו, אפילו לא ברוסיא-הסובייטית - נקראת בשם "דמוקרטיא>", הרי אין כל פלא בכך ש"פיסת-נייר" נקראת "שלום", והריגת חיילים יהודים, רחמנא ליצלן, נקראת "טובה גלוי'"!!!

ט. לכאורה, מהי התועלת בכל הדיבור האמור, ואדרבה - מכיון שיכעסו על דיבורים אלו, יוציאו את כעסם עי"ז שלא יתנו עבור ענינים הקשורים עם זה שצועק ומרעיש נגדם!

ובכן:

לכל לראש - בענין הקשור עם שפיכת>-דמים ממש, ישנו ציווי "לא תעמוד על דם רעך"!

[ומה שפלוני ופלוני שותקים - אינני יודע תירוץ לזה, שאלה זו צריכים לשאול אותם].

ונוסף לזה, בדבר שנוגע וכואב באמת - לא מתחשבים אם הצעקה תועיל אם לאו, הצעקה היא מפני שהדבר נוגע!

ועוד - ועיקר:

מטבעו של יהודי שהוא "בעל חלומות"... ע"ד מ"ש ביוסף "בעל החלומות", וע"פ מש"נ "נוהג כצאן יוסף", "כל ישראל נקראים ע"ש יוסף", נמצא, שכל יהודי הוא כמו יוסף - "בעל חלומות".

וטבע זה - "בעל חלומות" - נותן ליהודי כח לסבול את צער ויסורי הגלות, ובםרט - הצער והיסורים שגורמים יהודים לעצמם, "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו".

ומכיון שכן, נזכרים יהודים - נכדיו של יוסף - אודות חלומותיו של יוסף, אשר, עם היות שישב בבית-הסוהר, הרי סוכ"ס הגיע למצב ש"בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו"...

(כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:) אינני חושב שצעקותי יועילו שלא ירימו יד ורגל מבלי לקבל ממני רשות... עד כדי כך - אינני חולם; ה"חלום" הוא, איפוא, שכולי האי ואולי יועילו הצעקות שמכאן ולהבא יוסיפו בשמירה ממשית בירושלים העתיקה, בחברון ובשכם, ואפילו . . בתל-אביב!

ולא ידמו לעצמם שיוכלו להטעות את ה"עולם גולם" שזהו מצב של שלום אמיתי, ופעולות החבלה אינם אלא "מקרה"...

יש לזכור שסוכ"ס ה"עולם" איננו "גולם", וגם כאשר נדמה לפעמים ש"בלעו" את התירוץ וההסברה, כמוזכר לעיל אודות ההסבר שנתנו לקבוצת יהודים מארה"ב - הרי לאמיתו של דבר "הבינו היטב" את ה"הסברה", אלא שהחליטו שבלאה"כ לא יוכלו לשנות את המצב! יש לנו את הענינים שלנו בארה"ב - חשבו לעצמם, ואיננו יכולים לעזור לכם - כאשר רצונכם להמשיך ולדרדר את המצב בכל השטחים, בפוליטיקא, בבטחון, בכלכלה, בחינוך, ובכל שאר הענינים!

מעולם לא הי' חינוך פרוע כמו מצב החינוך בארץ ישראל כיום! בארה"ב - ישנם לכל-הפחות בתי-ספר שאינם זקוקים לממשלה, משא"כ בארץ ישראל - זקוקים כולם לממשלה, וזו מכריזה דברים ברורים שאין להתחשב במצפון, כי אם, בהוראת המפלגה!

ואין להאריך בענינים שאינם בשבחן וטובתן של ישראל; ה"חלום" הוא, איפוא, אולי יתקנו, במקצת עכ"פ, בקשר לכל הענינים האמורים לעיל.

י. ונסיים בענין הקשור עם חנוכה:

ישנה אמנם "מלכות יון הרשעה>" - שיושבת בסוריא, ברבת בני עמון, בערב-הסעודית וכיו"ב, אשר, ידה נטוי' לשלוט, רחמנא ליצלן, על העם היושב בציון.

ולמטרה זו - מחפשים "מתייוונים>",<br>
[כולל - יהודי שקיבל חינוך דתי, ובחייו הפרטיים עושה כו"כ ענינים טובים, ובענינים שאינם קשורים עם המפלגה - יש לו יחס חיובי לדת, ויעשה טובה ליהודי דתי; זהו רגש של יהודי בכלל, ועאכו"כ יהודי הדר בארץ הקודש, ועאכו"כ יהודי שראה נסים גלויים בחייו הפרטיים, עד לנס הכי גדול - שנתנו בידו (ע"פ טבע) לקבוע בענינים הנוגעים לפקו"נ של מאות אלפי יהודי],

שיעזרו להם, רחמנא ליצלן, בהגשמת מטרתן.

ובכן, לאחרי שאמרנו "ועל הנסים>" במשך שמונת ימי חנוכה - בטוחים אנו, שלמרות היותנו "חלשים" ו"מעטים" בגשמיות, ואילו "מלכות יון הרשעה" הם "גבורים" ו"רבים" בגשמיות, הרי "בשעתא חדא וברגעא חדא" זוכים "להודות ולהלל לשמך הגדול", על הנסים הגלויים שרואים לעיני בשר ממש,

עד לנס העיקרי - שיראו בעיני בשר, ובאופן ד"אחישנה" - גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

להשיג הספר "קראתי ואין עונה" להדפסה   תגובות  

מוגש ע"י מערכת "השיחה היומית"   Brought to you by "The Daily Sicha"   WWW.SICHOS.COM